Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và nấm gây viêm màng não tại bệnh viện Bạch Mai từ năm 2008 đến 2010

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và nấm gây
viêm màng não tại bệnh viện Bạch Mai từ năm
2008 đến 2010
Khƣơng Thị Doanh
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 60 42 40
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Đoàn Mai Phƣơng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Xác định căn nguyên vi khuẩn và nấm gây viêm màng não. Mô tả đặc
điểm dịch tễ học của các tác nhân thƣờng gặp gây viêm màng não. Xác định mức độ
đề kháng với các kháng sinh của loài vi khuẩn thƣờng gặp.
Keywords. Vi sinh vật học; Sinh học; Vi khuẩn; Nấm; Bệnh viêm màng não
Content
Viêm màng não là tình trạng viêm nhiễm màng não. Bệnh có nguy cơ tử vong cao
hoặc để lại những di chứng nặng nề ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển tâm thần
kinh ở ngƣời lớn và trẻ em
Trên thế giới, khi không có các vụ dịch, khoảng một triệu trƣờng hợp viêm màng não
do vi khuẩn và khoảng 200.000 ngƣời chết hàng năm.
Ở nƣớc ta, theo thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ TW, tỷ lệ mắc/chết năm 1994 là
3,15 và 0,09/100.000 ngƣời dân mắc bệnh dịch này
Căn nguyên gây viêm màng não rất đa dạng, có thể do vi khuẩn, virus, vi nấm hoặc
ký sinh trùng… Định hƣớng sơ bộ cũng nhƣ xác định chính xác căn nguyên gây viêm màng
não rất cấp thiết và quan trọng giúp bs lâm sàng đƣa phác đồ điều trị tiến hành điều trị cho bn
qua cơn nguy kịch
Tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán viêm màng não do vi khuẩn hay nấm là tìm thấy sự
có mặt chúng trong dịch não tủy.Vì vậy chẩn đoán căn nguyên gây viêm màng não từ dịch
não tủy có ý nghĩa quyết định.
Bên cạnh đó: VMN có liên quan đến các yếu tố dịch tễ học. Tuy nhiên các yếu tố này
thay đổi khác nhau theo từng khu vực, từng giai đoạn cụ thể. Bởi vậy, nghiên cứu các đặc
điểm dịch tễ học của viêm màng não cũng nhƣ cơ cấu căn nguyên, tình hình nhạy cảm và
kháng kháng sinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chiến lƣợc điều trị chotừng
khu vực trong từng giai đoạn nhất định giúp bác sỹ lâm sàng có thêm cơ sở đƣa ra những
quyết định sử dụng kháng sinh trƣớc khi có kết quả nuôi cấy và kháng sinh đồ về vi khuẩn và

vi nấm
Ngoài ra: Hàng năm có rất nhiều bệnh nhân VMN đến điều trị tại Bạch Mai. Các
bệnh nhân đƣợc chuyển từ khắp mọi nơi, bệnh thƣờng nặng và đã diễn biến kéo dài. Hầu hết
bệnh nhân đã dùng kháng sinh ở tuyến dƣới. Vì vậy, việc chỉ định kháng sinh đúng cho các
bệnh nhân viêm não là nhu cầu cấp thiết đối với bác sỹ lâm sàng trong bệnh viện. Chỉ định
kháng sinh không hợp lý sẽ làm cho tốc độ đề kháng của vi khuẩn ngày càng gia tăng, xuất
hiện nhiều chủng đa kháng g...
Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và nấm gây
viêm màng não tại bnh vin Bch Mai t năm
2008 đến 2010
Khƣơng Thị Doanh
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vi sinh vt hc; Mã số: 60 42 40
Ngƣời hƣớng dn: PGS.TS. Đoàn Mai Phƣơng
Năm bảo v: 2012
Abstract. Xác định căn nguyên vi khuẩn nấm gây viêm màng não. tả đặc
điểm dch t hc của các tác nhân thƣng gặp gây viêm màng não. Xác định mức độ
đề kháng với các kháng sinh của loài vi khuẩn thƣờng gp.
Keywords. Vi sinh vt hc; Sinh hc; Vi khun; Nm; Bệnh viêm màng não
Content
Viêm màng não nh trạng viêm nhiễm màng o. Bệnh có nguy tử vong cao
hoặc để li nhng di chng nng n ảnh hƣởng xấu đến sc khỏe sự phát triển tâm thần
kinh ngƣời lớn và trẻ em
Trên thế giới, khi không các v dch, khong mt triệu trƣờng hợp viêm màng não
do vi khuẩn và khoảng 200.000 ngƣời chết hàng năm.
nƣớc ta, theo thống của Vin V sinh dch t TW, t l mc/chết năm 1994
3,15 và 0,09/100.000 ngƣời dân mắc bnh dịch này
Căn nguyên gây viêm màng não rất đa dạng, th do vi khun, virus, vi nm hoc
sinh trùng… Định hƣớng bộ cũng nhƣ xác định chính xác căn nguyên y viêm màng
não rất cp thiết và quan trọng giúp bs lâm sàng đƣa phác đ điu tr tiến hành điu tr cho bn
qua cơn nguy kịch
Tiêu chuẩn ng cho chẩn đoán viêm màng não do vi khuẩn hay nấm tìm thấy s
mặt chúng trong dịch não tủy.Vì vậy chẩn đoán căn ngun y viêm màng o t dch
não tủy có ý nghĩa quyết định.
Bên cạnh đó: VMN liên quan đến các yếu t dch t học. Tuy nhiên các yếu t này
thay đổi khác nhau theo từng khu vc, từng giai đon c th. Bi vậy, nghiên cứu các đặc
điểm dch t hc của viêm màng não cũng nhƣ cơ cấu căn nguyên, tình hình nhạy cảm
kháng kháng sinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chiến ợc điều tr chotng
khu vc trong từng giai đoạn nht định giúp bác s lâm sàng thêm sở đƣa ra những
quyết định s dụng kháng sinh trƣớc khi có kết qu nuôi cấy và kháng sinh đ v vi khuẩn và
Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và nấm gây viêm màng não tại bệnh viện Bạch Mai từ năm 2008 đến 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và nấm gây viêm màng não tại bệnh viện Bạch Mai từ năm 2008 đến 2010 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và nấm gây viêm màng não tại bệnh viện Bạch Mai từ năm 2008 đến 2010 9 10 644