Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa ở Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình khí
hậu khu vực dự báo hạn mùa ở Việt Nam
Nguyễn Quang Trung
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Khí tượng và khí hậu học; Mã số: 62 44 87
Người hướng dẫn: GS. TS. Phan Văn Tân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Khái quát sơ lược về khái niệm dự báo hạn mùa và sản phẩm dự báo hạn
mùa. Tìm hiểu các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về khả năng ứng dụng mô
hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa. Trình bày sơ lược về mô hình khí hậu khu vực
RegCM3 và hệ thống mô hình kết hợp CAM-SOM. Đưa ra kết quả và nhận xét: kết
quả dự báo hạn mùa bằng mô hình RegCM3 với các tùy chọn tham số hóa đối lưu
khác nhau; đánh giá kết quả dự báo thử nghiệm bằng Reg_CAMSOM.
Keywords: Khí tượng; Khí hậu học; Dự báo; Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
Bài toán dự báo hạn mùa hiệnđang là một trong những bài toán được quan tâm trên thế
giới cũng như trong khu vực bởi những ứng dụng thiết thực đối với đời sống xã hội. Cụ thể
trong dự báo hạn mùa, phương pháp được quan tâm nhiều hiện nay là phương pháp mô hình
động lực, thay thế cho phương pháp thống kê được phát triển mạnh những năm trướcđây. Sự
phát triển của các mô hình dự báo số trị, không chỉ trên quy mô toàn cầu mà còn chi tiết hóa
cho từngkhu vực,đã góp phần tạođiều kiện thuận lợi cho hướng nghiên cứu này.
Ở Việt Nam, việcứng dụng và thử nghiệm các mô hình khí hậu khu vực cho bài toán
dự báo tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi cần được trả lời, đặc biệt là dự
báo hạn mùa. Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả sẽ thử nghiệm sử dụng mô hình khí hậu
khu vực, kết hợp vớisản phẩmđầu ra từ mô hình dự báo toàn cầu,đểđưa ra các sản phẩm dự
báo vàđánh giá cho khu vực Việt Nam. Mô hình khu vực được sử dụng là Mô hình khí hậu
khu vực RegCM phiên bản 3 (RegCM3), với đầu vào từ hệ thống mô hình kết hợp CAMSOM. Trướcđó, khả năng mô phỏng của RegCM3 với các sơ đồ đối lưu khác nhau cũng
đượcđánh giá với kết quả trong giai đoạn 10 năm. Luận văn được bố cục thành 3 chương,
ngoài mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo như sau:

Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Kết quả và nhận xét
Chƣơng 1
TỔNG QUAN
Chương 1 trình bày tổng quan các nghiên cứutrên thế giới và trong nước về dự báo
hạn mùa, để có được những khái niệm cơ bản cũng như một vài nét về sự phát triển của dự
báo hạn mùa. Từ đó, mục tiêu cũng như ý nghĩa bài toán được giải quyết trong khuôn khổ
luận văn sẽ được chỉ rõ.
1.1 Các nghiên cứu trên thế giới
Nghiệp vụ dự báo hiện nay có 3 lớp bài toán dự báo, bao gồm ...
Nghiên cứu kh năng ứng dụng mô hình khí
hậu khu vực d báo hạn mùa Việt Nam
Nguyn Quang Trung
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Khí tượngkhí hậu học; số: 62 44 87
Người hướng dẫn: GS. TS. Phan Văn Tân
m bảo vệ: 2011
Abstract: Khái quát lược vkhái niệm dự báo hạn mùa và sản phẩm dự báo hạn
mùa. Tìm hiu các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về khả năng ng dụng mô
hình khậu khu vực dự báo hạn mùa. Trình bày lược về mô hình k hậu khu vực
RegCM3 hthống mô hình kết hợp CAM-SOM. Đưa ra kết quả và nhận xét: kết
quả dự o hạn mùa bằng hình RegCM3 với các tùy chọn tham số hóa đối lưu
khác nhau; đánh giá kết quả dự báo thử nghiệm bằng Reg_CAMSOM.
Keywords: Khí tượng; Khí hậu học; Dự báo; Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
Bài toán d báo hạn mùa hiệnđang là một trong những bài toán được quan tâm trên thế
giới cũng như trong khu vực bởi những ng dụng thiết thực đối với đời sống hội. C th
trong d báo hạn mùa, phương pp được quan tâm nhiu hiện nay phương pháp mô nh
động lực, thay thế cho phương pháp thống kê được phát triển mạnh những năm trướcđây. S
phát triển của các nh d báo s tr, không ch trên quy mô toàn cu còn chi tiết hóa
cho từngkhu vực,đã góp phần tạođiu kiện thuận lợi cho hướng nghiên cứu này.
Việt Nam, việcứng dụng và thnghiệm các hình khí hậu khu vực cho bài toán
d báo tuy không còn mới m nhưng vẫn còn nhiều u hi cần được tr lời, đặc biệt là d
o hạn mùa. Trong khn kh luận văn này, tác gi s th nghiệm sử dụng mô nh khí hậu
khu vực, kết hợp vớisản phẩmđu ra t mô hình d báo toàn cu,đểđưa ra các sản phẩm d
o vàđánh gcho khu vc Việt Nam. hình khu vực được s dụng Mô hình khậu
khu vực RegCM phiên bn 3 (RegCM3), với đầu vào t h thống mô hình kết hợp CAM-
SOM. Trướcđó, kh năng mô phỏng của RegCM3 với các sơ đồ đối lưu khác nhau cũng
đượcđánh giá với kết qu trong giai đoạn 10 năm. Luận văn được b cc thành 3 chương,
ngi m đầu, kết luận và tài liệu tham kho như sau:
Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa ở Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa ở Việt Nam 9 10 708