Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình HWRF

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương
khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng
mô hình HWRF
Trương Bá Kiên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Khí tượng và Khí hậu học; Mã số: 60 44 87
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Cường
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về dự báo quỹ đạo và cường độ bão bằng mô hình khí
quyển đại dương. Hệ thống mô hình tương tác khí quyển đại dương tới quỹ
đạo và cường độ bão và phương pháp đánh giá. Trình bày sự kết hợp giữa
mô hình khí quyển WRF và mô hình đại dương ROMS để tạo thành mô
hình HWRF. Đánh giá ảnh hưởng tương tác khí quyển đại dương tới quỹ
đạo và cường độ bão với 3 cơn bão là Mindulle (2010), Nock-ten và Nalgae
(2011)
Keywords:
Content
Hàng năm, Việt Nam chịu thiệt hại rất nặng nề do thiên tai như lũ lụt, hạn hán, rét
đậm, rét hại… và trong đó phải kể đến thiên tai do bão-áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại lớn
về người và của cho nước ta. Chính vì vậy, yêu cầu về dự báo và cảnh báo bão chính xác,
kịp thời cường độ và quỹ đạo bão là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối
với cơ quan dự báo nghiệp vụ nhằm đưa ra các cảnh báo cho nhân dân và các cấp, các
ngành liên quan.
Hiện nay việc dự báo quỹ đạo và cường độ bão chính xác là khá khó khăn, đặc biệt là
cường độ bão. Có nhiều phương pháp dự báo bão như: phương pháp synốp, phương
pháp thống kê, phương pháp dự báo số trị. Trong những năm gần đây, nhờ những tiến bộ
về khoa học máy tính và sự phát triển mãnh mẽ của mô hình số trị trên thế giới nên các
mô hình số trị ngày càng hoàn thiện và dự báo chính xác hơn. Phương pháp dự báo số trị
có ưu điểm vượt trội do đưa ra được kết quả dự báo khách quan, định lượng… so với
phương pháp synốp và phương pháp thống kê. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều loại
mô hình số trị khác nhau chuyên dự báo quỹ đạo và cường độ bão như AFWAM, AVN,
COAMPS, UKM, GFDL, GSM, JTYM, NOGAPS, TC-LAPS… và mô hình HWRF
(Hurricane Weather Research and Forecasting). Mô hình HWRF là mô hình khí quyển

đại dương dự báo nghiệp vụ bão tại Mỹ từ năm 2007, mô hình này được phát triển với mã
nguồn mở và cộng đồng khoa học hợp tác phát triển lớn. HWRF là phương án lựa chọn
cho các nước không tự xây dựng được mô hình nghiệp vụ dự báo bão như nước ta. Hiện
tại Việt Nam cũng đã sử dụng một số mô hình số trị dự báo bão như ETA, MM5, HRM,
WRF, RAMS… Tuy nhiên các mô hình trên mới chỉ chạy mảng khí quyển. Các tương tác
của đại dương - khí quyển không được tính đến. Sự biến đổi của điều kiện đại dương
trong suốt khoảng thời gian d...
Nghiên cu ng c
khí quy  qu o bão bng
mô hình HWRF

i hc Khoa hc T nhiên
LuS Chuyên ngành: ng và Khí hu hc; Mã s: 60 44 87
ng dn: ng
o v: 2012
Abstract: Tng quan v d báo qu  bão bng mô hình khí
quy thi qu
 b kt hp gia
hình khí quy to thành mô
i qu
 bão v-ten và Nalgae
(2011)
Keywords:
Content
t Nam chu thit hi rt nng n t, hn hán, rét
m, rét hi k n thiên tai do bão-áp thp nhii gây thit hi ln
v i và cc ta. Chính vì vy, yêu cu v d báo và cnh báo bão chính xác,
kp th qu o bão mt trong nhng nhim v quan tri
v báo nghip v nhnh báo cho nhân dân các cp, các
ngành liên quan.
Hin nay vic d báo qu  bão chính xác kkc bit
  bão. nhi      
pháp thng kê, ph báo s tr. Trong nh nhng tin b
v khoa hc máy tính s phát trin mãnh m ca hình s tr trên th gii nên các
mô hình s tr ngày càng hoàn thin và d  báo s tr
t trc kt qu d i
ng kê. Hin nay, trên th gii rt nhiu loi
hình s tr khác nhau chuyên d báo qu  
COAMPS, UKM, GFDL, GSM, JTYM, NOGAPS, TC-    
(Hurricane Weather Research and Forecasting). hình HWRF hình kquyn
Nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình HWRF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình HWRF - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình HWRF 9 10 850