Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, tổng hợp các hạt Oxit Sắt Fe3O4 kích thước Nano bằng phương pháp đồng kết tủa để ứng dụng trong Y học và Sinh học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2469 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Nghiên cứu, tổng hợp các hạt Oxit Sắt Fe3O4
kích thước Nano bằng phương pháp đồng kết
tủa để ứng dụng trong Y học và Sinh học
Lê Hồng Phúc
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện Nano; Mã số: (Thí điểm)
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hoàng Hải
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Tổng quan về các hạt nano siêu thuận từ Fe3O4 và chất lỏng từ, tìm hiểu
những tính chất và các đặc trưng của hạt nanô từ. Từ đó tiến hành tổng hợp các hạt
Fe3O4 có kích thước nanô và phủ chúng bằng lớp có hoạt tính sinh học cao. Đồng thời
tiến hành thực nghiệm và đưa ra các kết quả đo X-ray, VSM, TEM, SEM, FT-IR để kiểm
tra cấu trúc và tính chất của hạt Fe3O4. So sánh kết quả đã được tổng hợp với nồng độ
NaOH và khối lượng starch khác nhau để từ đó đưa ra điều kiện tối ưu cho việc tạo hạt
Fe3O4 rồi tiến hành phủ Starch lên chúng để ứng dụng trong y sinh học
Keywords: Chất lỏng từ; Hạt nano; Hạt oxit sắt; Khoa học vật liệu; Phương pháp đồng
kết tủa

Content
MỞ ĐẦU
Hàng ngàn năm trước đây, kể từ khi các nhà bác học cổ Hy Lạp xác lập các nguyên tắc đầu tiên
về khoa học (đúng hơn là siêu hình học), thì các ngành khoa học đều được tập trung thành một
môn duy nhất đó là triết học, chính vì thế người ta gọi họ là nhà bác học vì họ biết hầu hết các
vấn đề của khoa học. Đối tượng của khoa học lúc bất giờ là các vật thể vĩ mô. Cùng với thời
gian, hiểu biết của con người càng tăng lên, và do đó, độ phức tạp cũng gia tăng, khoa học được
phân ra theo các ngành khác nhau như toán học, vật lí, hóa học, sinh học,... để nghiên cứu các vật
thể ở cấp độ lớn hơn micro mét. Sự phân chia đó đang kết thúc và khoa học một lần nữa lại tích
hợp với nhau khi nghiên cứu các vật thể ở cấp độ nano mét. Nếu ta gọi sự phân chia theo các
ngành toán, lí, hóa, sinh là phân chia theo chiều dọc, thì việc phân chia thành các ngành khoa học
nano, công nghệ nano, khoa học vật liệu mới,... là phân chia theo chiều ngang. Điều này có thể
được thấy thông qua các tạp chí khoa học có liên quan. Ví dụ các tạp chí nổi tiếng về vật lí như
Physical Review có số đầu tiên từ năm 1901, hoặc tạp chí hóa học Journal of the American
Chemical Society có số đầu tiên từ năm 1879, đó là các tạp chí có mặt rất lâu truyền tải các
nghiên cứu khoa học sôi nổi nhất trong thế kỷ trước. Trong thời gian gần đây, người ta thấy xuất
hiện một loạt các tạp chí không theo một ngành cụ thể nào mà tích hợp của rất nhiều ngành khác

nhau như tạp chí uy tín Nano Letters có số đầu tiên từ năm 2001, tạp chí Nanotoday có số đầu
tiên từ...
Nghiên cu, tng hp các ht Oxit St Fe
3
O
4
c Nano bng kt
t ng dng trong Y hc và Sinh hc
Lê Hng Phúc
i hc Công ngh
Luchuyên ngành: Vt liu và Linh kin Nano; Mã s: m)
ng dn: PGS.TS. Trn Hng Hi
o v: 2008
Abstract: Tng quan v các ht nano siêu thun t Fe3O4 và cht lng t, m hiu
nhng tính ch    a ht nanô t. T  n hành tng hp các ht
c nanô ph chúng bng lp hot tính sinh hng thi
tin hành thc nghit qu -ray, VSM, TEM, SEM, FT- kim
tra cu trúc và tính cht ca ht Fe3O4. So sánh kt qu c tng hp vi n
NaOH và kh t u kin tc to ht
Fe3O4 ri tin hành ph  ng dng trong y sinh hc
Keywords: Cht lng t; Ht nano; Ht oxit st; Khoa hc vt liu; ng
kt ta
Content
M ĐẦU
 t khi các nhà c hc c Hy Lp xác lp các nguyên tu tiên
v khoa hc), thì các ngành khoa hc tp trung thành mt
môn duy nht hc, cnh th i ta gi h nhà bác hc h bit hu ht các
v ca khoa hng ca khoa hc lúc bt gi là c vt th i thi
gian, hiu bit c phc tc
phân ra theo các ngành khác nhau nc, vt lí, hóa hc, sinh h nghiên cu các vt
th c l t thúc và khoa hc mt ln na li tích
hp vi nhau khi nghiên cu các vt th c nano mét. Nu ta gi s phân chia theo các
ngành toán, lí, hóa, sinh là phân chia theo chiu dc, thì vic phân chia thành các ngành khoa hc
nano, ng ngh nano, khoa hc vt liu mi,... phân chia theo chiu này th
c thy thông qua các tp chí khoa hc liên quan. d các tp chí ni ting v v
Physical Review s u tiên t   c tp chí hóa hc Journal of the American
Chemical Society s u tiên t p chí mt rt lâu truyn ti các
nghiên cu khoa hc sôi ni nht trong th k c. Trong thi gian gi ta thy xut
hin mt lot các tp chí không theo mt ngành c th nào mà tích hp ca rt nhiu ngành khác
Nghiên cứu, tổng hợp các hạt Oxit Sắt Fe3O4 kích thước Nano bằng phương pháp đồng kết tủa để ứng dụng trong Y học và Sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, tổng hợp các hạt Oxit Sắt Fe3O4 kích thước Nano bằng phương pháp đồng kết tủa để ứng dụng trong Y học và Sinh học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu, tổng hợp các hạt Oxit Sắt Fe3O4 kích thước Nano bằng phương pháp đồng kết tủa để ứng dụng trong Y học và Sinh học 9 10 416