Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng máy thu tín hiệu số dựa trên vi mạch TMS320C6713

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu xây dựng máy thu tín hiệu số dựa
trên vi mạch TMS320C6713
Đỗ Thế Dương
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày mô hình hệ thống OFDM dùng trong nghiên cứu, đưa ra những
tác vụ cơ bản trong việc thiết kế hệ thống máy thu OFDM. Tập trung đi sâu vào việc
phát triển thuật toán, lựa chọn các tham số OFDM cũng như xây dựng hệ thống thử
nghiệm trên bo mạch nhúng TMS320C6713. Đi sâu vào việc thiết kế khối thu vô
tuyến cho hệ thống OFDM. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống thông
qua việc sử dụng phần các phần mềm mô phỏng. Thử nghiệm và đánh giá một số kết
quả thử nghiệm thực tế của hệ thống trên bo mạch DSP.
Keywords. Máy thu; Kỹ thuật điện tử; Vi mạnh; Tín hiệu số; Mạch nhúng

Content
MỞ ĐẦU
Kỹ thuật OFDM được biết đến như một trường hợp đặc biệt của phương pháp điều chế
đa sóng mang, do R.W Chang phát minh năm 1966 ở Mỹ. Trong những năm qua, nhiều công
trình khoa học về ứng dụng kỹ thuật này đã được thực hiện ở khắp nơi trên thế giới, trong số
đó đã có không ít công trình trở thành những ứng dụng quan trọng cho việc phát triển mạng
viễn thông, điều đó cho thấy khả năng áp dụng vào thực tế của kỹ thuật này là rất lớn trong
tương lai.
Hiện nay trên thế giới vẫn đang nghiên cứu và phát triển kỹ thuật OFDM cho các mục
đích thông tin liên lạc đòi hỏi tốc độ cao, các dịch vụ phát thanh truyền hình quảng bá, các
dịch vụ thông tin vô tuyến. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cũng như tạo ra những hướng nghiên
cứu mới trong việc phát triển kỹ thuật OFDM trong thực tiễn, đề tài hướng đến việc xây dựng
được hoàn chỉnh những chức năng cơ bản trong một hệ thống máy thu sử dụng công nghệ
OFDM với mục đích ứng dụng cho phát thanh số và truyền dữ liệu.Việc nghiên cứu và thử
nghiệm hệ thống được thực hiện trên bo mạch nhúng xử lý số của Texas Instrument –
TMS320C6713.
Nội dung của đề tài gồm 5 chương:
Chương I: Trình bày mô hình hệ thống OFDM dùng trong nghiên cứu, đưa ra những tác vụ
cơ bản trong việc thiết kế hệ thống máy thu OFDM.
Chương II: Tập trung đi sâu vào việc phát triển thuật toán, lựa chọn các tham số OFDM cũng
như xây dựng hệ thống thử nghiệm trên bo mạch nhúng TMS320C6713.
Chương III: Đi sâu vào việc thiết kế khối thu vô tuyến cho hệ thống OFDM.

Chương IV: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống thông qua việc sử dụng phần
các phần mềm mô phỏng
Chương V: Thử nghiệm và đánh giá một số kết quả thử nghiệm thực tế của hệ th...
Nghiên cứu xây dựng máy thu tín hiệu s da
trên vi mạch TMS320C6713
Đỗ Thế Dương
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: K thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dn: PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình bày mô hình hệ thống OFDM dùng trong nghiên cu, đưa ra những
tác vụ cơ bản trong vic thiết kế h thống máy thu OFDM. Tp trung đi sâu o vic
phát triển thuật toán, lựa chọn các tham s OFDM cũng như xây dựng h thng th
nghiệm trên bo mch nhúng TMS320C6713. Đi sâu vào việc thiết kế khối thu
tuyến cho h thống OFDM. Phân ch một s yếu t nh hưởng đến h thống thông
qua vic s dng phần các phần mềm mô phỏng. Th nghiệm và đánh giá một s kết
qu th nghim thc tế ca h thống trên bo mạch DSP.
Keywords. Máy thu; K thuật điện t; Vi mnh; Tín hiệu s; Mạch nhúng
Content
M ĐẦU
K thuật OFDM được biết đến như một trường hợp đặc bit của phương pháp điều chế
đa sóng mang, do R.W Chang phát minh năm 1966 ở M. Trong những năm qua, nhiều công
trình khoa học v ng dng k thuật này đã được thc hin khp nơi trên thế gii, trong s
đó đã có không ít công trình tr thành những ng dng quan trng cho việc phát triển mng
viễn thông, điều đó cho thấy kh năng áp dụng vào thực tế ca k thuật này là rất ln trong
tương lai.
Hiện nay trên thế gii vn đang nghiên cứu và phát triển k thuật OFDM cho các mục
đích thông tin liên lạc đòi hỏi tốc độ cao, các dịch v phát thanh truyền hình quảng bá, các
dch v thông tin vô tuyến. Xuất phát từ nhu cu thc tế cũng như tạo ra những hướng nghiên
cu mi trong việc phát trin k thut OFDM trong thc tiễn, đề tài hướng đến vic xây dựng
được hoàn chỉnh nhng chức năng cơ bản trong mt h thống máy thu s dụng công nghệ
OFDM vi mục đích ứng dụng cho phát thanh số và truyền d liu.Việc nghiên cứu và thử
nghim h thống được thc hiện trên bo mạch nhúng xử lý số ca Texas Instrument
TMS320C6713.
Ni dung của đề tài gồm 5 chương:
Chương I: Trình bày hình h thống OFDM dùng trong nghiên cứu, đưa ra những tác vụ
cơ bản trong vic thiết kế h thống máy thu OFDM.
Chương II: Tập trung đi sâu vào việc phát triển thuật toán, lựa chọn các tham số OFDM cũng
như xây dựng h thng th nghiệm trên bo mạch nhúng TMS320C6713.
Chương III: Đi sâu vào việc thiết kế khối thu vô tuyến cho h thng OFDM.
Nghiên cứu xây dựng máy thu tín hiệu số dựa trên vi mạch TMS320C6713 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xây dựng máy thu tín hiệu số dựa trên vi mạch TMS320C6713 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng máy thu tín hiệu số dựa trên vi mạch TMS320C6713 9 10 881