Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4290 lần   |   Lượt tải: 73 lần
Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình
Đỗ Ngọc Tân
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: TS. Phạm Tiến Bình
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng đối với hộ
nghèo. Phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả cho vay hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh
Ninh Bình. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
tại (Ngân hàng Chính sách xã hội) NHCSXH tỉnh Ninh Bình.
Keywords: Tài chính ngân hàng; Tín dụng; Ngân hàng chính sách xã hội; Hộ nghèo;
Ninh Bình

Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau 25 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân ngày càng
được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững và ổn định. Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
(XĐGN) cũng đạt được nhiều thành tích, nổi bật là Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu Thiên niên
kỷ về XĐGN trước thời hạn và được Liên hợp quốc đánh giá cao. Tuy vậy, mặt trái của sự phát
triển cũng đang bộc lộ rõ nét, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, một bộ phận không nhỏ
dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng sâu, vùng xa vẫn đang chịu cảnh nghèo đói. Có nhiều nguyên
nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là thiếu vốn sản xuất kinh
doanh. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích
không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, XĐNG của Việt Nam.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, từ năm 1996 Chính phủ đã thành lập Ngân hàng phục vụ người
nghèo và đến năm 2003 tách ra thành Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), với mục tiêu
chủ yếu là cho vay ưu đãi hộ nghèo. Sau 9 năm hoạt động, NHCSXH đã cho vay trên 100.000 tỷ
đồng với hơn 11 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần to
lớn trong công cuộc XĐGN.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình cho vay hộ nghèo thời gian qua trên phạm
vi cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng còn không ít hạn chế như: vẫn xảy ra tình trạng
cho vay không đúng đối tượng; mức vốn vay, thời hạn cho vay chưa phù hợp với từng đối tượng,
từng mục đích; quy mô tín dụng còn thấp; mô hình hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn bộc
lộ nhiều hạn chế… dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn vay thấp.
Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả vốn vay vừa bảo đảm
cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, vừa giúp người nghèo thoát khỏi cảnh ...
Nâng cao hiu qu tín dụng đối vi h nghèo ti
Ngân hàng chính sách xã hi tnh Ninh Bình
Đỗ Ngc Tân
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã s: 60 34 20
Người ng dn: TS. Phm Tiến Bình
m bảo v: 2012
Abstract: H thng hnhng vấn đ luận cơ bn v đói nghèo, tín dụng đối vi h
nghèo. Phân tích, đánh giá thực trng hiu qu cho vay h nghèo ti NHCSXH tnh
Ninh nh. Đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu tín dụng đi vi h nghèo
ti (Ngân hàng Chính sách xã hi) NHCSXH tnh Ninh Bình.
Keywords: i chính ngân hàng; Tín dng; Ngân hàng chính sách hi; H nghèo;
Ninh Bình
Content
PHN M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Sau 25 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân ngày càng
được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững n định. Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
(XĐGN) cũng đạt được nhiều thành tích, nổi bật là Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu Thiên niên
kỷ về XĐGN trước thời hạn và được Liên hợp quc đánh gcao. Tuy vậy, mặt trái của sự phát
triển ng đang bộc lrõ nét, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, một bphận không nhỏ
dân cư, đặc biệt dân vùng sâu, vùng xa vẫn đang chịu cảnh nghèo đói. nhiều nguyên
nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó một nguyên nhân quan trọng là thiếu vốn sản xuất kinh
doanh. Chính vậy, Đảng N nước ta đã c định tín dụng Ngân hàng mt mắt xích
không ththiếu trong hthống các chính sách phát trin kinh tế - xã hội, XĐNG của Việt Nam.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, từ năm 1996 Chính phủ đã thành lập Ngân hàng phục vụ người
nghèo đến năm 2003 tách ra thành Ngân hàng chính sách hội (NHCSXH), với mục tiêu
chyếu là cho vay ưu đãi hộ nghèo. Sau 9 năm hoạt động, NHCSXH đã cho vay trên 100.000 t
đồng với hơn 11 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần to
lớn trong công cuộc XĐGN.
Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình 9 10 507