Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu - kinh nghiệm của Trung Quốc

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Đại học Công nghiệp

NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SẢN XUẤT TỪ NGUYÊN LIỆU
NHẬP KHẨU – KINH NGHỆM CỦA TRUNG QUỐC
Lê Thị Lanh*
TÓM TẮT
Quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu sản phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu
nhập khẩu trước đây chỉ thông qua những văn bản hướng dẫn rời rạc cho tới khi có luật Hải quan
(2001) ra đời và được chỉnh sửa hoàn thiện (2005) thì việc quản lý hoạt động này đã được cải thiện
hơn. Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 do Bộ Tài chính ban hành để thay thế cho thông
tư 79/2009/BTC ngày 20/04/2009 đã có nhiều điểm đổi mới theo hướng quản lý hiện đại nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý bằng cách tận dụng lợi thế của việc thông quan điện tử. Tuy nhiên, hiện nay
vẫn còn nhiều trường hợp gian lận định mức sản xuất, số lượng nguyên liệu nhập khẩu, số lượng
xuất khẩu, thủ tục minh chứng hồ sơ kê khai thuế để được giảm thuế nếu hàng xuất khẩu (có sử
dụng nguyên vật liệu trong nước...) vẫn còn rườm rà.
Bài viết đã đề cập một số bài học của Trung Quốc về vấn đề nói trên để từ đó đề xuất các
giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sản
xuất từ nguyên liệu nhập khẩu cho VN trong thời gian tới.
IMPROVEMENT IN THE GOVERNMENT ADMINISTRATION TO EXPORT
COMPANIES THAT MANUFACTURE FROM IMPORT MATERIALS – AN
EXPERIENCE FROM CHINA
SUMMARY
The Government administration to export activities of products which are produced by
import materials has been approved by incoherent instruction until the occurrence of customs
regulation in 2001. The customs regulation came out and was perfectly revised in 2005. Since then,
the Government administration has been improved much. According to 79/2009/BTC in 20th of
April 2009, there are many innovative factors regarding modern administration which aims to
enhance administrative benefit by taking advantage of electronic customs clearance. However,
there are still many cases related to inflation in production norm, quantity of import and export
materials, striking demonstration of enumerating tax for tax reduction (if goods exported that are
produced by internal materials) that are very wordy.
The article has indicated some experiences from China regarding the above issue from which
there are some solutions proposed in order to improve the role of Government administrations to
export companies that manufacture from import materials in Vietnam in the near future.

*

TS. Giảng viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ C...
Tp chí Đại hc Công nghip
69
NÂNG CAO VAI TRÒ QUN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VI DOANH NGHIP
XUT KHU SN PHM SN XUT T NGUYÊN LIU
NHP KHU – KINH NGHM CA TRUNG QUC
Lê Th Lanh
*
TÓM TT
Qun lý Nhà nước đối vi hot động xut khu sn phm được sn xut bng nguyên liu
nhp khu trước đây ch thông qua nhng văn bn hướng dn ri rc cho ti khi có lut Hi quan
(2001) ra đời và được chnh sa hoàn thin (2005) thì vic qun lý hot động này đã được ci thin
hơn. Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 do B Tài chính ban hành để thay thế cho thông
tư 79/2009/BTC ngày 20/04/2009 đã có nhiu đim đổi mi theo hướng qun lý hin đại nhm nâng
cao hiu qu qun lý bng cách tn dng li thế ca vic thông quan đin t. Tuy nhiên, hin nay
vn còn nhiu trường hp gian ln định mc sn xut, s lượng nguyên liu nhp khu, s lượng
xut khu, th tc minh chng h sơ kê khai thuế để được gim thuế nếu hàng xut khu (có s
dng nguyên vt liu trong nước...) vn còn rườm rà.
Bài viết đã đề cp mt s bài hc ca Trung Quc v vn đề nói trên để t đó đề xut các
gii pháp nhm nâng cao vai trò qun lý Nhà nước đối vi doanh nghip xut khu sn phm sn
xut t nguyên liu nhp khu cho VN trong thi gian ti.
IMPROVEMENT IN THE GOVERNMENT ADMINISTRATION TO EXPORT
COMPANIES THAT MANUFACTURE FROM IMPORT MATERIALS – AN
EXPERIENCE FROM CHINA
SUMMARY
The Government administration to export activities of products which are produced by
import materials has been approved by incoherent instruction until the occurrence of customs
regulation in 2001. The customs regulation came out and was perfectly revised in 2005. Since then,
the Government administration has been improved much. According to 79/2009/BTC in 20
th
of
April 2009, there are many innovative factors regarding modern administration which aims to
enhance administrative benefit by taking advantage of electronic customs clearance. However,
there are still many cases related to inflation in production norm, quantity of import and export
materials, striking demonstration of enumerating tax for tax reduction (if goods exported that are
produced by internal materials) that are very wordy.
The article has indicated some experiences from China regarding the above issue from which
there are some solutions proposed in order to improve the role of Government administrations to
export companies that manufacture from import materials in Vietnam in the near future.
*
TS. Ging viên trường Đại hc Kinh tế thành ph H Chí Minh
Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu - kinh nghiệm của Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu - kinh nghiệm của Trung Quốc - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu nhập khẩu - kinh nghiệm của Trung Quốc 9 10 309