Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân
Khi nói vai trò của văn hóa đối với doanh nhân trong
hội nhập là nói đến nguồn lực văn hóa trong sự phát
triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, dân tộc trong
xu thế tòan cầu hóa, xu thế phát triển đa đạng của
nhân loại trong thời đại ngày nay.

Tổ chức Liên hợp quốc đã đề xướng “Thập kỷ thế
giới văn hóa vì phát triển” (1988-1997), người ta coi
“văn hóa đứng ở vị trí trung tâm và điều tiết xã hội”,
“văn hóa là nguồn cổ xúy trực tiếp cho phát triển và
phát triển được khởi đầu và truyền bá bởi văn hóa”.
Đồng thời, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục
của Liên hợp quốc cũng đưa ra một quan niệm khái
quát và cô đọng về văn hóa: “Văn hóa là tổng thể
sống động các hoạt động sáng tạo của các cá nhân
và cộng đồng, trong quá khứ và trong hiện tại. Qua
các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy cũng đã hình thành
nên hệ thống giá trị, các truyền thống, thị hiếu - đặc
tính riêng của mỗi dân tộc”. Từ đó thấy rằng, văn hóa

thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của con
người, trong đó có hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh
doanh, giao lưu, buôn bán, hội nhập quốc tế.
Đối với hoạt động của doanh nhân trong quá trình hội
nhập, vai trò của văn hóa được biểu hiện như là: trí
thức, trí tuệ, phẩm chất tinh thần, nguồn lực cho quá
trình hội nhập, văn hóa tạo nên thương hiệu của các
doanh nghiệp – sức mạnh của hội nhập và văn hóa là
tiền đề cho sự hợp tác, giao lưu, liên kết trong quá
trình hội nhập. Trong bức thư Đại tướng Võ Nguyên
Giáp gửi Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt Nam,
ông đã khẳng định điều đó: “Văn hóa là nền tảng tinh
thần của dân tộc, là mục tiêu và động lực của sự phát
triển đất nước. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam, với
tinh thần yêu nước – đổi mới – sáng tạo, có trách
nhiệm xây dựng nền văn hóa kinh doanh Việt nam
vừa phát huy bản sắc và truyền thống nhân văn của
dân tộc, vừa tiếp cận được với trình độ khoa học và
quản lý tiên tiến của thời đại. Nền văn hóa kinh doanh
ấy chính là động lực làm cho doanh nhân Việt Nam
không ngừng phát triển trở thành doanh nghiệp có uy

tín và tầm cỡ quốc tế trong tiến tình hội nhập tòan
cầu, đưa nước ta phát triển
nhanh và bền vững, sánh vai
cùng các cường quốc năm
châu như Bác Hồ hằng mong
muốn” (Tạp chí Văn hóa
doanh nhân, số 1+2 tháng
9/20005).
Văn hóa là nguồn lực của doanh nghiệp trong quá
trình hội nhập

Văn hóa là kết quả của sự tương tác giữa con người
với môi trường xã hội, “Văn hóa là tất cả những gì
không phải là tự nhiên, nghĩa là tất cả những gì do
con người, ở con người và liên quan tr...
Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân
Khi nói vai trò của văn hóa đối với doanh nhân trong
hội nhập nói đến nguồn lực văn hóa trong sự phát
triển kinh tế - xã hi của các quốc gia, dân tộc trong
xu thế tòan cu hóa, xu thế phát triển đa đạng của
nhân loại trong thời đại ngày nay.
T chức Liên hợp quốc đã đề xướng “Thập k thế
giới văn hóa vì phát triển(1988-1997), người ta coi
“văn a đứng vị ttrung tâm điều tiết xã hi”,
“văn a nguồn cổ xúy trực tiếp cho phát triển và
phát triển được khởi đầu và truyền bởi văn hóa”.
Đồng thời, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục
của Liên hợp quốc cũng đưa ra một quan niệm khái
quát cô đọng về văn hóa: “Văn hóa là tổng thể
sống động các hoạt động sáng tạo của các nhân
cộng đồng, trong q khứ và trong hiện tại. Qua
các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy cũng đã hình thành
nên hthống giá trị, các truyền thống, thị hiếu - đặc
tính riêng của mỗi dân tộc”. Từ đó thấy rằng, văn hóa
Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân 9 10 262