Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Y dược Việt Nam đến năm 2015

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

VŨ BẠCH LIÊN

NGHIÊN CỨU VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2015

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI - NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN XUÂN VINH

Phản biện 1: ………………....................................

Phản biện 2: ………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm .....

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong công cuộc đổi mới của đất nước hơn 20 năm qua, nền
kinh tế của Việt Nam đã dành được nhiều thành tựu rất quan
trọng. Đặc biệt trong mấy năm đầu của thế kỷ 21, tốc độ tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam duy trì khá cao, GDP đạt từ 6,7%
đến 7,2%, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước ở Châu
Á có nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, chỉ sau Trung Quốc.
Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập với nền kinh tế
thế giới, với kim ngạch thương mại đã vượt tổng sản phẩm quốc
nội và nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài so với GDP ngày càng
tăng.
Cùng với những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, ngành
y tế Việt Nam dưới sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư có hiệu quả của
nhà nước, đã dành được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ. Trong
công tác phòng bệnh đã bước đầu khống chế, đẩy lùi và thanh toán
một số dịch bệnh nguy hiểm, không để dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ
người mắc và chết giảm đi rõ rệt. Mạng lưới y tế cơ sở đang dần
được củng cố, đặc biệt hình thành hệ thống y tế thôn bản gần dân,
tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y
tế. Đồng thời công tác dược đã có những bước phát triển rất cơ
bản về tổ chức, quản lý, sản xuất và cung ứng thuốc. Về cơ bản
ngành dược đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng thuốc cho nhân dân
cả về số lượng và chất lượng.
Bên cạnh những thành tựu cơ bản của ngành dược đã đạt
được trong những năm qua, công tác dược đang đứng trước
những tồn tại và thách thức không nhỏ. Sự phát triển của công
nghiệp hoá dược và công nghiệp kháng sinh của Việt Nam gần
như chưa đáng kể. Mạng lưới cung ứng, phân phối thuốc phát
triển chậm, phân tán, khép kín và độc quyền. Các đơn vị, công ty
kinh doanh, phân phối thuốc của Việt Nam quy mô còn nhỏ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
VŨ BẠCH LIÊN
NGHIÊN CỨU VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2015
Chun ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
HÀ NỘI - NĂM 2012
Nghiên cứu việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Y dược Việt Nam đến năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Y dược Việt Nam đến năm 2015 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghiên cứu việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Y dược Việt Nam đến năm 2015 9 10 450