Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¹p chÝ KhÝ t−îng Thñy v¨n, Hµ Néi, 4(532)/2005, tr. 11−21

Nghiªn cøu lý t−ëng sù tiÕn triÓn cña xo¸y thuËn nhiÖt ®íi
b»ng m« h×nh WRF
Bïi Hoµng H¶i, Phan V¨n T©n, NguyÔn Minh Tr−êng
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi
1. Giíi thiÖu
Trong c¸c m« h×nh sè dù b¸o b·o−xo¸y thuËn nhiÖt ®íi (XTN§), vÊn ®Ò ph©n
tÝch vµ t¹o xo¸y gi¶ (bogus vortex) cho ban ®Çu hãa xo¸y ®ãng mét vai trß hÕt søc
quan träng. ViÖc ban ®Çu hãa xo¸y ®· ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn
cøu [1,2,3,5,6]. Môc ®Ých cña ban ®Çu hãa xo¸y lµ x©y dùng mét xo¸y nh©n t¹o cã cÊu
tróc vµ c−êng ®é gÇn nhÊt víi xo¸y b·o thùc råi cµi vµo tr−êng ph©n tÝch toµn cÇu lµm
®iÒu kiÖn ban ®Çu cho m« h×nh dù b¸o. Xo¸y nh©n t¹o th«ng th−êng ®−îc kÕt hîp tõ
hai thµnh phÇn: Thµnh phÇn xo¸y ph©n tÝch (analysis) vµ thµnh phÇn xo¸y gi¶ (bogus).
§Ó cã thÓ t¹o ®−îc mét xo¸y nh©n t¹o gÇn nhÊt víi xo¸y b·o thùc cÇn ph¶i x©y
dùng mét xo¸y gi¶ phï hîp nhÊt, ®¶m b¶o m« t¶ ®−îc mét c¸ch kh¸ chÝnh x¸c cÊu tróc
vµ c−êng ®é cña xo¸y b·o thùc. Muèn vËy cÇn ph¶i cã sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ sù tiÕn
triÓn cña xo¸y b·o trong qu¸ tr×nh tån t¹i còng nh− sù t−¬ng t¸c gi÷a nã víi c¸c yÕu tè
bªn ngoµi. §· cã nhiÒu nghiªn cøu thùc nghiÖm vµ lý thuyÕt cè g¾ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
nµy. Tuy vËy, cßn xa con ng−êi míi cã thÓ ®¹t ®−îc mäi ý muèn cña m×nh. Bëi
b·o−XTN§ th−êng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn biÓn, n¬i mµ kh«ng cã nguån sè liÖu
quan tr¾c ®Çy ®ñ, c¶ ë bÒ mÆt vµ trªn c¸c tÇng cao khÝ quyÓn [7]. Do ®ã, bªn c¹nh
nh÷ng kh¶o s¸t thùc nghiÖm ng−êi ta th−êng x©y dùng c¸c xo¸y nh©n t¹o dùa trªn viÖc
nghiªn cøu lý t−ëng x©y dùng c¸c xo¸y gi¶.
Trong mét m« h×nh dù b¸o ®Çy ®ñ (m« h×nh ba chiÒu dùa trªn viÖc gi¶i hÖ
ph−¬ng tr×nh thñy ®éng lùc häc nguyªn thñy), kÕt qu¶ dù b¸o lµ hÖ qu¶ cña sù t−¬ng
t¸c phøc t¹p gi÷a nhiÒu qu¸ tr×nh, nªn nãi chung khã cã thÓ t¸ch biÖt ®−îc qu¸ tr×nh
nµo dÉn tíi hÖ qu¶ nµo. V× vËy, nhiÖm vô cña bµi to¸n nghiªn cøu lý t−ëng lµ x©y dùng
nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i tr−êng lý t−ëng, råi chång lªn ®ã mét xo¸y lý t−ëng – xuÊt ph¸t
tõ c¸c biÓu thøc lý thuyÕt hay b¸n thùc nghiÖm, ®Ó xem xÐt ¶nh h−ëng cña c¸c qu¸
tr×nh kh¸c nhau ®èi víi xo¸y lý t−ëng ®ã.
Cho ®Õn nay ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu theo h−íng nµy, vµ chñ yÕu dùa
trªn c¸c m« h×nh ®¬n gi¶n. Víi bµi to¸n nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña xo¸y thuËn nhiÖt
®íi, ng−êi ta th−êng sö dông c¸c m« h×nh chÝnh ¸p hai chiÒu [8,9]. Trong khi ®èi víi
nh÷ng nghiªn cøu liªn quan tíi sù biÕn ®æi cña cÊu tróc vµ c−êng ®é XTN§ th× c¸c m«
h×nh n−íc n«ng nhiÒu mùc l¹i ®−îc −a chuéng [10]. ViÖc ngh...
T¹p chÝ KhÝ tîng Thñy v¨n, Hµ Néi, 4(532)/2005, tr. 11
21
1
Nghiªn cøu lý tëng sù tiÕn triÓn cña xo¸y thuËn nhiÖt ®íi
b»ng m« h×nh WRF
Bïi Hoµng H¶i, Phan V¨n T©n, NguyÔn Minh Trêng
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi
1. Giíi thiÖu
Trong c¸c m« h×nh sè dù b¸o b·o
xo¸y thuËn nhiÖt ®íi (XTN§), vÊn ®Ò ph©n
tÝch vµ t¹o xo¸y gi¶ (bogus vortex) cho ban ®Çu hãa xo¸y ®ãng mét vai trß hÕt søc
quan träng. ViÖc ban ®Çu hãa xo¸y ®· ®îc ®Ò cËp ®Õn trong nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn
cøu [1,2,3,5,6]. Môc ®Ých cña ban ®Çu hãa xo¸y lµ x©y dùng mét xo¸y nh©n t¹o cã cÊu
tróc vµ cêng ®é gÇn nhÊt víi xo¸y b·o thùc råi cµi vµo trêng ph©n tÝch toµn cÇu lµm
®iÒu kiÖn ban ®Çu cho m« h×nh dù b¸o. Xo¸y nh©n t¹o th«ng thêng ®îc kÕt hîp tõ
hai thµnh phÇn: Thµnh phÇn xo¸y ph©n tÝch (analysis) vµ thµnh phÇn xo¸y gi¶ (bogus).
§Ó cã thÓ t¹o ®îc mét xo¸y nh©n t¹o gÇn nhÊt víi xo¸y b·o thùc cÇn ph¶i x©y
dùng mét xo¸y gi¶ phï hîp nhÊt, ®¶m b¶o m« t¶ ®îc mét c¸ch kh¸ chÝnh x¸c cÊu tróc
vµ cêng ®é cña xo¸y b·o thùc. Muèn vËy cÇn ph¶i cã sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ sù tiÕn
triÓn cña xo¸y b·o trong qu¸ tr×nh tån t¹i còng nh sù t¬ng t¸c gi÷a nã víi c¸c yÕu tè
bªn ngoµi. §· cã nhiÒu nghiªn cøu thùc nghiÖm vµ lý thuyÕt cè g¾ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
nµy. Tuy vËy, cßn xa con ngêi míi cã thÓ ®¹t ®îc mäi ý muèn cña m×nh. Bëi
b·o
XTN§ thêng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn biÓn, n¬i mµ kh«ng cã nguån sè liÖu
quan tr¾c ®Çy ®ñ, c¶ ë bÒ mÆt vµ trªn c¸c tÇng cao khÝ quyÓn [7]. Do ®ã, bªn c¹nh
nh÷ng kh¶o s¸t thùc nghiÖm ngêi ta thêng x©y dùng c¸c xo¸y nh©n t¹o dùa trªn viÖc
nghiªn cøu lý tëng x©y dùng c¸c xo¸y gi¶.
Trong mét m« h×nh dù b¸o ®Çy ®ñ (m« h×nh ba chiÒu dùa trªn viÖc gi¶i hÖ
ph¬ng tr×nh thñy ®éng lùc häc nguyªn thñy), kÕt qu¶ dù b¸o lµ hÖ qu¶ cña sù t¬ng
t¸c phøc t¹p gi÷a nhiÒu qu¸ tr×nh, nªn nãi chung khã cã thÓ t¸ch biÖt ®îc qu¸ tr×nh
nµo dÉn tíi hÖ qu¶ nµo. V× vËy, nhiÖm vô cña bµi to¸n nghiªn cøu lý tëng lµ x©y dùng
nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i trêng lý tëng, råi chång lªn ®ã mét xo¸y lý tëng – xuÊt ph¸t
tõ c¸c biÓu thøc lý thuyÕt hay b¸n thùc nghiÖm, ®Ó xem xÐt ¶nh hëng cña c¸c qu¸
tr×nh kh¸c nhau ®èi víi xo¸y lý tëng ®ã.
Cho ®Õn nay ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu theo híng nµy, vµ chñ yÕu dùa
trªn c¸c m« h×nh ®¬n gi¶n. Víi bµi to¸n nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña xo¸y thuËn nhiÖt
®íi, ngêi ta thêng sö dông c¸c m« h×nh chÝnh ¸p hai chiÒu [8,9]. Trong khi ®èi víi
nh÷ng nghiªn cøu liªn quan tíi sù biÕn ®æi cña cÊu tróc vµ cêng ®é XTN§ th× c¸c m«
h×nh níc n«ng nhiÒu mùc l¹i ®îc a chuéng [10]. ViÖc nghiªn cøu lý tëng XTN§
dùa trªn c¸c m« h×nh ba chiÒu ®Çy ®ñ hiÖn vÉn cßn kh¸ h¹n chÕ, trong ®ã chñ yÕu
chóng ®îc sö dông ®Ó m« pháng c¸c trêng hîp b·o cô thÓ.
Trong bµi nµy, sÏ tr×nh bµy mét ph¬ng ph¸p ban ®Çu hãa xo¸y c©n b»ng. Chi tiÕt
vÒ ph¬ng ph¸p nµy sÏ ®îc m« t¶ ë môc 2. Mét s¬ ®å ban ®Çu hãa lý tëng cho m«
h×nh WRF sö dông ph¬ng ph¸p trªn còng ®îc x©y dùng. Tõ ®ã, ®· kh¶o s¸t mét sè
tr
êng hîp ®¬n gi¶n nh»m xem xÐt t¸c ®éng cña mét sè qu¸ tr×nh ®Õn cÊu tróc cña mét
xo¸y c©n b»ng trong m« h×nh.
2. X©y dùng xo¸y lý tëng c©n b»ng
Gi¶ sö, b»ng c¸ch nµo ®ã (lý thuyÕt hoÆc b¸n thùc nghiÖm) ®· x©y dùng ®îc
Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu lý tưởng sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF 9 10 637