Ktl-icon-tai-lieu

Nhận dạng khách hàng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2003 – 2004

Tieáp thò Ñòa phöông
Baøi giaûng

Nhận dạng khách hàng [1]

NHẬN DẠNG MỘT KHÁCH HÀNG (1)
(Chọn lọc và gởi gắm)
Bất cứ một địa phương nào, dù lớn hay nhỏ, đã phát triển hay còn lạc hậu đều có yêu
cầu trao đổi, giao tiếp với bên ngoài. Mức độ tăng trưởng và phát triển luôn tỉ lệ thuận với
mức độ giao tiếp đó ở mọi phương diện. Vì lãnh vực kinh tế, xã hội của một địa phương là
một hệ mở, nếu nó bị đóng kín, không giao tiếp, thì địa phương đó không những không phát
triển, mà nó còn từ từ tàn lụi.
Mở cửa tiếp nhận sự giao lưu, trao đổi với bên ngoài là một yêu cầu sống còn khách
quan của một địa phương, là phương thức duy nhất để phát triển. Tuy nhiên, một sự chọn lọc
thích hợp và chủ động luôn luôn là yếu tố quyết định cho sự phát triển nhanh hay chậm, với
cái giá phải trả nhiều hay ít của địa phương đó.
Nói đến sự chủ động, chọn lọc, thích hợp, mỗi từ ngữ này đều có một nội dung vật
chất cụ thể, và để có được, ta cũng phải có một cái giá phải trả, phải đầu tư:
Chủ động: Ta phải đầu tư thời gian, con người, vật chất để có sẵn những điều kiện,
công cụ đáp ứng được những gì sắp tới đưa đến cho ta. Như vậy, chúng ta đang có những gì,
thiếu những gì, cần những gì, những đối tượng nào được đặt lên ưu tiên hàng đầu đối với địa
phương ta. Tất cả cái chuẩn bị đó chính là một kế hoạch tiếp thị địa phương hoàn chỉnh.
Chọn lọc: Cơ sở nào? Cái giá phải trả?
Thích hợp: Như thế nào gọi là thích hợp? Mục tiêu?
Đối với một đoàn khách đến tham quan địa phương ta, hay ta đến địa phương họ để
tìm khách hàng, yêu cầu đầu tiên của họ là thông tin về địa phương ta, và những yêu cầu cụ
thể của chúng ta. Nếu được, tất cả những cái đó được biên soạn thành tài liệu với các số liệu
cụ thể (nếu gởi trước cho họ càng tốt). Việc trình bày chỉ nhấn mạnh vào những điểm quan
trọng mà đôi bên cùng quan tâm, việc trao đổi trực tiếp hai chiều từng vấn đề cụ thể luôn
luôn là tín hiệu thành công cho một hợp đồng làm ăn sắp tới. Những khách hàng càng có
nhiều yêu cầu tìm hiểu sâu và cặn kẽ, hoặc đặt ra những điều lo ngại luôn là đối tượng quan
trọng. Họ chính là đang quan tâm đến mặt hàng, ngành hàng, hay địa phương ta, đó chính là
khách hàng tương lai đấy!
Những khách hàng lớn thường không tự tìm cơ hội đầu tư bởi những người lãnh đạo
có chức vụ cao, mà họ thường thu thập thông tin từ thị trường trước một bước. Sau đó, họ
thông qua các công ty tư vấn, hay các nhân viên, cán bộ chuyên môn cấp dưới đi thực tế để
xác nhận lại thông tin c...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Tieáp thò Ñòa phöông Nhn dng khách hàng [1]
Niên khóa 2003 – 2004 Baøi giaûng
Phan Chánh Dưỡng 1 1/19/05
N
N
H
H
N
N
D
D
N
N
G
G
M
M
T
T
K
K
H
H
Á
Á
C
C
H
H
H
H
À
À
N
N
G
G
(
(
1
1
)
)
(Chn lc và gi gm)
Bt c mt địa phương nào, dù ln hay nh, đã phát trin hay còn lc hu đều có yêu
cu trao đổi, giao tiếp vi bên ngoài. Mc độ tăng trưởng và phát trin luôn t l thun vi
mc độ giao tiếp đó mi phương din. Vì lãnh vc kinh tế, xã hi ca mt địa phương là
mt h m, nếu nó b đóng kín, không giao tiếp, thì địa phương đó không nhng không phát
trin, mà nó còn t t tàn li.
M ca tiếp nhn s giao lưu, trao đổi vi bên ngoài là mt yêu cu sng còn khách
quan ca mt địa phương, là phương thc duy nht để phát trin. Tuy nhiên, mt s chn lc
thích hp và ch động luôn luôn là yếu t quyết định cho s phát trin nhanh hay chm, vi
cái giá phi tr nhiu hay ít ca địa phương đó.
Nói đến s ch động, chn lc, thích hp, mi t ng này đều có mt ni dung vt
cht c th, và đểđược, ta cũng phi có mt cái giá phi tr, phi đầu tư:
Ch động: Ta phi đầu tư thi gian, con người, vt cht để có sn nhng điu kin,
công c đáp ng được nhng gì sp ti đưa đến cho ta. Như vy, chúng ta đang có nhng gì,
thiếu nhng gì, cn nhng gì, nhng đối tượng nào được đặt lên ưu tiên hàng đầu đối vi địa
phương ta. Tt c cái chun b đó chính là mt kế hoch tiếp th địa phương hoàn chnh.
Chn lc: Cơ s nào? Cái giá phi tr?
Thích hp: Như thế nào gi là thích hp? Mc tiêu?
Đối vi mt đoàn khách đến tham quan địa phương ta, hay ta đến địa phương h để
tìm khách hàng, yêu cu đầu tiên ca h là thông tin v địa phương ta, và nhng yêu cu c
th ca chúng ta. Nếu đưc, tt c nhng cái đó được biên son thành tài liu vi các s liu
c th (nếu gi trước cho h càng tt). Vi
c trình bày ch nhn mnh vào nhng đim quan
trng mà đôi bên cùng quan tâm, vic trao đổi trc tiếp hai chiu tng vn đề c th luôn
luôn là tín hiu thành công cho mt hp đồng làm ăn sp ti. Nhng khách hàng càng có
nhiu yêu cu tìm hiu sâu và cn k, hoc đặt ra nhng điu lo ngi luôn là đối tượng quan
trng. H chính là đang quan tâm đến mt hàng, ngành hàng, hay địa phương ta, đó chính là
khách hàng tương lai đấy!
Nhng khách hàng ln thường không t tìm cơ hi đầu tư bi nhng người lãnh đạo
có chc v cao, mà h thường thu thp thông tin t th trường trước mt bước. Sau đó, h
thông qua các công ty tư vn, hay các nhân viên, cán b chuyên môn cp dưới đi thc tế để
xác nhn li thông tin có hay thu thp thông tin mi (vì cp lãnh đạo luôn luôn không để phí
thi gian). Nếu cn h có th đế
n thc địa. Sau khi đã có mt bn thông tin nghiên cu tin
kh thi trong tay để tn mt cm nhn vn đề, trc giác ngh nghip ca h cũng hết sc
Nhận dạng khách hàng - Trang 2
Nhận dạng khách hàng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nhận dạng khách hàng 9 10 812