Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng chuyển mật mã nâng cao (AES) trong xây dựng hàm băm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Trần Thị Kim Thùy

NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG CHUẨN MẬT MÃ NÂNG CAO
(AES) TRONG XÂY DỰNG HÀM BĂM

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGUYỄN BÌNH

Phản biện 1: …………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………..……………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3

MỞ ĐẦU
Với tốc độ và khả năng xử lý ngày càng được nâng cao của các bộ vi xử lý hiện
nay, phương pháp mã hóa chuẩn (DES - Data Encryption Standard) đã trở nên không
an toàn trong bảo mật thông tin. Do đó, Viện tiêu chuẩn và công nghệ Hoa kỳ (NIST
- National Institute Standards of Technology) đã quyết định chọn một chuẩn mã hóa
mới với độ an toàn cao nhằm phục vụ nhu cầu bảo mật thông tin liên lạc của Chính
phủ Hoa Kỳ cũng như trong các ứng dụng dân sự. Thuật toán Rijndael do Vincent
Rijmen và Joan Daeman đã được chính thức chọn trở thành chuẩn mã hóa nâng cao
(AES - Advanced Encryption Standard) từ ngày 02 tháng 10 năm 2000.
Ngày nay, ứng dụng của chuẩn mật mã nâng cao đang được sử dụng ngày càng
phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Chuẩn mật mã nâng cao không
chỉ đơn thuần là mã hóa và giải mã thông tin mà còn bao gồm nhiều vấn đề khác
nhau cần được nghiên cứu và giải quyết như ứng dụng xây dựng các hàm băm phục
vụ việc chứng thực nguồn gốc nội dung thông tin (kỹ thuật chữ ký điện tử), xác thực
tính nguyên vẹn dữ liệu...
Với sự phát triển ngày càng nhanh chóng của Internet và các ứng dụng giao
dịch điện tử trên mạng, nhu cầu bảo vệ thông tin trong các hệ thống và ứng dụng điện
tử ngày càng được quan tâm và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì thế việc nghiên cứu
về chuẩn mật mã nâng cao và ứng dụng nó trong các lĩnh vực bảo mật thông tin là rất
cần thiết.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận văn được kết
cấu thành 3 chương:
Chương 1: Sơ lược về chuẩn mật mã nâng cao (AES)
Chương 2: Hàm băm mật mã
Chương 3: Ứng dụng chuẩn mật mã nâng cao để xây dựng một vài hàm băm cụ
thể
Trong quá trình thực hiện Luận văn, do thời gian cũng như trình độ của tác giả
có những hạn chế nhất định nên không thể tr...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Trn Thị Kim Thùy
NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNG CHUẨN MẬT MÃ NÂNG CAO
(AES) TRONG XÂY DỰNG HÀM BĂM
Chuyên ngành: Kthuật điện tử
số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI - 2012
Nghiên cứu ứng dụng chuyển mật mã nâng cao (AES) trong xây dựng hàm băm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng chuyển mật mã nâng cao (AES) trong xây dựng hàm băm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng chuyển mật mã nâng cao (AES) trong xây dựng hàm băm 9 10 116