Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử B. anthracis

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng
nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử B. anthracis
Nguyễn Thành Đạt
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Người hướng dẫn: GS-TS Đỗ Ngọc Liên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp như: phương pháp gây
đáp ứng miễn dịch trên chuột, kỹ thuật ELIS, phương pháp tinh sạch IgG từ
huyết thanh chuột, kỹ thuật Western Blot … Tạo kháng thể đa dòng kháng
lại 1 protein đặc trưng trên vỏ bảo tử vi khuẩn Bacillus anthracis (protein
này được sản xuất theo con đường tái tổ hợp). Kiểm tra khả năng phản ứng
của kháng thể đa dòng này với protein đó trên vỏ bào tử vi khuẩn Bacillus
anthracis.
Keywords: Sinh học thực nghiệm; Kháng thể; Vi khuẩn than
Content
I. TỔNG QUAN

Trong lịch sử phát triển lĩnh vực công nghệ sinh học, nghiên cứu ứng dụng miễn dịch học đã
được đưa vào thực tiễn từ rất sớm. Cho đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng
thành công các sản phẩm của hệ miễn dịch vào các lĩnh vực trong cuộc sống như trong Y học điều
trị bệnh ung thư, chẩn đoán lâm sàng phát hiện bệnh, phát hiện các tác nhân vi sinh vật, các loại độc
chất, ma túy, khoa học hình sự, phát hiện ô nhiễm môi trường… với nhiều phương pháp như
ELISA, Western Blot, Dot Blot, miễn dịch huỳnh quang, sắc ký miễn dịch dòng bên (que thử nhanh
dạng sắc ký miễn dịch)…Các kỹ thuật trên đều sử dụng đến sản phẩm của hệ miễn dịch là kháng
thể đa dòng và kháng thể đơn dòng.
Ngày nay, các vi sinh vật nguy hiểm trong đó có vi khuẩn than (B. anthracis ) đã và đang
được sử dụng để chế tạo vũ khí sinh học nhằm mục đích khủng bố. Hiện nay, trên thế giới đã xuất
hiện nhiều test nhanh dạng sắc ký miễn dịch đã được thương mại hóa. Chúng có ưu điểm là thời
gian cho kết quả nhanh chóng, độ chính xác cao, nhưng giá thành của các loại test này còn ở mức
cao và thời gian nhập khẩu lâu. Mặt khác, ở Việt Nam, các vi sinh vật này chủ yếu được phát hiện
qua các phương pháp PCR, ELISA...Nhược điểm của các phương pháp này là cần một thời gian lâu

để cho kết quả. Do đó, cần phải có công cụ để sàng lọc nhanh nhằm phát hiện sớm sự có mặt các tác
nhân vi sinh vật này.
Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài:
“ Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử B.
anthracis.”
Mục tiêu của đề tài bao gồm:


Tạo kháng thể đa dòng kháng lại 1 protein đặc trưng trên vỏ bảo tử vi khuẩn
Bacillus anthracis (protein này được sản xuất theo con đường tái tổ hợp)



Kiểm...
Nghiên cu to kháng th đa dòng kháng kháng
nguyên đặc hiu trên v bào t B. anthracis
Nguyễn Thành Đạt
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS Chuyên ngành: Sinh hc thc nghim; Mã s: 60 42 30
Người hướng dn: GS-TS Đỗ Ngc Liên
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu s dng mt s phương pháp như: phương pháp gây
đáp ứng min dch trên chut, k thuật ELIS, phương pháp tinh sạch IgG t
huyết thanh chut, k thuật Western Blot Tạo kháng th đa dòng kháng
lại 1 protein đặc trưng trên vỏ bo t vi khun Bacillus anthracis (protein
này được sn xuất theo con đường tái t hp). Kim tra kh năng phản ng
ca kháng th đa dòng này với protein đó trên v bào t vi khun Bacillus
anthracis.
Keywords: Sinh hc thc nghim; Kháng th; Vi khun than
Content
I. TNG QUAN
Trong lch s phát triển lĩnh vực công ngh sinh hc, nghiên cu ng dng min dch học đã
được đưa vào thực tin t rt sm. Cho đến nay, đã rất nhiu công trình nghiên cu ng dng
thành công các sn phm ca h min dch vào các lĩnh vc trong cuc sống như trong Y học điu
tr bệnh ung thư, chẩn đoán lâm sàng phát hin bnh, phát hin các tác nhân vi sinh vt, các loại độc
cht, ma túy, khoa hc hình s, phát hin ô nhiễm môi trường… vi nhiều phương pháp như
ELISA, Western Blot, Dot Blot, min dch hunh quang, sc ký min dch dòng bên (que th nhanh
dng sc ký min dịch)…Các kỹ thuật trên đều s dụng đến sn phm ca h min dch là kháng
th đa dòng và kháng thể đơn dòng.
Ngày nay, các vi sinh vt nguy him trong đó vi khuẩn than (B. anthracis ) đã và đang
được s dụng để chế tạo vũ ksinh hc nhm mục đích khủng b. Hin nay, trên thế giới đã xuất
hin nhiu test nhanh dng sc min dịch đã được thương mại hóa. Chúng ưu điểm thi
gian cho kết qu nhanh chóng, đ chính xác cao, nhưng gthành ca các loi test này còn mc
cao thi gian nhp khu lâu. Mt khác, Vit Nam, các vi sinh vt y ch yếu được phát hin
qua các phương pháp PCR, ELISA...Nhược đim của các phương pháp nàycần mt thi gian lâu
Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử B. anthracis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử B. anthracis - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử B. anthracis 9 10 124