Ktl-icon-tai-lieu

Những phương pháp hay nhât để thấu hiểu khách hàng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT ĐỂ
THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG – PHẦN 5
Để hiểu thêm về Vấn đề thấu hiệu khách hàng, chúng ta hạy lướt qua 3 ví dụ sau.
Ví dụ 1: Coca cola và sản phẩm New coke.
−

Sự việc bắt đầu khi thị phần của Coca Cola kéo xuống mức thấp kỉ lục trong lịch
sử, bên cạnh đó miếng bánh béo bở này cứ đội nón theo chân Pepsi ra đi. Trong khi đó,
Pepsi luôn nhấn mạnh rằng vị Pepsi ngọt hơn và được ưa chuộng hơn Coca Cola. Theo
như Coca xác định thì đây là lý do chính vì sao Coke bị pepsi đánh bại. Coca Cola quy ết
định đi tìm một công thức mới và họ cho ra đời New Coke. Sau khi tiến hành thử nghiệm
200.000 mẫu thử nghiệm về vị của người tiêu dùng thì đa số đều cho rằng sản phẩm
này có vị ngon hơn Coca Cola truyền thống, đặc biệt là ngon hơn cả Pepsi. Song họ
chấp nhận ngừng sản xuất sp Coca nguyên thủy và dành hơn 10.000.000tr USD tung sp
new Coke. Thế nhưng Coca đã thất bại hoàn toàn. Khi cho người tiêu dùng tr ải nghiệm
hầu hết thông qua các bài test mù, họ chỉ có thể đánh giá “vị” của sản phẩm chứ không
thể tìm hiểu “đam mê” của khách hàng. Lập tức người dân Mỹ đã tẩy chay hoàn toàn
sản phẩm mới New Coke. Ý nghĩa của cả một thương hiệu lâu năm không chỉ dừng
ở”vị” sản phẩm. Coca đã sai lầm khi quên đi cảm nhận tình yêu của người tiêu dùng đối
với thương hiệu mình, không khám phá ra được sự gắn bó sâu sắc bên trong của người
tiêu dùng đối với sản phẩm coca truyền thống. Thực chất mà nói, Coca đã hoàn toàn
thất bại trong việc tiêu tốn hàng đống tiền cho nghiên cứu khách hàng mà không hiêu
được cái cốt lõi bên trong khách hàng – đó là sự trung thành với thương hiệu gắn bó lâu
đời. Do đó, khi Coca quyết định tung lại sản phẩm truyền thống đã trở thành điểm nhấn
quan trọng và là sự kiện được quan tâm của giới truyền thông lúc bấy giờ. Sau sự kiện
này, niềm trung thành với sản phẩm Coca truyền thống được đo lường ngày càng tăng

Ví dụ 2: Cái chết của thuốc lá không khói Primier và ít khói Eclipse.

−

Các nhà sản xuất thuốc lá thường nghĩ: cách tốt nhất để giành thị phần là có
được những công thức phối hợp mới. Ví dụ như Marlboro dã có hàng chục biến thể
khác nhau trong lịch sử của họ. Từ Marl Menthol cho đến Marl Medium, Marl Lights...
Thông thường, các biến thể khác nhau được tạo thành dựa trên mức đậm nhạt của nhựa
thuốc. Thuốc lá nhựa thấp dễ thuyết phục người tiêu dùng là các sản phẩm c ủa họ
không chống lại xã hội hay không lành mạnh với con người. Nhưng một s ố trong các
chiến lược này có hình thức thái quá. Như trong thị trường rượu bia đã có trường...
NH NG PH NG PHÁP HAY NH T Đ ƯƠ
TH U HI U KCH HÀNG – PH N 5
Đ hi u thêm v V n đ th u hi u khách hàng, chúng ta h y l t qua 3 ví d sau. ướ
Ví d 1: Coca cola và s n ph m New coke.
S vi c b t đ u khi th ph n c a Coca Cola kéo xu ng m c th p k l c trong l ch
s , bên c nh đó mi ng bánh béo b y c đ i nón theo chân Pepsi ra đi. Trong khi đó, ế
Pepsi luôn nh n m nh r ng v Pepsi ng t h n và đ c a chu ng h n Coca Cola. Theo ơ ượ ư ơ
nh Coca c đ nh tđâydo chính vì sao Coke b pepsi đánh b i. Coca Cola quy tư ế
đ nh đi tìm m t công th c m i h cho ra đ i New Coke. Sau khi ti n hành th nghi m ế
200.000 m u th nghi m v v c a ng i tiêu ng thì đa s đ u cho r ng s n ph m ườ
y v ngon h n Coca Cola truy n th ng, đ c bi t ngon h n c Pepsi. Song h ơ ơ
ch p nh n ng ng s n xu t sp Coca nguyên th ynh h n 10.000.000tr USD tung sp ơ
new Coke. Th nh ng Coca đã th t b i hoàn toàn. Khi cho ng i tiêu dùng tr i nghi mế ư ườ
h u h t thông qua các bài test mù, h ch th đánh giá “v c a s n ph m ch không ế
th tìm hi u “đam mê” c a khách hàng. L p t c ng i n M đã t y chay hoàn toàn ườ
s n ph m m i New Coke. Ý nghĩa c a c m t th ng hi u u năm không ch d ng ươ
”v ” s n ph m. Coca đã sai l m khi quên đi c m nh n tình yêu c a ng i tiêu dùng đ i ườ
v i th ng hi u mình, không khám phá ra đ c s g n bó sâu s c bên trong c a ng i ươ ượ ư
tiêu dùng đ i v i s n ph m coca truy n th ng. Th c ch t i, Coca đã hoàn toàn
th t b i trong vi c tiêu t n ng đ ng ti n cho nghiên c u khách ng không hiêu
đ c cái c t lõi bên trong khách hàng – đó là s trung thành v i th ng hi u g n bó lâuượ ươ
đ i. Do đó, khi Coca quy t đ nh tung l i s n ph m truy n th ng đã tr thành đi m nh n ế
quan tr ng và là s ki n đ c quan m c a gi i truy n thông c b y gi . Sau s ki n ượ
y, ni m trung thành v i s n ph m Coca truy n th ng đ c đo l ng ngày càng tăng ượ ườ
Ví d 2: Cái ch t c a thu c lá không khói Primier và ít khói Eclipse.ế
Những phương pháp hay nhât để thấu hiểu khách hàng - Trang 2
Những phương pháp hay nhât để thấu hiểu khách hàng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Những phương pháp hay nhât để thấu hiểu khách hàng 9 10 665