Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai nitơ đi từ dẫn xuất 3- axetyl benzo-cumarin thông qua các xeton α, β- không no tương ứng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai
nitơ đi từ dẫn xuất 3- axetyl benzo-cumarin
thông qua các xeton α, β- không no tương ứng
Chu Anh Vân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa học
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Mã số: 60 44 27
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Minh Thảo
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về các hợp chất chứa vòng cumarin; các xeton α,βkhông no. Thực nghiệm qua: xác định các hằng số vật lý; thăm dò hoạt tính
sinh học; tổng hợp chất chìa khoá 3-axetyl-4-metylbenzocumarin. Đưa ra
kết quả như tổng hợp và xác đinh cấu trúc của 3-axetyl-4metylbenzocumarin; tổng hợp các α,β- không no và tính chất phổ của
chúng; tổng hợp và xác định cấu tạo các sản phẩm mà ở đó xảy ra sự ngưng
tụ ở cả hai nhóm metyl; tổng hợp , xác định cấu tạo của một số dị vòng
chứa ni tơ; thử nghiệm hoạt tính sinh học của các hợp chất đã tổng hợp
được.
Keywords: Hóa hữu cơ; Nitơ; Hóa học; Hợp chất
Content
Cumarin và dẫn xuất của nó đã được phát hiện và tổng hợp từ rất sớm với nhiều
ứng dụng rộng rãi. Chúng là các hợp chất khá hoạt động, thích nghi cho nhiều quá trình
tổng hợp, tồn tại trong tự nhiên ở dạng độc lập hay liên kết với các hợp chất khác.
Cumarin kết hợp với đường glucozơ tạo ra các cumarin glycozit có tác dụng chống nấm,
chống khối u, chống đông máu, chống virut HIV…Chúng cũng được sử dụng nhiều làm
thuốc chữa sâu răng ( wafanin ), hay thuốc giãn động mạch vành, chống co thắt (
umbelliferone ).
Các xeton α,β- không no là những chất mà trong phân tử có nhiều trung tâm phản ứng rất
đa dạng, do đó có thể chuyển hóa thành nhiều hợp chất khác nhau. Chẳng hạn nó có thể
cộng hợp đóng vòng với phenylhiđrazin để tạo thành các dẫn xuất vòng pirazolin, hay
phản ứng với guaniđin tạo thành vòng pirimiđin... Nhiều xeton α,β- không no có hoạt tính

sinh học cao như: kháng khuẩn, chống nấm, chống lao, chống ung thư, diệt cỏ dại … và
nhiều khả năng khác mà chưa được khám phá.
Với mục đích tìm ra hợp chất mới có hoạt tính sinh học cao đi từ dẫn xuất cumarin,
chúng tôi đã lựa chọn đề tài : „„Nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai nitơ đi từ
dẫn xuất 3- axetyl benzo-cumarin thông qua các xeton α, β- không no tương ứng‟‟.
Như đã biết các hợp chất chứa nhóm xeton α,β- không no là những chất có khả năng phản
ứng đa dạng, do vậy chúng tôi thực hiện phản ứng cộng hợp đóng vòng giữa xeton α,βkhông no với o-phenylen điamin để nhận được hợp chất loại

2,3-đihiđro-1H-1,5-

benzođiazepin.
Đồng thời để tổng hợp các dẫn xuất piaolin , chúng tôi thực hiện phản ứng giữa xe...
Nghiên cu tng hp mt s d vòng cha hai
nitơ đi từ dn xut 3- axetyl benzo-cumarin
thông qua các xeton α, β- không no tương ứng
Chu Anh Vân
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Hóa hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa hữu; Mã s: 60 44 27
Người hướng dn: GS.TSKH. Nguyn Minh Tho
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tng quan v các hp cht cha vòng cumarin; các xeton α,β-
không no. Thc nghim qua: xác định các hng s vật lý; thăm dò hot tính
sinh hc; tng hp cht chìa khoá 3-axetyl-4-metylbenzocumarin. Đưa ra
kết qu như tng hợp xác đinh cấu trúc ca 3-axetyl-4-
metylbenzocumarin; tng hp các α,β- không no và tính cht ph ca
chúng; tng hợp và xác định cu to các sn phm mà đó xy ra s ngưng
t c hai nhóm metyl; tng hp , xác định cu to ca mt s d vòng
chứa ni tơ; thử nghim hot tính sinh hc ca các hp chất đã tổng hp
được.
Keywords: Hóa hữu cơ; Nitơ; Hóa hc; Hp cht
Content
Cumarin dn xut của đã được phát hin tng hp t rt sm vi nhiu
ng dng rng rãi. Chúng các hp cht khá hoạt đng, thích nghi cho nhiu quá trình
tng hp, tn ti trong t nhiên dạng độc lp hay liên kết vi các hp cht khác.
Cumarin kết hp với đường glucozơ tạo ra các cumarin glycozit tác dng chng nm,
chng khi u, chống đông máu, chống virut HIV…Chúng cũng đưc s dng nhiu làm
thuc chữa sâu răng ( wafanin ), hay thuốc giãn động mch vành, chng co tht (
umbelliferone ).
Các xeton α,β- không no nhng cht mà trong phân t nhiu trung m phn ng rt
đa dạng, do đó thể chuyn hóa thành nhiu hp cht khác nhau. Chng hn th
cng hợp đóng ng với phenylhiđrazin đ to thành các dn xut vòng pirazolin, hay
phn ng với guaniđin tạo thành vòng pirimiđin... Nhiều xeton α- không no có hot tính
Nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai nitơ đi từ dẫn xuất 3- axetyl benzo-cumarin thông qua các xeton α, β- không no tương ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai nitơ đi từ dẫn xuất 3- axetyl benzo-cumarin thông qua các xeton α, β- không no tương ứng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp một số dị vòng chứa hai nitơ đi từ dẫn xuất 3- axetyl benzo-cumarin thông qua các xeton α, β- không no tương ứng 9 10 578