Ktl-icon-tai-lieu

Năng lực sư phạm

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năng lực sư phạm của người lãnh đạo quản lý biểu hiện qua phương pháp, nội dung, hình
thức lựa chọn, đào tạo con người có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu công việc, khả năng thu hút,
tập hợp mọi người tham gia hoạt động vì mục đích chung của tập thể, của XH và thông qua giao
tiếp để thiết lập các mối quan hệ giao tiếp của người lãnh đạo với các thành viên, với các cán bộ
có liên quan đến bộ phận, đơn vị mình để ảnh hưởng, cảm hoá thuyết phục mọi người thực hiện
tốt công việc của mình. Thực hiện được điều này đòi hỏi người lãnh đạo quản lý phải có các kỷ
năng định hướng, kỷ năng định vị, kỷ năng sử dụng, các phươg tiện giao tiếp, kỷ năng vận dụng
các yếu tố tâm lý nẩy sinh trong giao tiếp, kỷ năng lắng nghe và gợi

...
Năng lực sư phạm của người lãnh đạo quản lý biểu hiện qua phương pháp, nội dung, hình
thức lựa chọn, đào tạo con người đ trình độ đáp ứng u cầu công việc, khnăng thu hút,
tập hợp mọi người tham gia hoạt động vì mục đích chung của tập thể, của XH thông qua giao
tiếp để thiết lập các mối quan hệ giao tiếp của người lãnh đạo với các thành viên, với các cán bộ
liên quan đến bộ phận, đơn vị mình để ảnh hưởng, cảm hoá thuyết phục mọi người thực hiện
tốt công việc của mình. Thực hiện được điều này đòi hỏi người lãnh đạo quản phải các k
năng định hướng, kỷ năng định vị, kỷ năng sử dụng, các phươg tiện giao tiếp, kỷ năng vận dụng
các yếu tố tâm lý nẩy sinh trong giao tiếp, kỷ năng lắng nghe và gợi
Năng lực sư phạm - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Năng lực sư phạm 9 10 353