Ktl-icon-tai-lieu

Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2459 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

MỨC ĐỘ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
DE-JURE CONVERGENCE BETWEEN VIETNAMESE AND INTERNATIONAL
ACCOUNTING STANDARDS
Phạm Hoài Hương
Trường Đại học Kinh tế
TÓM TẮT
Bài viết này nhằm xác định mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh
hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính. Kết quả phân tích cho thấy mức độ hài hòa bình quân
là 68%. Mức độ hài hòa về mặt đo lường (81,2%) cao hơn nhiều so với mức độ hài hòa về mặt
khai báo thông tin (57%). Mức độ hài hòa của các chuẩn mực liên quan đến doanh thu và chi
phí cao hơn các chuẩn mực liên quan đến tài sản. Như vậy, tồn tại một khoảng cách đáng kể
giữa IAS/IFRS và VAS, đặc biệt là vấn đề khai báo thông tin. Nguyên nhân chủ yếu là VAS
không có những điều chỉnh cần thiết để bắt kịp những thay đổi căn bản của IAS/IFRS; có sự
khác nhau đáng kể về cơ sở đo lường giữa IAS/IFRS và VAS; và IAS/IFRS yêu cầu khai báo
thông tin nhiều hơn VAS.
ABSTRACT
This study deals with the extent of de-jure (accounting rules) convergence of
Vietnamese Accounting Standards (VAS) and International Accounting Standards (IAS/IFRS)
on ten key accounting standards. Analytical results show that the overall level of de-jure
convergence of VAS and IAS/IFRS for the ten key standards is lower than expected. The rate of
overall de-jure convergence is 68%. This is broken down into its two components -- the
measurement of de-jure convergence is at a higher rate (81.2%); whereas, the disclosure of dejure convergence is at a far lower rate (57%). Further analyses reveal that revenue and expense
standards have a higher overall level of de-jure convergence than asset standards. The main
reason is that VAS shows divergence with their internationally-accepted equivalents, especially
in respect to disclosure issues.

1. Xu hướng hội nhập với IAS/IFRS và sự cần thiết của nghiên cứu sự hài hòa giữa
VAS và IAS/IFRS
Sự toàn cầu hóa thị trường vốn tác động mạnh đến quá trình hội nhập quốc tế về
chuẩn mực kế toán. Nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập kế toán, vào năm 2001 Ban
chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) được thành lập dựa trên nền tảng của Ủy ban chuẩn
mực kế toán quốc tế IASC nhưng với một cơ cấu tổ chức chặt chẽ và độc lập hơn (Ball
2006; Deegan 2009). Mục tiêu của IASB là “hình thành một hệ thống chuẩn mực kế
toán phục vụ cho lợi ích chung, chất lượng cao, dễ hiểu...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
155
MC ĐỘ HÀI HÒA GIA CHUN MC K TOÁN VIT NAM
VÀ CHUN MC K TOÁN QUC T
DE-JURE CONVERGENCE BETWEEN VIETNAMESE AND INTERNATIONAL
ACCOUNTING STANDARDS
Phm Hoài Hương
Trường Đại hc Kinh tế
TÓM TT
Bài viết này nhm xác định mc độ hài hòa gia chun mc kế toán Vit Nam (VAS)
và chun mc kế toán quc tế (IAS/IFRS) liên quan đến 10 chun mc kế toán ch yếu có nh
hưởng quan trng đến báo cáo tài chính. Kết qu phân tích cho thy mc độ hài hòa bình quân
là 68%. Mc độ hài hòa v mt đo lường (81,2%) cao hơn nhiu so vi mc độ hài hòa v mt
khai báo thông tin (57%). Mc độ hài hòa ca các chu
n mc liên quan đến doanh thu và chi
phí cao hơn các chun mc liên quan đến tài sn. Như vy, tn ti mt khong cách đáng k
gia IAS/IFRS và VAS, đặc bit là vn đề khai báo thông tin. Nguyên nhân ch yếu là VAS
không có nhng điu chnh cn thiết để bt kp nhng thay đổi căn bn ca IAS/IFRS; có s
khác nhau đáng k v cơ s đo lường gia IAS/IFRS và VAS; và IAS/IFRS yêu cu khai báo
thông tin nhiu hơ
n VAS.
ABSTRACT
This study deals with the extent of de-jure (accounting rules) convergence of
Vietnamese Accounting Standards (VAS) and International Accounting Standards (IAS/IFRS)
on ten key accounting standards. Analytical results show that the overall level of de-jure
convergence of VAS and IAS/IFRS for the ten key standards is lower than expected. The rate of
overall de-jure convergence is 68%. This is broken down into its two components -- the
measurement of de-jure convergence is at a higher rate (81.2%); whereas, the disclosure of de-
jure convergence is at a far lower rate (57%). Further analyses reveal that revenue and expense
standards have a higher overall level of de-jure convergence than asset standards. The main
reason is that VAS shows divergence with their internationally-accepted equivalents, especially
in respect to disclosure issues.
1. Xu hướng hi nhp vi IAS/IFRS và s cn thiết ca nghiên cu s hài hòa gia
VAS và IAS/IFRS
S toàn cu hóa th trường vn tác động mnh đến quá trình hi nhp quc tế v
chun mc kế toán. Nhm đẩy mnh quá trình hi nhp kế toán, vào năm 2001 Ban
chun mc kế toán quc tế (IASB) được thành lp da trên nn tng ca y ban chun
mc kế toán quc tế IASC nhưng vi mt cơ cu t chc cht chđộc lp hơn (Ball
2006; Deegan 2009). Mc tiêu ca IASB là “hình thành mt h thng chun mc kế
toán phc v cho li ích chung, cht lượng cao, d hiu và có th áp dng trên toàn thế
gii; và yêu cu thông tin trên báo cáo tài chính phi rõ ràng, có th so sánh nhm giúp
nhng người tham gia vào các th trường vn khác nhau trên thế gii cũng như các đố
i
Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế 9 10 502