Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo Ống nano cacbon đơn tường SWCNTs định hướng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2561 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo
Ống nano cacbon đơn tƣờng SWCNTs định
hƣớng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si
Nguyễn Bá Thăng
Trƣờng Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và linh kiện Nano
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Phan Ngọc Minh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chế tạo ống nano cacbon đơn tƣờng Swcnts:
Tổng quan ống nano cacbon (CNTs); Vật liệu ống nano cacbon đơn tƣờng
(SWCNTs); Một số phƣơng pháp chế tạo ống nano cacbon đơn tƣờng; SWCNTs mọc
định hƣớng siêu dài và cơ chế mọc; Nguồn cung cấp cacbon; Một số ứng dụng của
ống nano cacbon đơn tƣờng. Nghiên cứu quy trình chế tạo SWCNTs trên hệ thiết bị
CVD nhiệt: Hệ thiết bị CVD nhiệt; Quy trình chế tạo; Phân tích tán xạ Raman của
SWCNTs. Trình bày các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc: Kết quả ảnh hiển vi điện tử
quét SEM; Ảnh hƣởng của các điều kiện chế tạo SWCNTs siêu dài, định hƣớng; Ảnh
hiển vi điện tử truyền qua TEM; Kết quả đo Raman; Mọc SWCNTs dạng lƣới;
Phƣơng pháp nhiệt nhanh (fast-heating); Mọc SWCNTs băng qua rãnh.
Keywords: Công nghệ Nano; Ống nano cacbon; Vật liệu Nano
Content
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
Vật liệu ống nano cacbon (CNTs) nhận đƣợc sự quan tâm lớn từ các nhà khoa học, các
phòng nghiên cứu lớn trên thế giới, ghi nhận đƣợc nhiều bƣớc phát triển mạnh mẽ, và đã thu
đƣợc một số thành công nổi bật trong việc chế tạo CNTs và ứng dụng. Mục đích của công
trình nghiên cứu là tìm ra điều kiện tốt nhất để chế tạo SWCNTs, có đƣờng kính từ 1 - 2 nm,
chiều dài mỗi ống nano cacbon từ mm đến centimet (1 cm), và nghiên cứu cơ chế mọc nằm
ngang (horizontal) theo hƣớng chiều khí thổi của SWCNTs trên đế silic (Si) từ hai dạng xúc
tác khác nhau là spin-coating muối FeCl3 và bốc bay các hạt Fe kích thƣớc nano.
Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc tính của ống nano cacbon, các yếu
tố tác động lên quá trình mọc của chúng nhƣ nhiệt độ, thời gian, xúc tác, lƣu lƣợng khí thích
hợp, vv… và nắm rõ ƣu nhƣợc điểm, cách thức chế tạo ống nano cacbon của từng điều kiện,
từ đó có thể xây dựng đƣợc một quy trình tối ƣu chế tạo ống nano cacbon mọc định hƣớng,
chất lƣợng cao. SWCNTs chế tạo sử dụng nguồn cung cấp cacbon ở dạng lỏng là dung dịch
ethanol (C2H5OH) thay cho dạng khí (C2H2, CH4) nhƣ vẫn dùng trƣớc đây, kết quả cho thấy
sản phẩm CNTs mọc với số lƣợng và chất lƣợng rất tốt.

Thách thức đối với việc nghiên cứu là cần phải nâng cao hiệu quả mọc và kiểm soát chính
xác vị trí và hƣớng của các ống cacbon nano đơn tƣờng đồng thời làm tăng chiều dài của mỗi
ống....
Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo
Ống nano cacbon đơn tƣờng SWCNTs định
hƣớng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si
Nguyễn Bá Thăng
Trƣờng Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật liệu và linh kiện Nano
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Phan Ngọc Minh
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày sở luận về chế tạo ống nano cacbon đơn tƣờng Swcnts:
Tổng quan ống nano cacbon (CNTs); Vật liệu ống nano cacbon đơn tƣờng
(SWCNTs); Một số phƣơng pháp chế tạo ống nano cacbon đơn tƣờng; SWCNTs mọc
định hƣớng siêu dài và chế mọc; Nguồn cung cấp cacbon; Một số ứng dụng của
ống nano cacbon đơn tƣờng. Nghiên cứu quy trình chế tạo SWCNTs trên hệ thiết b
CVD nhit: Hệ thiết bị CVD nhiệt; Quy trình chế tạo; Phân tích tán xRaman của
SWCNTs. Trình bày các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc: Kết quả nh hiển vi điện t
quét SEM; Ảnh hƣởng của các điều kiện chế tạo SWCNTs siêu i, đnh hƣớng; Ảnh
hiển vi điện tử truyền qua TEM; Kết quả đo Raman; Mọc SWCNTs dạng lƣới;
Phƣơng pháp nhiệt nhanh (fast-heating); Mọc SWCNTs băng qua rãnh.
Keywords: Công nghệ Nano; Ống nano cacbon; Vật liệu Nano
Content
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
Vật liệu ng nano cacbon (CNTs) nhận đƣợc sự quan tâm lớn từ các nhà khoa học, các
phòng nghiên cứu lớn trên thế giới, ghi nhận đƣợc nhiều bƣớc pt triển mạnh mẽ, và đã thu
đƣợc một số thành công nổi bật trong việc chế tạo CNTs ứng dụng. Mục đích của công
tnh nghiên cứu là tìm ra điều kiện tốt nhất để chế tạo SWCNTs, có đƣờng kính từ 1 - 2 nm,
chiều i mi ng nano cacbon từ mm đến centimet (1 cm), nghiên cứu chế mọc nm
ngang (horizontal) theo hƣớng chiều kthổi của SWCNTs trên đế silic (Si) thai dạng xúc
tác khác nhau là spin-coating muối FeCl
3
và bốc bay các hạt Fe kích thƣớc nano.
Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc tính của ống nano cacbon, các yếu
tố tác đng lên quá trình mọc của chúng nhƣ nhiệt độ, thời gian, xúc tác, lƣu lƣợng khí thích
hợp, vv… nắm ƣu nhƣợc điểm, cách thức chế tạo ng nano cacbon của từng điều kiện,
tđó thể xây dựng đƣợc một quy trình tối ƣu chế tạo ng nano cacbon mọc định hƣớng,
chất lƣợng cao. SWCNTs chế tạo sử dụng nguồn cung cấp cacbon dạng lỏng dung dịch
ethanol (C
2
H
5
OH) thay cho dạng k (C
2
H
2
, CH
4
) nhƣ vẫn ng trƣớc đây, kết quả cho thấy
sản phẩm CNTs mọc với slƣợng và chất lƣợng rất tốt.
Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo Ống nano cacbon đơn tường SWCNTs định hướng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo Ống nano cacbon đơn tường SWCNTs định hướng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo Ống nano cacbon đơn tường SWCNTs định hướng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si 9 10 889