Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quản

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2534 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam
bằng phương pháp điện di mao quản
Phạm Nho
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Ri
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu là phương pháp điện di mao

quản mixen (MECC) với detector Diod Array (DAD) có độ nhạy cao.
Nghiên cứu chọn -lactam như: pH, nồng độ chấtđiều kiện tối ưu tách một số
kháng sinh điện ly, điện thế, nhiệt độ… Nghiên cứu điều kiện chiết pha rắn;
tách và -lactam từ nước tiểu. Đánh giá thống kê phương pháp phân tích.làm
giàu Áp dụng phân tích một số mẫu nước tiểu. Đánh giá ưu khuyết điểm của
phương pháp điện di mao quản.
Keywords. Hóa phân tích; Phương pháp điện di mao quản; Chất kháng sinh

Content:
Do tình hình lạm dụng kháng sinh nên xảy ra hiện tương nhờn thuốc kháng
thuốc, nên phân hàm lượng thuốc trong nước tiểu là cần thiết
Vớilý do nêu trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Nghiên cứu điều kiện
phân tích β-lactam bằng phương pháp điện di mao quản”

CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về chất kháng sinh β-lactam [1,2,10,35]
* Các penicillin
Các penicillin đều có cấu trúc cơ bản gồm 2 vòng: vòng thiazolidin, vòng βLactam

1

R

CO

S

N
H

6

5

CH3

4
3

7

N

1

CH3

2

O
COOM

Hình 1.1 Công thức cấu tạo các kháng sinh penicillin
* Các cephalosporin
Các cephalosporin có cấu trúc chung gồm 2 vòng: vòng β-lactam 4 cạnh gắn
với 1 dị vòng 6 cạnh, những cacbon bất đối có cấu hình 6R, 7R. Khác nhau bởi các
gốc R.
R2
S
R1

CO

N
H

7

6

8

N5

1

2
3

4

O

R3

COOM

Hình 1.2 Công thức cấu tạo các kháng sinh cephalosporin
Các phƣơng pháp phân tích β-lactam
CHƢƠNG 2 - ĐỐI TƢỢNGVÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tƣợng và nội dung nghiên cứu
2.1.1 Đối tƣợng
Pgan tích MECC các Penicillin(PENG), cloxacillin(CLO), oxacilin(OXA)
ampicillin(AMP), amoxicillin(AMO) và cephalexin(CEP)là các kháng sinh βlactam được sử dụng phổ biến hiện nay.
2.1.2Nội dung nghiên cứu
Nội dung đề tài cần giải quyết là:
- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu là phương pháp điện di mao quản mixen
(MECC) với detector Diod Array (DAD) có độ nhạy cao.
- Nghiên cứu chọn điều kiện tối ưu tách một số kháng sinh -lactam như: pH,
nồng độ chất điện ly, điện thế, nhiệt độ…
- Nghiên cứu điều kiện chiết pha rắn; tách và làm giàu-lactam từ nước tiểu

2

- Đánh giá thống kê phương pháp phân tích
- Áp dụng phân tích một số mẫu nước tiểu
- Đánh giá ưu khuyết điểm của phương pháp
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phƣơng pháp điện di mao ...
1
Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam
bằng phương pháp điện di mao qun
Phm Nho
Tờng Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dn: PGS.TS Nguyễn Văn Ri
Năm báo vệ: 2011
Abstract. La chọn phương pháp nghiên cứu phương pháp điện di mao
qun mixen (MECC) với detector Diod Array (DAD) độ nhy cao.
Nghiên cu chn -lactam như: pH, nồng độ chtđiều kin tối ưu tách một s
kháng sinh điện ly, đin thế, nhiệt độ… Nghiên cứu điều kin chiết pha rn;
tách và -lactam t nước tiểu. Đánh giá thống phương pháp phân tích.m
giàu Áp dụng phân tích một s mẫu nước tiểu. Đánh giá ưu khuyết điểm ca
phương pháp điện di mao qun.
Keywords. Hóa phân tích; Phương pháp điện di mao qun; Chất kháng sinh
Content:
Do tình hình lạm dụng kháng sinh nên xảy ra hiện ơng nhờn thuốc kháng
thuốc, nên phân hàm lưng thuốc trong nước tiểu là cần thiết
Vớilý do nêu trên, tôi chọn đ tài nghiên cu luận văn là: Nghiên cu điu kin
phân tích β-lactam bằng phương pháp đin di mao qun
CHƢƠNG 1 - TNG QUAN
1.1 Gii thiu v chất kháng sinh β-lactam [1,2,10,35]
* Các penicillin
Các penicillin đều cấu trúc bản gồm 2 vòng: vòng thiazolidin, vòng β-
Lactam
Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quản - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quản 9 10 793