Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng
mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ
quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không
và hàng hải
Vũ Tuấn Anh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: TS. Bạch Gia Dương
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Tổng quan về mạch vòng bám pha và bộ tổ hợp tần số, tổng quan về kỹ thuật
siêu cao tần. Giới thiệu bộ mã nhận biết chủ quyền Quốc gia do tổ chức hàng không dân
dụng Quốc tế ICAO ban hành. Đã tiến hành chế tạo được bộ tổ hợp tần số băng L có độ
ổn định ngang cấp thạch anh có cơ chế nhảy tần linh hoạt, mềm dẻo; Chế tạo được bộ
khuếch đại siêu cao tần công suất 45 W dựa trên công nghệ mạch dải dùng làm bộ
khuyếch đại tín hiệu lối ra của bộ tổ hợp tần số băng L.; Chế tạo được bộ phát mã ICAO
chế độ S dựa trên hai giải pháp công nghệ là sử dụng bộ xử lý tín hiệu số DSP56307EVM
hoặc vi điều khiển PSOC
Keywords: Băng tần L; Hàng không; Kỹ thuật điện tử; Sóng mang

Content
MỞ ĐẦU
Hệ thống hỏi đáp và dẫn đường cho các phương tiện đường không, đường thuỷ và trên
mặt đất ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều kiện toàn cầu hoá, khi hoạt động giao
thương giữa các nước trở nên nhộn nhịp, sôi động. Hệ thống này được phát triển dựa trên cơ sở
hệ thống nhận biết địch-ta (IFF–Identification Friend or Foe) ban đầu dùng trong quân sự và
trước tiên cho hàng không dân dụng-lĩnh vực đòi hỏi sự giám sát, quản lý và điều phái chặt chẽ
nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay.

Trong hệ thống này, để trao đổi thông tin giữa các trạm radar đặt dưới mặt đất với máy
bay cũng như trao đổi thông tin giữa các máy bay hiện nay các nước trên thế giới đều hướng tới
thiết lập riêng cho mình bộ mã nhận biết riêng theo quy định của ICAO. Ở Việt Nam, việc thiết
kế, chế tạo bộ mã riêng thống nhất chung cho cả nước và tuân theo chuẩn quốc tế được đặt ra với
yêu cầu rất cấp bách, nhằm đảm bảo an ninh Quốc gia cũng như tạo mã bí mật cho các phương
tiện quân sự của ta.
Mã hỏi đáp theo định dạng của ICAO sẽ được biến đổi thành mã nhị phân và được điều
chế tại tần trung tần theo phương pháp điều chế D8PSK do ICAO kiến nghị. Sau đó tín hiệu này
được cộng với một tần số sóng mang của bộ tổ hợp tần số để đưa tần số tín hiệu mã ICAO lên
băng L. Vì thế để điều chế mã nhận biết chủ quyền Quốc Gia, yêu cầu đặt ra là phải thiết kế một
dao động sóng mang băng L có độ ổn định ngang cấp thạch anh, công suất tín hiệu ra lớn. Hơn
nữa, dao động sóng mang này còn phải có cơ chế nhảy tần linh hoạt, mềm dẻo ...
Nghiên cu, thiết kế, chế tạo dao động sóng
mang băng tần L điều chế mã nhn biết ch
quyn quc gia s dng cho thiết b hàng không
và hàng hi
Tun Anh
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS ngành: K thuật điện t; Mã s: 60 52 70
Người hướng dn: TS. Bạch Gia Dương
m bảo v: 2008
Abstract: Tng quan v mch vòng bám pha b t hp tn s, tng quan v k thut
siêu cao tn. Gii thiu b mã nhn biết ch quyn Quc gia do t chc hàng không n
dng Quc tế ICAO ban hành. Đã tiến hành chế tạo được b t hp tn s băng L độ
ổn đnh ngang cp thạch anh chế nhy tn linh hot, mm do; Chế tạo được b
khuếch đại siêu cao tn công sut 45 W da trên công ngh mch di dùng làm b
khuyếch đại tín hiu li ra ca b t hp tn s băng L.; Chế tạo được b phát mã ICAO
chế độ S da trên hai gii pháp công ngh là s dng b x lý tín hiu s DSP56307EVM
hoặc vi điu khin PSOC
Keywords: ng tần L; Hàng không; K thuật đin t; Sóng mang
Content
MỞ ĐẦU
Hệ thống hi đáp dẫn đường cho các phương tiện đường không, đường thu và trên
mặt đất ngày ng đóng vai t quan trọng trong điều kiện toàn cầu hoá, khi hoạt động giao
thương giữa các nước trở nên nhộn nhịp, i động. Hệ thống này được phát triển dựa trên s
hệ thống nhận biết địch-ta (IFF–Identification Friend or Foe) ban đầu ng trong quân sự và
trước tiên cho hàng không n dụng-lĩnh vực đòi hỏi sự giám sát, quản lý điều phái chặt chẽ
nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay.
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải - Trang 2
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dao động sóng mang băng tần L điều chế mã nhận biết chủ quyền quốc gia sử dụng cho thiết bị hàng không và hàng hải 9 10 714