Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn triết học

Được đăng lên bởi Oanh Phạm
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HCM CITY

UNIVERSITY
OF SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES
Prof.Dr.Vũ Tình

TRIẾT HỌC
Chương trình dùng cho
học viên cao học và nghiên cứu sinh
không thuộc chuyên ngành Triết học

I. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC
Môn học cung cấp tri thức khái lược về lịch sử
triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh
hưởng nhiều đến đời sống của dân tộc Việt Nam
và các chuyên đề nhằm góp phần củng cố và
phát triển ở người học một thế giới quan khoa
học, phương pháp luận khoa học.

II. YÊU CẦU VỀ
HỌC THUẬT
1). Học viên chủ động trong
quá trình học tập; kết hợp
kiến thức trong giáo trình
với bài giảng trên lớp, kiến
thức triết học bậc đại học và
các khoa học khác với kiến
thức của môn học

2). Phát huy năng lực
“hoài nghi khoa học”; đề
xuất, kiến nghị nhằm nâng
cao hiệu quả của quá trình
giảng dạy và học tập.

3). Vận dụng thế giới quan,
phương pháp luận khoa
học triết học để góp phần
phát hiện, giải quyết những
vấn đề chuyên ngành và
cuộc sống đặt ra

III. YÊU CẦU VỀ NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG
Học viên:
1. Không được sử dụng điện thoại trong giờ học.
2. Không được sử dụng giờ học của môn học
này để giải quyết công việc của những môn
học
khác.
3. Không được làm ảnh hưởng đến sự tập trung
của giờ học.
4. Không nên đi muộn.

IV. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình gồm 4 phần:
1. Nhập môn.
2. Đại cương LSTH trước Mác.
3. Đại cương LSTH M-LN.
4. Các chuyên đề.

V. GIÁO TRÌNH
Giáo trình của Bộ GD &
ĐT: Giáo trình Triết học
(Dùng cho học viên CH &
NCS không thuộc
chuyên ngành triết học);
Giáo trình Triết học M-LN
(Chương trình đại học)

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Môn học có 2 lần đánh giá kết quả:
- Kiểm tra giữa kỳ ..... 30 % điểm môn học.
- Thi hết môn ……….. 70 % điểm môn học.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC VỚI GIẢNG VIÊN
VŨ TÌNH
Email:
Điện thoại:

vutinhxhnv@yahoo.com
0903.716.695

VNU HCM

University of Social
Sciences and Humanities

INTRODUCTION
OF PHILOSOPHY
Prof.Dr.Vũ Tình

Phần thứ nhất

NHẬP MÔN TRIẾT HỌC

I. KHÁI NIỆM
“TRIẾT HỌC”
1. Nguồn gốc ngôn ngữ
Khái niệm “Triết học” ra
đời khoảng từ thế kỷ thứ
VIII đến thế kỷ thứ VI
trước Công nguyên cả ở
phương Đông và
phương Tây

Ở phương Đông,
“Triết học” có gốc ngôn ngữ
từ chũ “Triết” của người
Trung Quốc, với hàm
nghĩa t...





Nhập môn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn triết học - Người đăng: Oanh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Nhập môn triết học 9 10 446