Ktl-icon-tai-lieu

Năng lực cạnh tranh của công ty Viettel Campuchia - Những bài học kinh nghiệm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2852 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Năng lực cạnh tranh của công ty Viettel
Campuchia - Những bài học kinh nghiệm
Nguyễn Kiến Quốc
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Áp
dụng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh và một số mô hình về phân tích năng
lực cạnh tranh doanh nghiệp để phân tích, làm rõ năng lực cạnh tranh của Viettel
Campuchia. Từ trường hợp Viettel Campuchia rút ra một số bài học kinh nghiệm cho
các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ở nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp
Việt Nam kinh doanh dịch vụ viễn thông nói riêng.
Keywords: Năng lực cạnh tranh; Dịch vụ viễn thông; Kinh tế quốc tế; Doanh Nghiệp
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Những bước tiến vượt bậc về viễn thông và công nghệ thông tin song hành với sự tăng
trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển đã kéo theo sự bùng nổ của thị trường
dịch vụ viễn thông vào thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Nhu cầu ngày càng tăng về
dịch vụ viễn thông phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều nước đang
phát triển tạo nên các cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn đối với các doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ viễn thông.
Hiện nay, đã có một số doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài
nhưng số lượng doanh nghiệp thành công trên thị trường quốc tế còn ít ỏi. Một trong những
nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều doanh nghiệp có tiềm năng lớn tại Việt Nam chưa thể mở
rộng kinh doanh ra thị trường ngoài nước là năng lực cạnh tranh chưa đủ mạnh để khẳng
định vị trí trên thị trường.
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã và đang gặt hái được những thành công vang dội
tại Việt Nam và hiện nay đang hướng ra chinh phục thị truờng viễn thông nước ngoài. Mục

tiêu trước mắt của Viettel là chiếm lĩnh thị trường viễn thông tại các nước đang phát triển,
không chỉ dừng lại ở thị trường các nước láng giềng của Việt Nam như Campuchia, Lào… mà
còn vươn tới các thị trường xa hơn như Myanmar, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Cu Ba, Haiti…
Công ty Viễn thông Viettel Campuchia – Thành viên của Tổng Công ty Viễn thông Quân
đội Viettel - được thành lập tháng 5 năm 2006 – hiện đang cung cấp dịch vụ viễn thông
Metfone tại Campuchia. Chỉ sau một thời gian ngắn kỷ lục (chính thức khai trương ngày 19
tháng 2 năm 2009), Metfone đã trở thành mạng viễn thông có chất lượng mạng và số thuê bao
hàng đầu tại Campuchia. Nhữ...
Năng lực cạnh tranh của công ty Viettel
Campuchia - Những bài học kinh nghiệm
Nguyễn Kiến Quốc
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
số: 60 31 07
Người ớng dẫn: PGS.TS. Lê B Lĩnh
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày một số vấn đề luận về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Áp
dụng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh một số mô nh vphân ch năng
lực cạnh tranh doanh nghiệp để phân ch, làm năng lực cạnh tranh của Viettel
Campuchia. Từ trường hợp Viettel Campuchia rút ra một sbài học kinh nghiệm cho
các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nước ngoài nói chung và c doanh nghiệp
Việt Nam kinh doanh dịch vụ viễn thông nói riêng.
Keywords: Năng lực cạnh tranh; Dịch vụ viễn thông; Kinh tế quốc tế; Doanh Nghiệp
Content
PHN M ĐẦU
1.Tính cp thiết của đề tài
Những bước tiến t bc v vin thông ng ngh thông tin song nh vi s tăng
trưởng mnh m ca các nn kinh tế đang phát triển đã kéo theo sự bùng n ca th trường
dch v vin thông vào thp k đầu tiên ca thiên niên k mi. Nhu cầu ngày càng tăng về
dch v vin thông phc v đời sng hoạt động sn xut kinh doanh ti nhiều ớc đang
phát trin tạo nên các hội kinh doanh đầy ha hẹn đối vi các doanh nghip kinh doanh
dch v vin thông.
Hin nay, đã có một s doanh nghip ti Vit Nam thc hiện đầu trực tiếp nước ngoài
nhưng số ng doanh nghip thành công trên th trường quc tế còn ít i. Mt trong nhng
nguyên nhân ch yếu khiến nhiu doanh nghip có tiềm năng lớn ti Việt Nam chưa thể m
rng kinh doanh ra th trường ngoài ớc ng lc cnh tranh chưa đ mạnh để khng
đnh v t trên th trường.
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã và đang gặt hái được nhng thành ng vang di
ti Vit Nam hiện nay đang hướng ra chinh phc th trung viễn thông nước ngoài. Mc
Năng lực cạnh tranh của công ty Viettel Campuchia - Những bài học kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lực cạnh tranh của công ty Viettel Campuchia - Những bài học kinh nghiệm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Năng lực cạnh tranh của công ty Viettel Campuchia - Những bài học kinh nghiệm 9 10 739