Ktl-icon-tai-lieu

Những kinh nghiệm quí báu trong giao dịch vàng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những kinh nghiệm quí báu trong giao dịch vàng , forex
Qua kinh nghiệm của mình, tôi có thể khẳng 
định   với   bạn   một   điều…bạn   sẽ   không   và 
chẳng bao giờ thành công thật sự trong thị 
trường Fx này…nếu bạn không có kế hoạch 
QUẢN   LÝ   VỐN   thật   tốt.   Có   thể   hôm   nay, 
bạn  thắng  vẽ  vang,  thắng  một  cách  thuyết 
phục, nhưng ĐẢM BẢO rằng sau đó không 
lâu…bạn sẽ hoàn toàn trắng tay.

Và thật sự, khi bạn bắt đầu bước vào nghiệp 
trade này, tôi RẤT MONG bạn thua ngay từ 
lần đầu nhiều hơn mong là bạn thắng. Bởi vì 
sao?
Nói  về tâm  lý chung  trong trading,  khi bạn 
thắng…..bạn   sẽ   tỏ  ra   rất   là   tự   đắc  và   bạn 
cho   là   bạn   rất   thành   công   rồi,   bạn   xem 
thường tất cả những quy luật và khắc nghiệt 
khác của cuộc chơi. Từ đó hình thành TÂM 
LÝ   SAI   LẦM…..rất   nguy   hại   cho   sau   này.
Bằng kinh nghiệm của mình cho thấy, tôi đã THẮNG nhiều hơn thua….và kết quả….RA ĐƯỜNG Ở.
QUẢN LÝ VỐN (so sánh hơi khập khiễn chút) giống như cái thắng xe, khi xe đang chạy bình 
thường thì không sao, nhưng một khi đã có đà(giống như khi chúng ta đã quen với cảm giác thắng 
vẽ vang), mà xe không có thắng, các bạn nghĩ sẽ như thế nào khi gặp chướng ngại vật, khi qua ngã 
tư,
 
khi
 
tới
 
chỗ
 
đông
 
người…?
Tôi rất may mắn là đã trả giá cho những kinh nghiệm này, do đó chân thành mà nói các bạn một khi 
đã lỡ vướng vào nghiệp trading rồi, thì cố gắng và làm ơn đừng quên vấn đề QUẢN LÝ VỐN. QLV 
chính   là   yếu   tố   giúp   bạn   tồn   tại   và   thành   công   trong   thị   trường   này.
TÂM

 

LÝ

 

TRONG

 

TRADING

Có một bạn trẻ hỏi tôi, anh ta có hệ thống giao dịch rất tốt, đánh demo và cho kết quả thắng trên 
60%, thậm chí là hơn nhiều, với tỷ lệ Risk:Reward là 1:2; 1:3. Nhưng hiện tại anh ta đang hoang 
mang và lo lắng, mỗi khi anh ta vào lệnh thật thì lại run. Hiện giờ có những thắc mắc vấn đề của 
anh ta là nằm ở đâu và liệu……… trading có thể làm giàu không? Và chẳng lẻ không kiếm được 
20%
 
lợi
 
nhuận
 
/tháng?
Trước tiên tôi có thể chúc mừng anh bạn đã có hệ thống trade thật sự hiệu quả với tỷ lệ R:R tương 
đối   hấp   dẫn.   vậy   thì   anh   ta   còn   lo   sợ   điều   gì   nữa?

Thành thật mà nói, về TÂM LÝ nói chung và TÂM LÝ TRONG TRADING nói riêng luôn tồn tại một 
chân   lý   là   NỖI   SỢ   HÃI   bao   giờ   cũng   lớn   hơn   THAM   VỌNG   trong   mỗi   trader.
SỢ HÃI bao gồm sợ thua lỗ, sợ mất đi số tiền đang có lời khi nghĩ giá bắt đầu đi ngược hướng, từ đó 
bạn lo chốt lời non và rút khỏi ...
Nh ng kinh nghi m quí báu trong giao d ch vàng , forex
Qua kinh nghim ca mình, tôi có th khng
định vi bn mt điu…bn s không và
chng bao gi thành công tht s trong th
trường Fx này…nếu bn không có kế hoch
QUN LÝ VN tht tt. Có th hôm nay,
bn thng v vang, thng mt cách thuyết
phc, nhưng ĐẢM BO rng sau đó không
lâu…bn s hoàn toàn trng tay.
Và tht s, khi bn bt đầu bước vào nghip
trade này, tôi RT MONG bn thua ngay t
ln đầu nhiu hơn mong là bn thng. Bi vì
sao?
Nói v tâm lý chung trong trading, khi bn
thng…..bn s t ra rt là t đắc và bn
cho là bn rt thành công ri, bn xem
thường tt c nhng quy lut và khc nghit
khác ca cuc chơi. T đó hình thành TÂM
LÝ SAI LM…..rt nguy hi cho sau này.
Bng kinh nghim ca mình cho thy, tôi đã THNG nhiu hơn thua….và kết qu….RA ĐƯỜNG .
QUN LÝ VN (so sánh hơi khp khin chút) ging như cái thng xe, khi xe đang chy bình
thường thì không sao, nhưng mt khi đã có đà(ging như khi chúng ta đã quen vi cm giác thng
v vang), mà xe không có thng, các bn nghĩ s như thế nào khi gp chướng ngi vt, khi qua ngã
tư, khi ti ch đông người…?
Tôi rt may mn là đã tr giá cho nhng kinh nghim này, do đó chân thành mà nói các bn mt khi
đã l vướng vào nghip trading ri, thì c gng và làm ơn đừng quên vn đề QUN LÝ VN. QLV
chính là yếu t giúp bn tn ti và thành công trong th trường này.
TÂM LÝ TRONG TRADING
Có mt bn tr hi tôi, anh ta có h thng giao dch rt tt, đánh demo và cho kết qu thng trên
60%, thm chí là hơn nhiu, vi t l Risk:Reward là 1:2; 1:3. Nhưng hin ti anh ta đang hoang
mang và lo lng, mi khi anh ta vào lnh tht thì li run. Hin gi có nhng thc mc vn đề ca
anh ta là nm đâu và liu……… trading có th làm giàu không? Và chng l không kiếm được
20% li nhun /tháng?
Trước tiên tôi có th chúc mng anh bn đã có h thng trade tht s hiu qu vi t l R:R tương
đối hp dn. vy thì anh ta còn lo s điu gì na?
Những kinh nghiệm quí báu trong giao dịch vàng - Trang 2
Những kinh nghiệm quí báu trong giao dịch vàng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Những kinh nghiệm quí báu trong giao dịch vàng 9 10 197