Ktl-icon-tai-lieu

Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức
Ngày nay, cụm từ “quản trị nhân sự” hay “quản trị nguồn nhân lực” được nhắc đến nhiều
hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các trường đại học cũng bắt đầu mở các
khoa đào tạo chuyên sâu và cơ bản hơn về lĩnh vực quản trị nhân sự.
Tuy nhiên, vai trò của quản trị nhân sự, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh doanh nghiệp
Việt Nam với rất nhiều người vẫn là một khái niệm mơ hồ.
Vai trò của quản trị nhân sự
Vai trò của “quản trị nhân sự” là quản lý, duy trì và phát huy tối đa sức mạnh của nguồn lực nhân
sự, một nguồn lực quan trọng trong mỗi tổ chức/ doanh nghiệp. Quản trị và phát triển nguồn
nhân lực chính là quá trình hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của cả doanh nghiệp/tổ chức và cả
của người lao động.
Một ví dụ rất dễ nhận thấy trong thực tế về vai trò của quản trị nhân sự là khi người làm nhân sự
tìm được đúng người cho đúng việc, vào đúng thời điểm (right person for right job at right time)
thì cả doanh nghiệp/tổ chức và người lao động đều có lợi.
Ở Việt Nam, ngành nhân sự vẫn còn khá mới mẻ và không nhiều người đánh giá được đúng tầm
quan trọng của hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực như đúng bản chất của nó là hoạt
động liên quan đến mọi hoạt động quản trị khác, có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tổ
chức/doanh nghiệp với người lao động.
Nhiều người nhìn nhận hoạt động chính của quản trị nhân sự chỉ bao gồm tuyển dụng nhân sự về
làm việc cho tổ chức và trả lương cho nhân viên, đó là một quan niệm phiến diện. Trong thực tế,
hoạt động quản trị nhân sự phong phú hơn, có thể chia các họat động trong quản trị nhân sự ra
làm ba nhóm chính:
- Nhóm hoạt động quản lý: bao gồm các hoạt động thiết kế tổ chức và thiết kế công việc; hoạch
định nguồn nhân lực; lựa chọn và bố trí nhân lực; theo dõi, quản lý công việc
- Nhóm hoạt động phát triển: bao gồm các hoạt động đào tạo và phát triển; phát triển tổ chức và
phát triển công danh. Cần phân biệt các hoạt động đào tạo và phát triển với việc phát triển công
danh. Đào tạo và phát triển là hoạt động nhằm nâng cao năng lực của nhân viên, còn hoạt đông
phát triển công danh nhằm hỗ trợ các nhân sự có triển vọng hoạch định lộ trình công danh của họ
cùng với sự phát triển của tổ chức, nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận và giữ chân nhân tài.

- Nhóm hỗ trợ: bao gồm các hoạt động xây dựng chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi; tư
vấn cho người lao động; quan hệ lao động và nghiên cứu, hệ thống các thông tin về nguồn nhân
lực.
Như vậy, trong một tổ chức, có phải chỉ có ph...
Ngh Nhân s: Vai trò và thách thc
Ngày nay, cm t “qun tr nhân shay “qun tr ngun nhân lc” được nhc đến nhiu
hơn trên các phương tin thông tin đại chúng. Các trường đại hc cũng bt đầu m các
khoa đào to chuyên sâu và cơ bn hơn v lĩnh vc qun tr nhân s.
Tuy nhiên, vai trò ca qun tr nhân s, đặc bit khi đặt trong bi cnh doanh nghip
Vit Nam vi rt nhiu người vn là mt khái nim mơ h.
Vai trò ca qun tr nhân s
Vai trò ca “qun tr nhân s” là qun lý, duy trì và phát huy ti đa sc mnh ca ngun lc nhân
s, mt ngun lc quan trng trong mi t chc/ doanh nghip. Qun tr phát trin ngun
nhân lc chính là quá trình hot động nhm tha mãn nhu cu ca c doanh nghip/t chc và c
ca người lao động.
Mt d rt d nhn thy trong thc tế v vai trò ca qun tr nhân s khi người làm nhân s
tìm được đúng người cho đúng vic, vào đúng thi đim (right person for right job at right time)
thì c doanh nghip/t chc và người lao động đều có li.
Vit Nam, ngành nhân s vn còn khá mi m không nhiu người đánh giá được đúng tm
quan trng ca hot động qun trphát trin ngun nhân lc như đúng bn cht ca nó hot
động liên quan đến mi hot động qun tr khác, nh hưởng đến mi quan h gia t
chc/doanh nghip vi người lao động.
Nhiu người nhìn nhn hot động chính ca qun tr nhân s ch bao gm tuyn dng nhân s v
làm vic cho t chc và tr lương cho nhân viên, đó mt quan nim phiến din. Trong thc tế,
hot động qun tr nhân s phong phú hơn, th chia các hat động trong qun tr nhân s ra
làm ba nhóm chính:
- Nhóm hot động qun : bao gm các hot động thiết kế t chc thiết kế công vic; hoch
định ngun nhân lc; la chn và b trí nhân lc; theo dõi, qun lý công vic
- Nhóm hot động phát trin: bao gm các hot động đào to phát trin; phát trin t chc
phát trin công danh. Cn phân bit các hot động đào to phát trin vi vic phát trin công
danh. Đào to phát trin là hot động nhm nâng cao năng lc ca nhân viên, còn hot đông
phát trin công danh nhm h tr các nhân s có trin vng hoch định l trình công danh ca h
cùng vi s phát trin ca t chc, nhm xây dng đội ngũ lãnh đạo kế cn và gi chân nhân tài.
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức - Trang 2
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghề Nhân sự: Vai trò và thách thức 9 10 468