Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở thị xã Sơn Tây trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
chính trị cơ sở ở thị xã Sơn Tây trong giai
đoạn hiện nay
Nguyễn Thi ̣Dung
Trung tâm Đào ta ̣o, Bồ i dưỡng giảng viên lý luâ ̣n chinh tri ̣
́
Luận văn ThS. ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trầ n Xuân Dung
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Nghiên cứu, làm rõ thêm lý luận về hệ thống chính trị và hệ thống chính
trị cơ sở. Phân tich, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động và những yếu tố tác động
́
đến hệ thống chính trị cơ sở ở Sơn Tây. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở Sơn Tây hiện nay.
Keywords. Chủ nghĩa xã hội khoa học; Hệ thống chính trị cơ sở; Sơn Tây
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đổi mới hệ thống chính trị nhằm thực hiện và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo
động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở nước ta là
vấn đề được Đảng ta quan tâm từ rất sớm, đặc biệt từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới đất nước. Xây
dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính trị cấp cơ sở nói
riêng là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là điều
kiện tất yếu đảm bảo cho sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 là mốc lịch sử đánh dấu
bước ngoặt của cách mạng nước ta, đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, theo đó đổi mới kinh tế
là trọng tâm đồng thời từng bước thực hiện đổi mới hệ thống chính trị. Tiếp đến Hội nghị Trung ương
V khoá IX, năm 2002, Đảng đề ra nghị quyết về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở
cơ sở xã, phường, thị trấn”.
Thực tế cho thấy xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) được xác định là cấp cơ sở
trong hệ thống các cấp quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Nó được xem là cơ sở
của xã hội, là nơi cư trú, sinh sống của người dân, nơi thực thi chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, là cầu nối trực tiếp giữa dân với Đảng. Là một trong bốn cấp của hệ
thống chính trị, hệ thống chính trị cơ sở bao gồm các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể
chính trị - xã hội hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
Sau hơn hai mươi năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản
Việt Nam lãnh đạo, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: kinh
tế, chính trị, văn hoá, xã hội,… trong đó nổi lên vấn đề rất quan trọng là xử lý mối quan hệ
gi...
u qu hong ca h thng
  th 
n hin nay





, 





Lu ThS.  c: 60 22 85
ng dn: PGS.TS. 
o v: 2010
Abstract. n v h th  th
tr . 
c trng t chc, hong yu t ng
n h th   xut mt s giu qu
hong ca h th  n nay.
Keywords. Ch i khoa hc; H th ; 
Content
1. Tính cấp thiết ca đề tài
i mi h th nhm thc hi i ch o
ng lc cho s n kinh t - n gi vng n  nc 
vn  c  rt sm, c bit t khi bt u s nghip i mi t n
dn h th  th cp c s 
a s nghio v T qui ch iu
kin tt yu m bo cho s a s nghi- hin t nc.
i hi i bic ln th VI ca ng nc lch s u
bc ngot cng nc ta, a t nc bi k i mi, theo i mi kinh t
ng thi tng bc thc hin i mi h th. Tin Hi ngh Trung ng
m 2002,  ra ngh quyt v i mt lng h th
c s ng, th tr
Thc t cho thng, th trn (gnh lp c s
trong h thp quc nc ta hi s
ci c ng ca ngi thc thi ch trng ca 
 lut cu ni trc tip gii t trong bn cp ca h
th, h th c s bao g chc 
 - i hot ng, th trn.
Sau hn hai mi nm i mi theo nh hi ch ng Cng sn
Vio, t nc t c nhu to lt c c: kinh
t, vi trong n  rt quan tr i quan h
gia i mi kinh t i m. Theo  th  thng
 c s  nc ta ng i mi : ng c cng c c v
, t tng, t cho ca i ngc
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở thị xã Sơn Tây trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở thị xã Sơn Tây trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở thị xã Sơn Tây trong giai đoạn hiện nay 9 10 774