Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sử dụng nấm LECANICILLIUM Kí sinh côn trùng để kiểm soát rệp hại rau

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3447 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Nghiên cứu sử dụng nấm LECANICILLIUM
Kí sinh côn trùng để kiểm soát rệp hại rau
Vũ Xuân Đạt
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 60.42.40
NNgƣời hƣớng dẫn: PGS TS Quyền Đình Thi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về rệp hại cây trồng; thuốc diệt côn trùng hóa học; thuốc diệt
côn trùng nguồn gốc sinh học; sản xuất bào tử nấm kí sinh côn trùng. Nghiên cứu ảnh
hƣởng của môi trƣờng lên sự sinh bảo tử của nấm Lecanicillium: nguồn carbon; nguồn
nitơ; nhiệt độ môi trƣờng; độ ẩm không khí và độ ẩm cơ chất. Trình bày vật liệu, hóa
chất và thiết bị: chủng giống và plasmid, hóa chất, dung dịch và đệm, môi trƣờng nuôi
cấy. Trình bày phƣơng pháp nghiên cứu: sàng lọc chủng nấm có độc lực diệt rệp cao;
các phƣơng pháp sinh học phân tử; xác định ảnh hƣởng của điều kiện môi trƣờng lên
sự sinh bào tử của chủng nấm 485. Đƣa ra kết quả và thảo luận: sàng lọc chủng nấm
có độc lực cao; định tên chủng nấm 485; ảnh hƣởng của điều kiện môi trƣờng lên sự
sinh bào tử của L. lecanii 485.
Keywords: Vi sinh vật học; Rệp; Ký sinh trùng; Nấm

Content
Rệp (Aphidoidae) là nhóm côn trùng chích hút nhựa cây phổ biến nhất trên thế giới, kí
sinh trên hơn 11000 loài cây thuộc 243 họ khác nhau, trong đó có nhiều cây trồng quan trọng
nhƣ bông, cải, cải dầu, các loại đậu, cà chua, khoai tây, ngũ cốc. Hàng năm, rệp cùng với các
côn trùng khác gây thiệt hại 15% sản lƣợng cây trồng trên toàn thế giới. Do tính chất nguy hại
của rệp, việc sử dụng các biện pháp phòng trừ rệp là cần thiết.
Biện pháp phòng trừ rệp phổ biến nhất cho đến nay vẫn là sử dụng thuốc diệt côn
trùng hóa học. Mặc dù có ƣu điểm là phổ tác dụng rộng và hiệu quả tác dụng nhanh, nhƣng
thuốc hóa học ngày càng bộc lộ rõ những nhƣợc điểm nhƣ nhanh bị kháng bởi côn trùng sau
một thời gian sử dụng, gây ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe con ngƣời. Với
ƣu điểm vƣợt trội về độ thân thiện với môi trƣờng, hệ sinh thái và sức khỏe con ngƣời, thuốc
diệt côn trùng sinh học đƣợc coi là sự lựa chọn có tiềm năng lớn trong xu hƣớng phát triển
nền nông nghiệp bền vững.
Lecanicillium là chi nấm có khả năng kí sinh tự nhiên trên rệp và nhiều loài côn trùng
khác. Từ những năm 1960, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng
Lecanicillium để diệt rệp bảo vệ cây trồng, nhiều sản phẩm đã đƣợc sản xuất và thƣơng mại
hóa. Tuy nhiên, kết quả đạt đƣợc trong nghiên cứu và sử dụng thuốc diệt côn trùng sinh học
còn hạn chế.
Từ những lí do trên, việc tăng cƣờng nghiên cứu phát triển các ch...
1
Nghiên cứu sử dụng nấm LECANICILLIUM
Kí sinh côn trùng để kiểm soát rệp hại rau
Vũ Xuân Đạt
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học
Chuyên ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 60.42.40
NNgƣời hƣớng dẫn: PGS TS Quyền Đình Thi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về rệp hại y trồng; thuốc diệt côn trùng hóa học; thuốc diệt
côn trùng nguồn gốc sinh học; sản xuất bào tử nấm sinh côn trùng. Nghiên cứu ảnh
hƣởng của môi trƣờng lên sự sinh bảo tử của nấm Lecanicillium: nguồn carbon; nguồn
nitơ; nhiệt độ môi trƣờng; độ ẩm không khí đẩm chất. Trình y vật liệu, hóa
chất và thiết bị: chủng giống và plasmid, hóa chất, dung dịch và đệm, môi trƣờng nuôi
cấy. Trình y phƣơng pháp nghiên cứu: sàng lọc chủng nấm độc lực diệt rệp cao;
các phƣơng pháp sinh học phân tử; xác định nh hƣởng của điều kiện môi trƣờng lên
sự sinh o tử của chủng nấm 485. Đƣa ra kết quả thảo luận: sàng lọc chủng nấm
độc lực cao; định tên chủng nấm 485; nh hƣởng của điều kiện môi trƣờng lên s
sinh bào tử của L. lecanii 485.
Keywords: Vi sinh vật học; Rệp; Ký sinh trùng; Nấm
Content
Rệp (Aphidoidae) là nhóm côn trùng chích hút nhựa cây phổ biến nhất trên thế giới,
sinh trên hơn 11000 loài cây thuộc 243 họ khác nhau, trong đó nhiều cây trồng quan trọng
nhƣ bông, cải, cải dầu, các loại đậu, chua, khoai y, ngũ cốc. Hàng năm, rệp cùng với các
côn trùng khác gây thiệt hại 15% sản lƣợng cây trồng trên toàn thế giới. Do tính chất nguy hại
của rệp, việc sử dụng các biện pháp phòng trừ rệp là cần thiết.
Biện pháp phòng trừ rệp phổ biến nhất cho đến nay vẫn sử dụng thuốc diệt côn
trùng hóa học. Mặc có ƣu điểm phổ tác dụng rộng hiệu quả tác dụng nhanh, nhƣng
thuốc hóa học ngày càng bộc lộ những nhƣợc điểm nhƣ nhanh bị kháng bởi côn trùng sau
một thời gian sử dụng, gây ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe con ngƣời. Với
ƣu điểm vƣợt trội về độ thân thiện với môi trƣờng, hệ sinh thái sức khỏe con ngƣời, thuốc
diệt côn trùng sinh học đƣợc coi sự lựa chọn có tiềm năng lớn trong xu hƣớng phát triển
nền nông nghiệp bền vững.
Lecanicillium chi nấm khả năng sinh tự nhiên trên rệp nhiều loài côn trùng
khác. Từ những năm 1960, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng
Lecanicillium để diệt rệp bảo vệ cây trồng, nhiều sản phẩm đã đƣợc sản xuất thƣơng mại
hóa. Tuy nhiên, kết quả đạt đƣợc trong nghiên cứu sử dụng thuốc diệt côn trùng sinh học
còn hạn chế.
Từ những do trên, việc tăng cƣờng nghiên cứu phát triển các chế phẩm diệt rệp từ
nấm Lecanicillium cần thiết. Do vậy, tôi thực hiện đề tài: "Nghiên cứu sử dụng nấm
Lecanicillium kí sinh côn trùng để kiểm soát rệp hại rau".
Nghiên cứu sử dụng nấm LECANICILLIUM Kí sinh côn trùng để kiểm soát rệp hại rau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sử dụng nấm LECANICILLIUM Kí sinh côn trùng để kiểm soát rệp hại rau - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu sử dụng nấm LECANICILLIUM Kí sinh côn trùng để kiểm soát rệp hại rau 9 10 246