Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Vam Diospyros dictyonema Heirn (Ebenaceae)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Vam
Diospyros dictyonema Heirn (Ebenaceae)
Lục Quang Tấn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: GS.TSKH.Phan Tống Sơn
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Giới thiệu về thu hái lá cây Vam, nhận dạng tên khoa học và
nhận biết sơ bộ các nhóm chất. Phân lập thành các phầ n hóa ho ̣c chủ yế u t ừ
lá cây Vam. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất đã phân lập được.
Keywords: Hóa học; Hóa học hữu cơ; Thành phần hóa học; Cây vam
Content

Việc nghiên cứu nhằ m đánh giá và khai thác mô ̣t cách h iê ̣u quả ngu ồn tài
nguyên thiên nhiên thực vật nước ta có ý nghia quan tro ̣ng và thu hút đươ ̣c sự quan
̃
tâm của các nhà khoa ho ̣c trong và ngoài nước . Đã có rất nhiều nghiên cứu thú vị
về chi Diospyros và những kết luận về hoạt tính sinh học của nó có ý nghĩa quan
trọng trong y học như phòng chống bệnh tiểu đường, chống sốt rét, kháng nấm,
chống oxi hoá. Cây Vam (Diospyros dictyonema Hiern.), họ Thị (Ebenaceae), là
loại cây ăn quả có giá tr ị dinh dưỡng cao nhưng ít đươ ̣c nghiên cứu ở nước ngoài
và còn chưa được nghiên cứu ở nước ta . Vì vậy tác gi ả đã mạnh dạn chọn đề tài:
“Nghiên cứu thành phần hóa học cây Vam Diospyros dictyonema. Heirn
(Ebenaceae)” nhằ m làm rõ các thành phần hóa ho ̣c c ủa cây này , tạo cơ sở cho
những nghiên cứu tiế p theo về hoa ̣t tinh sinh ho ̣c của chúng và góp ph
́

ần định

hướng cho việc sử dụng nguồn dược liệu này trong tương lai.
Kết cấu của luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham
khảo, nội dung của luận văn gồm có bốn chương. Chương 1 đã tập trung làm rõ
những vấn đề tổng quan, những nét chính về thực vật chi Thị và thành phần hóa

học chi Thị, giới thiệu về các phương pháp Phân lập các hợp chất, các phương
pháp nghiên cứu cấu trúc các hợp chất thiên nhiên.
Trong chương 2, luận văn mô tả về mẫu thực vật nghiên cứu và các phương
pháp phân lập và xác định cấu trúc. Chương 3, luận văn nêu những thiết bị và hóa
chất trong quá trình thực nghiêm đồng thời mô tả chi tiết các bước tiến hành phân
đoạn, phân lập các chất đồng thời đưa ra các hằng số vật lý và các dữ kiện phổ của
các hợp chất. Chương 4 là phần thảo luận kết quả, tác giả đã biện luận chặt chẽ và
đưa ra cấu trúc của 7 chất được phân lập.
Phần kết luận một lần nữa khẳng định lại sự phân lập và xác định được cấu
trúc hóa học của 7 chất sạch, trong đó có 2 chất lần đầu tiên được phân lập từ thiên
nhiên,...
Nghiên cu thành phn hóa hc cây Vam
Diospyros dictyonema Heirn (Ebenaceae)
Lc Quang Tn
i hc Khoa hc T nhiên, Khoa Hóa hc
LuChuyên ngành: Hóa h; Mã s: 60 44 27
ng dn: GS.TSKH.Phan T
o v: 2011
Abstract: Gii thiu v thu hái cây Vam, nhn dng tên khoa hc
nhn bi c nhóm cht. Phân l



 
nh cu trúc hóa hc ca các hp chc.
Keywords: Hóa hc; Hóa hc h; Thành phn hóa hc; Cây vam
Content
Vic nghiên c




 

 n tài
nguyên thiên nhiên thc v
















t nhiu nghiên cu thú v
v chi Diospyros nhng kt lun v hot tính sinh hc c
trng trong y hng bnh ting, chng st rét, kháng nm,
chng oxi hoá. Cây Vam (Diospyros dictyonema Hiern.),  (Ebenaceae),
loi cây 

 






 .  nh dn ch tài:
“Nghiên cứu thành phn hóa hc cây Vam Diospyros dictyonema. Heirn
(Ebenaceae)”  các thành ph

 a cây này , 







  nh
ng cho vic s dng nguc li
Kt cu ca lun m u, kt lun, danh mc tài liu tham
kho, ni dung ca lum có bn p trung làm
nhng v tng quan, nhng nét chính v thc vt chi Th và thành phn hóa
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Vam Diospyros dictyonema Heirn (Ebenaceae) - Trang 2
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Vam Diospyros dictyonema Heirn (Ebenaceae) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Vam Diospyros dictyonema Heirn (Ebenaceae) 9 10 462