Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN TRÚC VÀ NHÀ Ở CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ PHÍA BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỶ X – XVIII

Được đăng lên bởi hiep-duong1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN TRÚC VÀ NHÀ Ở CỦA CÁC TỘC NGƯỜI
THIỂU SỐ PHÍA BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỶ X – XVIII
Tóm tắt
Nghiên cứu về kiến trúc, nhà ở của các tộc người thiểu số khu vực miền núi phía
bắc, giai đoạn X – XVIII gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất do tài ghi chép, nghiên
cứu về các tộc người giai đoạn này rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là không có.
Thứ hai, việc xác định thành phần dân tộc khu vực này, ở giai đoạn đang đề cập cũng
chưa rõ ràng và chưa thống nhất.
Tuy vậy, bằng các ghi chép của tiền bối, trong các loại chí mang tính địa
phương, hoặc vùng, kết hợp với nghiên cứu thực tiễn về văn hóa các tộc người, xu
hướng biến đổi của văn hóa tộc người trong khu vực miền núi phía bắc, chúng tôi
mạnh dạn đưa ra các nhận xét về đặc điểm kiến trúc dân gian cũng như nhà ở, văn
hóa ở của các tộc người nói trên.
Hy vọng đây là những ý kiến có tính gợi mở và định hướng cho những nghiên
cứu tiếp theo, cả về kiến trúc, nhà ở cũng như các thành tố văn hóa khác của các tôc
người thiểu số khu vực miền núi phía bắc nói riêng, ở Việt nam nói chung./.
1. Tài liệu ghi chép về kiến trúc nhà ở các tộc người thiểu số phía bắc Việt Nam
giai đoạn thế kỷ X - XVIII
Trước hết xin được bàn về thành phần tộc người ở khu vực miền núi phía bắc
giai đoạn thế kỷ X – XVIII. Cư dân được coi là bản địa, sinh sống trên lãnh thổ Đại
Việt, An Nam và sau là Việt Nam bao gồm: Các tộc người nói ngôn ngữ Việt Mường
(Việt, Mường, Thổ, Chứt), trong đó, Việt (Kinh) và Mường tách thành hai tộc người
vào khoảng thế kỷ thứ X, Thổ tách khỏi Việt (Kinh) để hình thành tộc người riêng vào
khoảng thế kỷ thứ XV – XVI (Hậu Lê); Các tộc người nói ngôn ngữ Môn – Khơ me ở
miền núi phía bắc (Quảng Bình trở ra), bao gồm Mảng (Xá Mảng), Kháng (Xá Khao),
Xinh Mun (Xá Puộc), Ơ Đu (Tày Hạt), Bru – Vân Kiều (Khùa, Trì, Mang Coong, Vân
Kiều); Dân tộc Tày ở vùng núi đông bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn).
Gia nhập thành phần dân tộc Việt Nam vào khoảng từ thế kỷ thứ X cho đến thứ
XVIII, là các tộc người nói ngôn ngữ Tày – Thái ( Thái, Lào, Lự, Bố Y, Giáy, Nùng,
Sán Chay) ở miền núi phía bắc. Đáng chú ý nhất là dân tộc Thái, họ có mặt ở Tây Bắc
khoảng thế kỷ X- XI (không kể người Tày Khao).
Các tộc người gia nhập thành phần dân tộc Việt Nam vào khoảng từ thế kỷ XVXVIII bao gồm: Các dân tộc nói ngôn ngữ Hmông - Dao (Hmông, Dao, Pà Thẻn); Các
dân tộc nói ngôn ngữ Hoa (Hoa, Ngái, Sán Dìu); Dân tộc Khơ Me; Một số nhóm
thuộc khối cư dân nói ngôn ngữ Tạng – Miến (La Hủ, Lô Lô, Hà Nhì, Phù Lá, Côống
và Si La); Một vài dân tộc nói...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN TRÚC VÀ NHÀ Ở CỦA CÁC TỘC NGƯỜI
THIỂU SỐ PHÍA BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỶ X – XVIII
Tóm tắt
Nghiên cứu về kiến trúc, nhà ở của các tộc người thiểu số khu vực miền núi phía
bắc, giai đoạn X – XVIII gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất do tài ghi chép, nghiên
cứu về các tộc người giai đoạn này rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là không có.
Thứ hai, việc xác định thành phần dân tộc khu vực này, ở giai đoạn đang đề cập cũng
chưa rõ ràng và chưa thống nhất.
Tuy vậy, bằng các ghi chép của tiền bối, trong các loại chí mang tính địa
phương, hoặc vùng, kết hợp với nghiên cứu thực tiễn v văn hóa các tộc người, xu
hướng biến đổi của văn hóa tộc người trong khu vực miền núi phía bắc, chúng tôi
mạnh dạn đưa ra các nhận xét về đặc điểm kiến trúc dân gian cũng như nhà , văn
hóa ở của các tộc người nói trên.
Hy vọng đây những ý kiến tính gợi mở định hướng cho những nghiên
cứu tiếp theo, cả về kiến trúc, nhà cũng như các thành tố văn hóa khác của các tôc
người thiểu số khu vực miền núi phía bắc nói riêng, ở Việt nam nói chung./.
1. Tài liệu ghi chép về kiến trúc nhà các tộc người thiểu số phía bắc Việt Nam
giai đoạn thế kỷ X - XVIII
Trước hết xin được bàn về thành phần tộc người khu vực miền i phía bắc
giai đoạn thế k X XVIII. dân được coi bản địa, sinh sống trên lãnh thổ Đại
Việt, An Nam sau Việt Nam bao gồm:c tộc người nói ngôn ngữ Việt Mường
(Việt, Mường, Thổ, Chứt), trong đó, Việt (Kinh) Mường tách thành hai tộc người
vào khoảng thế kỷ thứ X, Thổ tách khỏi Việt (Kinh) để hình thành tộc người riêng vào
khoảng thế kỷ thứ XV – XVI (Hậu Lê); Các tộc người nói ngôn ngữ Môn – Khơ me ở
miền núi phía bắc (Quảng Bình trở ra), bao gồm Mảng (Xá Mảng), Kháng (Xá Khao),
Xinh Mun (Xá Puộc), Ơ Đu (Tày Hạt), Bru – Vân Kiều (Khùa, Trì, Mang Coong, Vân
Kiều); Dân tộc Tày ở vùng núi đông bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn).
Gia nhập thành phần dân tộc Việt Nam vào khoảng từ thế kỷ thứ X cho đến thứ
XVIII, các tộc người nói ngôn ngữ Tày Thái ( Thái, Lào, Lự, Bố Y, Giáy, Nùng,
Sán Chay) ở miền núi phía bắc. Đáng chú ý nhất là dân tộc Thái, họ có mặt ở Tây Bắc
khoảng thế kỷ X- XI (không kể người Tày Khao).
Các tộc người gia nhập thành phần dân tộc Việt Nam vào khoảng từ thế kỷ XV-
XVIII bao gồm: Các dân tộc nói ngôn ngữ Hmông - Dao (Hmông, Dao, Pà Thẻn); Các
dân tộc nói ngôn ngữ Hoa (Hoa, Ngái, Sán Dìu); Dân tộc Khơ Me; Một số nhóm
thuộc khối dân nói ngôn ngữ Tạng Miến (La Hủ, Lô, Nhì, Phù Lá, Côống
và Si La); Một vài dân tộc nói ngôn ngữ Ca Đai (Cờ Lao, La Chí, Pu Péo, La Ha).
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN TRÚC VÀ NHÀ Ở CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ PHÍA BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỶ X – XVIII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN TRÚC VÀ NHÀ Ở CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ PHÍA BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỶ X – XVIII - Người đăng: hiep-duong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN TRÚC VÀ NHÀ Ở CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ PHÍA BẮC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỶ X – XVIII 9 10 800