Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký sổ cái

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm .Ngày tháng ghi sổ(1) | CHỨNG TỪ [Số hiệu (2) - Ngày tháng (3)] | DIỄN GIẢI (4): Số dư đầu kỳ; Luỹ kế từ đầu quý; Luỹ kế từ đầu năm; Số dư cuối tháng - Cộng phát sinh tháng | Số phát sinh | Số hiệu TK đối ứng | Số thứ tự dòng | Tài khoản .(Nợ - Có) | Tài khoản .(Nợ - Có) | Tài khoản (Nợ - Có) | Tài khoản (Nợ - Có) | Tài khoản .(Nợ - Có) - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Lập, ngày tháng năm Người lập _ Phụ trách kế toán _Thủ trưởng đơn vị
Nhật ký sổ cái - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nhật ký sổ cái 9 10 763