Ktl-icon-tai-lieu

một vài nét sơ lược về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại việt nam

Được đăng lên bởi Hiền Phạm
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

2.

Khái niệm
- Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán quyền
sử dụng nguồn tài chính,thông qua các công cụ tài chính được gọi
chung là chứng khoán
Chức năng

Dẫn nguồn tài chính
-

Cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán

Cung cấp thông tin kinh
1.

Vai trò

Thu hút, huy động nguồn tài chính trong và ngoài nước
Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính
Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của nhà nước
Phân loại (thời hạn của các công cụ tài chính)
3.

Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn
a)

Thị trường liên ngân hàng
+ khái niệm: thị trường thực hiện công việc mua bán vốn giữa
các ngân hàng với nhau
+ đặc điểm:

mua bán vốn có thể diễn ra giữa ngân hàng thương mại với ngân hàng trung ương
hoặc giữa các ngân hàng thương mại với nhau và mọi giao dịch được tiến hành
thông qua tài khoản của các ngân hàng thương mại tại ngân hàng trung ương
Lãi suất là yếu tố trung tâm vận hành thị trường
Lãi suất liên ngân hàng
+Lãi suất liên ngân hàng tại việt nam có sự biến động
mạnh,thay đổi nhanh giữa các tháng trong năm
1.1.

+Lãi suất trên thị trường LNH cũng biến động theo mùa vụ

Lãi suất kỳ hạn ngắn thường có biên độ dao động lớn hơn so với lãi suất các kỳ
hạn dài
1.1.

Tình hình giao dịch
+ Thời hạn cho vay, gửi tiền phổ biến là dưới 3 tháng, hình

thức giao dịch chủ yếu là gửi và nhận tiền gửi
b) Thị trường tín dụng ngắn hạn
+Khái niệm: Tín dụng ngắn hạn là những khoản cho vay có
thời hạn nhỏ hơn một năm.
huy động vốn thông qua 2 kênh: phát hành các công cụ tài chính
ngắn hạn hoặc vay vốn từ các trung gian tài chính.
thông tin về tình hình hoạt động
biện pháp huy động vốn bằng kênh phát hành các công cụ tài chính
ngắn hạn gặp nhiều khó khăn,việc huy động vốn chủ yêu thông
qua việc vay vốn từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng
c) Thị trường hối đoái
+Khái niệm: là thị trường diễn ra hoạt động mua bán, giao
dịch các nguồn tài chính bằng ngoại tệ.
đặc điểm:phạm vi hoạt động lan rộng khắp toàn cầu
thông tin về hoạt động của thị trường hối đoái
Thị trường hối đoái của việt nam đã có những sự tiến triển,song còn nhiều hạn
chế cả về quy mô và phát triển chiều sâu
Thị trường vốn
a)

Thị trường chứng khoán
+Khái niệm: là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch, mua bán
các công cụ tài chính trung và dài hạn

+Hoạt động: trao đổi trực tiếp các công cụ tài chính giữa các chủ thể có vốn
thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
Tổng lượng vốn huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu,trái phiếu có sự
chuyển biến tích cực qua các năm.

Nguồ...
1. Khái niệm
- Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán quyền
sử dụng nguồn tài chính,thông qua các công cụ tài chính được gọi
chung là chứng khoán
2. Chức năng
Dẫn nguồn tài chính
- Cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán
Cung cấp thông tin kinh
1. Vai trò
Thu hút, huy động nguồn tài chính trong và ngoài nước
- Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính
- Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của nhà nước
3. Phân loại (thời hạn của các công cụ tài chính)
Thị trường tiền tệ
Thị trường vốn
a) Thị trường liên ngân hàng
+ khái niệm: thị trường thực hiện công việc mua bán vốn giữa
các ngân hàng với nhau
+ đặc điểm:
mua bán vốn có thể diễn ra giữa ngân hàng thương mại với ngân hàng trung ương
hoặc giữa các ngân hàng thương mại với nhaumọi giao dịch được tiến hành
thông qua tài khoản của các ngân hàng thương mại tại ngân hàng trung ương
Lãi suất là yếu tố trung tâm vận hành thị trường
1.1. Lãi suất liên ngân hàng
+Lãi suất liên ngân hàng tại việt nam có sự biến động
mạnh,thay đổi nhanh giữa các tháng trong năm
+Lãi suất trên thị trường LNH cũng biến động theo mùa vụ
một vài nét sơ lược về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một vài nét sơ lược về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại việt nam - Người đăng: Hiền Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
một vài nét sơ lược về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại việt nam 9 10 595