Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1904 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS
và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về
đất đai
Nguyễn Tiến Trƣờng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Địa chính; Mã số: 60.44.80
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS. TS. Trần Quốc Bình
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Mobile GIS và GPS. Nghiên cứu tìm
hiểu về một số phƣơng pháp thu thập dữ liệu không gian về đất đai bằng Mobile GIS
và GPS. Thử nghiệm ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thành lập bản đồ địa chính,
bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở một số khu vực thuộc thành phố
Hà Nội và các tỉnh Quảng Trị; Nghệ An; Bắc Ninh; Tuyên Quang, từ đó đƣa ra nhận
xét đánh giá về khả năng ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không
gian về đất đai.
Keywords. Địa lý; Dữ liệu không gian; Đo vẽ bản đồ; Đất đai; Hệ thông tin địa lý

Content.
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay việc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; tỷ lệ 1/5000; bản đồ địa
chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất
hoặc bản điều tra ngoại nghiệp dùng cho thành lập cơ sở dữ liệu tỷ lệ 1/2000; tỷ lệ
1/5000 và tỷ lệ 1/10.000 gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do địa hình phức tạp, dân cƣ
phân bố rải rác, địa vật mới xuất hiện cần bổ sung nhiều. Nếu sử dụng máy toàn đạc để
đo vẽ sẽ tốn kinh phí, thời gian và nhân lực. Vì vậy ứng dụng công nghệ Mobile - GIS
là rất cần thiết để khắc phục các yếu điểm của phƣơng pháp đo đạc truyền thống.
Trong năm 2009 Công ty Đo đạc Ảnh Địa hình (APT) tiến hành dự án chỉnh lý
biến động bản đồ địa chính thành phố Huế; qua kết quả thống kê của các Sở thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế cho thấy đối tƣợng, địa vật mới xuất hiện thêm rất nhiều so với bản
đồ địa chính cũ. Tuy nhiên theo phƣơng pháp truyền thống vẫn phải thành lập lƣới
khống chế đo vẽ, sau đó tiến hành đo vẽ chi tiết. Công đoạn này kéo dài, kinh phí lớn
và cần nhiều nhân lực. Cùng thời gian này APT cũng tiến hành dự án GIS Huế gồm

chủ yếu các gói GIS giao thông, dân cƣ cơ sở hạ tầng dựa trên cơ sở dự án thành lập
dữ liệu nền tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án GIS Huế có khối lƣợng rất lớn về khâu điều
tra ngoại nghiệp, bổ sung thông tin thuộc tính các đối tƣợng. Để phục vụ quá trình điều
tra thì phải in một lƣợng bản ngoại nghiệp bằng giấy rất lớn, sau đó ngƣời đi điều vẽ sẽ
bổ sung thông tin hình học và thuộc tính ngoài thực địa, tiếp đến khâu xử lý nội nghiệp
sẽ chuẩn hóa lại các thông tin trên và chuyển vào cơ sở dữ liệu. Nhƣ vậy phải qua
nhiều công đoạn để chuyển một đối tƣ...
Nghiên cứu ứng dụng công ngh Mobile GIS
và GPS trong thu thập d liệu không gian v
đất đai
Nguyễn Tiến Trƣờng
Trƣờng Đại học Khoa học T nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Địa chính; Mã số: 60.44.80
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS. TS. Trần Quốc Bình
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Mobile GIS GPS. Nghiên cứu m
hiểu về một số phƣơng pháp thu thập dữ liệu không gian về đất đai bằng Mobile GIS
GPS. Thử nghiệm ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thành lập bản đồ địa chính,
bản đồ địa hình bản đồ hiện trạng sử dụng đất một số khu vực thuộc thành phố
Nội các tỉnh Quảng Trị; Nghệ An; Bắc Ninh; Tuyên Quang, từ đó đƣa ra nhận
xét đánh giá về khả năng ứng dụng Mobile GIS GPS trong thu thập dữ liệu không
gian về đất đai.
Keywords. Địa lý; Dữ liệu không gian; Đo vẽ bản đồ; Đất đai; Hệ thông tin địa lý
Content.
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay việc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; tlệ 1/5000; bản đồ địa
chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất
hoặc bản điều tra ngoại nghiệp dùng cho thành lập sở dữ liệu tỷ lệ 1/2000; tỷ lệ
1/5000 và tlệ 1/10.000 gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do địa hình phức tạp, dân
phân bố rải rác, địa vật mới xuất hiện cần bổ sung nhiều. Nếu sử dụng máy toàn đạc để
đo vẽ sẽ tốn kinh phí, thời gian và nhân lực. vậy ứng dụng công nghệ Mobile - GIS
là rất cần thiết để khắc phục các yếu điểm của phƣơng pháp đo đạc truyền thống.
Trong năm 2009 Công ty Đo đạc Ảnh Địa hình (APT) tiến hành dán chỉnh
biến động bản đồ địa chính thành phố Huế; qua kết quả thống kê của các Sở thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế cho thấy đối tƣợng, địa vật mới xuất hiện thêm rất nhiều so với bản
đồ địa chính . Tuy nhiên theo phƣơng pháp truyền thống vẫn phải thành lập lƣới
khống chế đo vẽ, sau đó tiến hành đo vẽ chi tiết. Công đoạn y kéo dài, kinh phí lớn
cần nhiều nhân lực. Cùng thời gian này APT cũng tiến hành dự án GIS Huế gồm
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai 9 10 565