Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học tại một số trường trên địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1768 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở
học sinh tiểu học tại một số trường trên địa bàn
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Trần Văn Hô
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về nhận thức của giáo viên về rối
loạn hành vi ở học sinh tiểu học. Khảo sát thực trạng nhận thức của giáo viên về
rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học tại các trường tiểu học Cổ Nhuế A, trường tiểu
học Mỹ Đình, trường tiểu học Trung Văn và trường tiểu học Xuân Đỉnh trên địa
bàn huyện Từ Liêm – Thành phố Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng
cao nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học và cách thức
tác động phù hợp nhằm hạn chế các hành vi đó.

Keywords: Tâm lý học; Tâm lý học trẻ em; Trẻ vị thành niên; Rối loạn hành vi;
Học sinh

Content
Lý do chọn đề tài
Sức khỏe thể chất, tâm thần và xã hội phát triển cân bằng, hài hòa là cơ sở cho một
cá nhân có tri thức, có nhân cách đưa lại các hiệu quả của lao động có hữu ích cho phát
triển xã hội và cá nhân. Nếu sức khỏe tâm thần có vấn đề sẽ dẫn tới thiếu hứng thú trong
công việc, học tập, vui chơi, suy nghĩ không hợp lý, thiếu thực tế và dẫn đến các hành vi
lệch lạc, quấy nhiễu cuộc sống của cá nhân và các thành viên trong gia đình và xã hội,
cản trở sự phát triển chung. Vì thế, hiện nay trên thế giới, chương trình sức khỏe tâm thần
cho trẻ em là một trong ba chương trình lớn của chăm sóc sức khỏe (tai nạn, nhiễm
khuẩn, sức khỏe tâm thần), cùng với những biến động về kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị

hóa nhanh, toàn cầu hóa về thông tin, nền công nghiệp phát triển, cạnh tranh thị
trường…đã tác động nhiều đến tâm lý con người nói chung.
Giống như người lớn, trẻ em gặp phải những vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan
đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Những vấn đề sức khỏe tâm thần nặng có thể ảnh
hưởng đến kết quả học tập, dẫn đến những xung đột bạn bè, gia đình, xã hội, lạm dụng
thuốc, bạo lực và thậm chí là tự tử.
Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá,
nhịp độ cuộc sống theo đó tăng nhanh, đồng nghĩa với việc áp lực công việc nặng nề hơn
cho mọi đối tượng. Và trẻ em vô tình đã bị đẩy vào những tình huống buộc phải tự lập
cũng như phải đối mặt với quá nhiều tác động có hại do mặt trái của nền kinh tế thị
trường, trong khi các em chưa có cơ hội được trang bị đủ những kiến thức cần thiết về
tâm lý.
Từ Liêm là một huyện ...
Nhn thc ca giáo viên v ri lon hành vi
hc sinh tiu hc ti mt s trường trên địa bàn
huyn T Liêm, thành ph Hà Ni
Trn Văn Hô
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Tâm hc lâm sàng tr emv thành niên
Người hướng dn: GS.TS. Nguyn Th M Lc
m bảo v: 2012
Abstract: H thng hóa mt s vấn đề lun v nhn thc ca giáo viên v ri
lon hành vi hc sinh tiu hc. Kho sát thc trng nhn thc ca giáo viên v
ri lon hành vi hc sinh tiu hc tại các trường tiu hc C Nhuế A, trường tiu
hc M Đình, trường tiu học Trung Văn trường tiu học Xuân Đỉnh trên địa
bàn huyn T Lm Thành ph Nội. Đ xut mt s bin pháp nhm nâng
cao nhn thc ca giáo viên v ri lon hành vi hc sinh tiu hc và cách thc
tác động phù hp nhm hn chế các hành vi đó.
Keywords: m hc; m lý hc tr em; Tr v thành niên; Ri lon hành vi;
Hc sinh
Content
Lý do chọn đề tài
Sc khe th cht, tâm thn và xã hi phát trin cân bằng, hài hòa s cho mt
nhân tri thức, nhân cách đưa lại các hiu qu của lao động hu ích cho phát
trin hi và nhân. Nếu sc khe tâm thn vấn đ s dn ti thiếu hng thú trong
công vic, hc tp, vui chơi, suy ngkhông hp lý, thiếu thc tế dẫn đến các hành vi
lch lc, quy nhiu cuc sng của nhân các thành viên trong gia đình và hội,
cn tr s phát trin chung. Vì thế, hin nay trên thế giới, chương trình sức khe tâm thn
cho tr em một trong ba chương trình ln của chăm sóc sc khe (tai nn, nhim
khun, sc khe m thn), cùng vi nhng biến động v kinh tế, văn hóa, hội, đô thị
Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học tại một số trường trên địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học tại một số trường trên địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học tại một số trường trên địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 9 10 246