Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi và cân bằng NƠRON để ải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2455 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
--------------------------------------------------------------------

Tạ Đăng Hải

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KẾT HỢP ĐIỀU CHẾ THÍCH NGHI VÀ CÂN BẰNG
NƠRON ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU NĂNG TRUYỀN DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG THÔNG
TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hồng Quân

Phản biện 1: ……………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm .............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU
Với sự ra đời của các hệ thống thông tin di động tốc độ cao thì fading càng tác
động mạnh đến chất lượng truyền dẫn của hệ thống, các kênh thường biểu hiện chất
lượng hầu như tức thời thay đổi theo thời gian. Do đó các phương thức điều chế cố định,
cân bằng cổ điển bị tác động các cụm lỗi. Một trong những phương pháp có hiệu quả để
loại trừ các ảnh hưởng có hại đó là điều chế thích nghi các dạng điều chế, mã hóa theo
các tham số của hệ thống dựa vào thông tin chất lượng kênh gần như tức thời do máy thu
nhận được và phản hồi trở lại máy phát. Đó chính là phương pháp điều chế-mã hóa thích
nghi.
Ngoài ra, kênh vẫn còn tác động của can nhiễu do fading gây ra, nhưng kênh bây
giờ là băng rộng có tính phi tuyến biểu hiện các khe thăng giáng sâu trong băng tần. Vì
vậy để giảm can nhiễu bây giờ dựa vào các bộ cân bằng tuyến tính thông thường sẽ
không còn hiệu quả, mà cần phải có bộ cân bằng giải quyết được tính phi tuyến của kênh,
phương pháp đơn giản, hiệu quả nhất là cân bằng mạng nơron.
Luận văn này sẽ nghiên cứu điều chế thích nghi-cân bằng bằng nơron và kết hợp
chúng trong một giải pháp hệ thống duy nhất nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn các hệ
thống di động băng rộng hiện có và sẽ có.
Phương pháp nghiên cứu:
-

Trước hết nghiên cứu các vấn đề điều chế thích nghi, cân bằng một cách riêng
rẽ. Từ đó chỉ ra lý thuyết cơ bản của điều chế thích nghi, cân bằng mạng nơron
và tác dụng đưa lại cho hệ thống.

-

Xây dựng một số luật học cho một số bộ cân bằng nơron nhằm chỉ ra các tham
số cho bộ cân bằng.

-

Dựa vào kết quả mô phỏng đã có của các tác giả khác, luận văn sẽ phân tích,
nhận xét để rút ra những khuyến nghị áp dụng.

Ý nghĩa khoa học của đề tài:
-

Xây dự...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
--------------------------------------------------------------------
T Đăng Hải
NGHIÊN CU GII PHÁP KT HỢP ĐIỀU CH THÍCH NGHI VÀ CÂN BNG
NƠRON ĐỂ CI THIN HIỆU NĂNG TRUYN D LIU CHO H THNG THÔNG
TIN DI ĐỘNG BĂNG RỘNG
Chuyên ngành: K thuật điện t
Mã s: 60.52.70
TÓM TT LUẬN VĂN THC SĨ
HÀ NI - 2011
Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi và cân bằng NƠRON để ải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi và cân bằng NƠRON để ải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi và cân bằng NƠRON để ải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng 9 10 105