Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu quy trình etl trong kho dữ liệu ứng dụng vào hệ thống dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp viễn thông

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2970 lần   |   Lượt tải: 14 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN ANH NGUYÊN

ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ETL TRONG KHO DỮ LIỆU ỨNG DỤNG
VÀO HỆ THỐNG DỮ LIỆU KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
VIỄN THÔNG

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Mã số: 60.48.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI -2012

2
Luận văn được hoàn thành tại:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THẾ QUẾ

Phản biện 1:………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Phản biện 2:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Côngnghệ
Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngành công nghiệp viễn thông sau những năm phát triển đang lưu trữ một khối lượng dữ
liệu khổng lồ, bao gồm các dữ liệu như thông tin về khách hàng, chi tiết cuộc gọi, các dịch
vụ thuê bao, thông tin cảnh bảo tình trạng hệ thống mạng viễn thông, dữ liệu về hệ thống
cáp viễn thông v.v... Lượng dữ liệu khổng lồ này nếu được khai thác đúng cách sẽ là một lợi
thế cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc tung ra các dịch vụ chăm sóc khách hàng
hay các ứng dụng mang tính thực tiễn cao, đồng nghĩa với việc tăng cơ hội cạnh tranh đối
với các doanh nghiệp khác. Từ đó yêu cầu đặt ra việc xây dựng kho dữ liệu từ những nguồn
dữ liệu trên phục vụ cho việc phân tích kinh doanh tại các đơn vị viễn thông. Tuy nhiên việc
xây dựng một hệ thống như thế vấp phải một số hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khi
kích thước cũng như độ phức tạp của môi trường thông tin tăng lên. Lưu trữ phân tán ở
nhiều dạng không tương thích với nhau, thậm chí còn ở những dạng phi cấu trúc. Nhiều
hệ CSDL đã được xây dựng không tương thích với nhau và không tương thích với những
hệ thông tin mới được xây dựng. Nhiều khách hàng không thoả mãn với những hệ thống
thông tin hiện thời.
Kho dữ liệu thường bao gồm các thành phần khác nhau, mỗi thành phần có thiết kế,
kĩ thuật và công cụ riêng [6]. Trong đó hệ thống ETL là một thành phần chính chịu trách
nhiệm cho quá trình ETL ( Extract, Transform, Load) trong kho kho dữ liệu; cho phép trích
rút các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, làm sạch, tùy chỉnh và chuyển đổi, và cuối cùng
tải vào kho dữ liệu[1]. Việc xây dựng ETL chiếm...
1
H
C
VI
N
CÔNG
NGH
BƯU
CHÍNH
VI
N
THÔNG
---------------------------------------
NGUY
N
ANH
NGUN
Đ TÀI:
NGHN
C
U
QUY
TNH
ETL
TRONG
KHO
D
LI
U
NG
D
NG
VÀO
H
TH
NG
D
LI
U
KINH
DOANH
TRONG
DOANH
NGHI
P
VI
N
THÔNG
Chuyên
ngành:
Khoa
h
c
máy
nh
Mã
s
:
60.48.01
TÓM
T
T
LU
N
VĂN
THC
SĨ
NỘI -2012
Nghiên cứu quy trình etl trong kho dữ liệu ứng dụng vào hệ thống dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu quy trình etl trong kho dữ liệu ứng dụng vào hệ thống dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp viễn thông - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu quy trình etl trong kho dữ liệu ứng dụng vào hệ thống dữ liệu kinh doanh trong doanh nghiệp viễn thông 9 10 269