Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2595 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị
xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Trần, Thị Hƣơng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trƣờng; Mã số: 60 85 02
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Đánh giá hiện trạng công tác quản lý Chất thải rắn sinh hoạt
(CTRSH) thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự báo tình hình phát sinh
CTRSH trên cơ sở định hƣớng phát triển của thị xã đến năm 2020. Đề xuất
các giải pháp quản lý CTRSH của thị xã nhƣ: Xây dựng hệ thống cơ chế
chính sách, các quy định, hƣớng dẫn đồng bộ, hợp lý để đảm bảo tính thống
nhất trong triển khai công tác quản lý Chất thải rắn (CTR) tại các cấp; xây
dựng cơ chế hỗ trợ tài chính cho công tác quản lý CTRSH nhằm khuyến
khích sự tham gia của các thành phần kinh tế vào công tác quản lý CTR;
Thành lập các tổ vệ sinh môi trƣờng tại các xã, phƣờng nhằm huy động
nguồn lực mở rộng phạm vi, tăng tỷ lệ và khối lƣợng thu gom CTRSH trên
địa bàn thị xã; triển khai sớm các mô hình thí điểm thực hiện phân loại
CTRSH tại nguồn để nhân rộng tiến tới năm 2015 thực hiện phân loại
CTRSH trên địa bàn toàn thị xã; Xây dựng các điểm trung chuyển CTRSH
tại địa bàn các xã, bổ sung trang thiết bị thu gom, vận chuyển và cải tiến
dây chuyền xử lý CTRSH nâng công suất xử lý và tạo thêm sản phẩm là
phân compost; Xây dựng các hƣớng dẫn kỹ thuật cụ thể, định kỳ tổ chức
tập huấn cho đơn vị, cá nhân có liên quan trong hệ thống quản lý CTRSH
để thực hiện hiệu quả công tác quản lý CTRSH; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền và giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng cho ngƣời dân để góp phần
nâng cao nhận thức của ngƣời dân trong việc bảo vệ môi trƣờng và thực
hiện tốt các quy định về thải bỏ CTRSH.
Keywords: Khoa học môi trƣờng; Chất thải rắn; Chất thải sinh hoạt; Quản
lý chất thải; Thị xã Sông Công
Content
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài

Thị xã Sông Công là một trong hai trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh Thái
Nguyên. Tuy nhiên, giống nhƣ các đô thị công nghiệp trong cả nƣớc đƣợc hình thành từ
những năm 70, 80 của thế kỷ 20, hiện nay thị xã cũng đã phải đối mặt với nhiều thách
thức, áp lực về ô nhiễm môi trƣờng mà một trong số đó là từ chất thải rắn sinh hoạt
(CTRSH). Việc đánh giá hiện trạng công tác CTRSH là rất cần thiết nhằm đề xuất các
giải pháp quản lý có hiệu quả CTRSH của thị xã Sông Công cho hiện tại và trong tƣơng
lai.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục đích thực hiện đề tài nhằm cung cấp thông tin, số liệu về thực t...
Nghiên cu hin trạng đề xut các gii pháp
qun lý cht thi rn sinh hoạt trên địa bàn th
xã Sông Công, tnh Thái Nguyên
Trn, Th Hƣơng
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa học môi trƣờng; Mã s: 60 85 02
Ngƣời hƣớng dn: PGS.TS. Nguyn Th
m bảo v: 2012
Abstract: Đánh ghiện trng công tác qun Cht thi rn sinh hot
(CTRSH) th Sông Công, tnh Thái Nguyên. D báo tình hình phát sinh
CTRSH trên sở định hƣớng phát trin ca th đến m 2020. Đề xut
các gii pháp qun CTRSH ca th nhƣ: Xây dựng h thống chế
chính sách, các quy định, hƣớng dẫn đồng b, hợp lý để đảm bo tính thng
nht trong trin khai công tác qun Cht thi rn (CTR) ti các cp; y
dựng chế h tr tài chính cho công tác qun CTRSH nhm khuyến
khích s tham gia ca các thành phn kinh tế vào công tác qun CTR;
Thành lp các t v sinh môi trƣờng tại các xã, phƣờng nhằm huy đng
ngun lc m rng phm vi, tăng tỷ l khối lƣợng thu gom CTRSH trên
địa bàn th xã; trin khai sm các hình t điểm thc hin phân loi
CTRSH ti nguồn để nhân rng tiến tới năm 2015 thc hin phân loi
CTRSH trên địa bàn toàn th xã; Xây dựng c đim trung chuyn CTRSH
tại địa bàn các xã, b sung trang thiết b thu gom, vn chuyn ci tiến
dây chuyn x CTRSH nâng công sut x và to thêm sn phm
phân compost; Xây dựng các hƣớng dn k thut c thể, định k t chc
tp huấn cho đơn vị, nhân liên quan trong h thng qun CTRSH
để thc hin hiu qu công tác quản CTRSH; đẩy mnh công tác tuyên
truyn và giáo dc ý thc bo v môi trƣờng cho ngƣời dân để góp phn
nâng cao nhn thc của ngƣời dân trong vic bo v môi trƣờng và thc
hin tốt các quy đnh v thi b CTRSH.
Keywords: Khoa học môi trƣờng; Cht thi rn; Cht thi sinh hot; Qun
lý cht thi; Th xã Sông Công
Content
MỞ ĐẦU
1. S cn thiết của đề tài
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 9 10 223