Ktl-icon-tai-lieu

Ngân sách cấp cơ sở

Được đăng lên bởi Nghi Thao
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN SÁCH CẤP CƠ SỞ
Đối tượng giảng: Lớp TCLLCT-HC
Số tiết lên lớp : 10 tiết (mỗi tiết 45 phút).
Thời gian soạn: Tháng 02 năm 2011
A. Mục đích yêu cầu:
- Giúp cho học viên nắm được khái niệm NSNN và hệ thống NSNN;
đặc điểm, vai trò, phạm vi nguồn thu, nhiệm vụ chi của Ngân sách cấp xã;
- Nắm được nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý ngân
sách NN, quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã.
- Từ việc nghiên cứu những vấn đề trên giúp học viên có sự liên hệ
với thực tế hoạt động Tài chính – kế toán ở cơ sở nơi học viên đang công
tác, có những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN trong lĩnh vực
này ở địa phương.
B. Kết cấu nội dung, phân chia thời gian, trọng tâm của bài
I. Khái quát chung về ngân sách cấp cơ sở – gọi chung là ngân
sách cấp xã(giảng 150 phút)
1. Ngân sách cấp xã là một cấp ngân sách trong hệ thống NSNN
(giảng 30 phút)
2. Phạm vi nguồn thu, nhiệm vụ chi của NS cấp xã (35 phút)
3. Chu trình ngân sách cấp xã (45 phút)
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý NSNN cấp xã
(40 phút)
Phần II: Quản lý nguồn thu ngân sách cấp xã (giảng 90 phút)
1. Đánh giá, phân tích nguồn thu NS cấp xã (4phút)
Phần III. Quản lý chi ngân sách cấp xã ( giảng 190 phút)
1. Đặc điểm chi ngân sách cấp xã (20 phút)
2. Yêu cầu đối với quản lý chi ngân sách cấp xã (20 phút)
3. Lập dự toán chi ngân sách cấp xã (90 phút)
4. Nâng cao hiệu quả các khoản chi ngân sách cấp xã (60 phút)
* Trọng tâm của bài

1

- Phần I : Mục 2: Phạm vi nguồn thu, nhiệm vụ chi của NS cấp xã
Mục 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong
QLNSNN cấp xã
- Phần II : Mục 2 : Tổ chức, thực hiện thu NS cấp xã
- Phần III: Mục 2: Yêu cầu đối với quản lý chi NS cấp xã
Mục 4: Nâng cao hiệu quả các khoản chi NS cấp xã.
C. Phương pháp giảng và đồ dùng dạy học
* Phương pháp giảng dạy
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp thuyết trình kết hợp với hỏi đáp
- Phương pháp nêu vấn đề
- Phương pháp diễn dịch
- Phương pháp tình huống.
- Phương pháp phân tích, so sánh
* Đồ dùng dạy học
- Dùng bảng và phấn viết
- Dùng sơ đồ mô tả
D. Tài liệu phục vụ soạn giảng
- Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính môn khoa học
hành chính – Tập 1 (Học viện chính trị - hành chính quốc gia HCM)
- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước
năm 2002; Thông tư 106/2003 của Bộ Tài chính và một số VB khác hướng
dẫn thi hành Luật NSNN năm 2003.
- Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. XI (Nhà xuất bản chính
trị quốc gia Hà nội) năm 2006, 2011.
Đ. Nội dung các bước lên lớp...
NGÂN SÁCH CẤP CƠ SỞ
Đi tưng ging: Lp TCLLCT-HC
Số tiết lên lớp : 10 tiết (mỗi tiết 45 phút).
Thời gian soạn: Tháng 02 năm 2011
A. Mục đích yêu cầu:
- Giúp cho học viên nắm được khái niệm NSNN và hệ thống NSNN;
đặc điểm, vai trò, phạm vi nguồn thu, nhiệm vụ chi của Ngân sách cấp xã;
- Nắm được nhiệm vụ, quyền hạn của các quan trong quản ngân
sách NN, quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã.
- Từ việc nghiên cứu những vấn đề trên giúp học viên sự liên hệ
với thực tế hoạt động i chính kế toán sở nơi học viên đang công
tác, những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN trong lĩnh vực
này ở địa phương.
B. Kết cấu nội dung, phân chia thời gian, trọng tâm của bài
I. Khái quát chung về ngân sách cấp sở gọi chung ngân
sách cấp xã(giảng 150 phút)
1. Ngân sách cấp xã một cấp ngân sách trong hệ thống NSNN
(giảng 30 phút)
2. Phạm vi nguồn thu, nhiệm vụ chi của NS cấp xã (35 phút)
3. Chu trình ngân sách cấp xã (45 phút)
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các quan trong quản lý NSNN cấp
(40 phút)
Phần II: Quản lý nguồn thu ngân sách cấp xã (giảng 90 phút)
1. Đánh giá, phân tích nguồn thu NS cấp xã (4phút)
Phần III. Quản lý chi ngân sách cấp xã ( giảng 190 phút)
1. Đặc điểm chi ngân sách cấp xã (20 phút)
2. Yêu cầu đối với quản lý chi ngân sách cấp xã (20 phút)
3. Lập dự toán chi ngân sách cấp xã (90 phút)
4. Nâng cao hiệu quả các khoản chi ngân sách cấp xã (60 phút)
* Trọng tâm của bài
1
Ngân sách cấp cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân sách cấp cơ sở - Người đăng: Nghi Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ngân sách cấp cơ sở 9 10 468