Ktl-icon-tai-lieu

Ngành hồ tiêu việt nam sau wto

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGÀNH H TIÊU VI T NAM
TRƯ C YÊU C U PHÁT TRI N B N V NG
VÀ H I NH P KINH T QU C T
ð Hà Nam
(Ch t ch Hi p h i H tiêu Vi t Nam)

Ngành H tiêu Viêt Nam, quá trình hình thành và phát tri n:
M c dù cây h tiêu ñư c tr ng nư c ta vào cu i th k 19 nhưng ph i ñ n
cu i th k 20 ngành H tiêu m i hình thành rõ nét và ñ n ñ u th k 21 b t ñ u
hòa nh p vào n n kinh t qu c t . Hơn 150 năm qua, cây h tiêu Vi t Nam tr i
qua nh ng bư c thăng tr m, nhưng trong hơn hai mươi năm Vi t Nam ñ i m i cơ
ch qu n lý kinh t , ñã t o bư c ñ t phá cho ngành h tiêu phát tri n vư t b c c
v t c ñ , quy mô s n xu t, năng su t, s n lư ng, s và ch t lư ng s n ph m xu t
kh u, c v t ch c s n xu t, lưu thông phân ph i, xúc ti n thương m i hòa nh p
giao thương kinh t qu c t .
V s n xu t và xu t kh u:
Do v trí ñ a lý thu n l i, ñi u ki n thiên nhiên ưu ñãi, l c lư ng lao ñ ng
dày kinh nghi m, ñã t o ti m năng, l i th cho ngành h tiêu phát tri n. ð n nay
cây H tiêu ñã tr ng nhi u vùng sinh thái khác nhau t Qu ng tr ñ n Kiên
Giang, nhưng t p trung tr ng ñi m 6 t nh:
K t qu s n xu t h tiêu niên v 2007 - 2008 - 6 t nh tr ng ñi m
T nh

D T tr ng
(ha)

Bình Phư c

D T thu
(ha)

N. Su t
(t /ha)

S. Lư ng
(t n)

10.176

8.616

24,4

21.023

Gia Lai

3.800

3.720

35.0

13.020

ð c Nông

6.853

6.201

20.4

12.670

ð ng Nai

7.712

5.979

20,5

12.299

Bà R a- Vũng Tàu

7.518

6.387

13,8

8.795

ð cL c

4.346

3.650

17,4

6.716

40.405

34.550

21,5

74.523

C ng

Ngu n : S Nông nghi p & PTNT
1

Các t nh tr ng tiêu tr ng ñi m chi m t i 80% v di n tích và 75 % v s n
lư ng tiêu c nư c. ði u này có l i th ñ c bi t v vùng nguyên li u t p trung cho
ch ñ o s n xu t l n, chuyên môn hóa, phát tri n cơ s h t ng cho thu mua, ch
bi n, t o chân hàng t i vùng nguyên li u, gi m chi phí cho xu t kh u. M t s vùng
Tây Nguyên có nhi u h canh tác: 5 - 7 ha tiêu. Năng su t nhi u h ñ t 4 - 5
t n/ha, cá bi t có h ñ t 15 t n /ha/v . Hai năm qua do giá h tiêu ñ t m c cao,
ngư i tr ng tiêu thu lãi t 50-70% so/ chi phí s n xu t xu t/v . ðã có hàng 100 h
nông dân là t phú nh tr ng tiêu.
ði m l i th i kỳ trư c 1975, di n tích tiêu c nư c ch có kho ng 100 ha,
tr ng ch y u Qu ng Tr , Bà R a và ñ o Phú Qu c. S n lư ng ch ñ t g n 100
t n/năm.
Th i kỳ 1976-1986, sau mư i năm di n tích chưa vư t quá 4.000 ha và s n
lư ng m i ch ñ t: 3.600 t n, s n ph m ch ñ tiêu th trong nư c. ð n năm 1990
di n tích ñ t: 9.200 ha, s n lư ng ñ t: 8.600 t n và b t ñ u có xu t kh u, ñ t:
9.000 t n.
Th i kỳ 1991-2000, h tiêu Vi t Nam liên t c phát tri n c v d...
1
NGÀNH H TIÊU VIT NAM
TRƯỚC YÊU CU PHÁT TRIN BN VNG
VÀ HI NHP KINH T QUC T
ðỗ Hà Nam
(Ch tch Hip hi H tiêu Vit Nam)
Ngành H tiêu Viêt Nam, quá trình hình thành và phát trin:
M
c dù cây h tiêu ñược trng nước ta vào cui thế k 19 nhưng phi ñến
cui thế k 20 ngành H tiêu mi hình thành nét ñến ñầu thế k 21 bt ñầu
hòa nhp vào nn kinh tế quc tế. Hơn 150 năm qua, cây h tiêu Vit Nam tri
qua nhng bước thăng trm, nhưng trong hơn hai mươi năm Vit Nam ñổi mi cơ
chế qun kinh tế, ñã to bước ñột phá cho ngành h tiêu phát trin vượt bc c
v tc ñộ, quy mô sn xut, năng sut, sn lượng, s cht lượng sn phm xut
khu, c v t chc sn xut, lưu thông phân phi, xúc tiến thương mi hòa nhp
giao thương kinh tế quc tế.
V sn xut và xut khu:
Do v trí ñịa lý thun li, ñiu kin thiên nhiên ưu ñãi, lc lượng lao ñộng
dày kinh nghim, ñã to tim năng, li thế cho ngành h tiêu phát trin. ðến nay
y H tiêu ñã trng nhiu vùng sinh thái khác nhau t Qung tr ñến Kiên
Giang, nhưng tp trung trng ñim 6 tnh:
Kết qu sn xut h tiêu niên v 2007 - 2008 - 6 tnh trng ñim
D T trng D T thu N. Sut S. Lượng
Tnh
(ha) (ha) (t/ha) (tn)
Bình Phước 10.176
8.616
24,4
21.023
Gia Lai 3.800
3.720
35.0
13.020
ðắc Nông 6.853
6.201
20.4
12.670
ðồng Nai 7.712
5.979
20,5
12.299
Bà Ra- Vũng Tàu 7.518
6.387
13,8
8.795
ðắc Lc 4.346
3.650
17,4
6.716
Cng 40.405
34.550
21,5
74.523
Ngun : S Nông nghip & PTNT
Ngành hồ tiêu việt nam sau wto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành hồ tiêu việt nam sau wto - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngành hồ tiêu việt nam sau wto 9 10 297