Ktl-icon-tai-lieu

Nhượng quyền thương mại: Các điều khoản chính của một Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhượng quyền thương mại: Các điều khoản chính
của một Hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Hợp đồng nhượng quyền là một văn bản điều
chỉnh mối quan hệ giữa bên nhượng quyền và
bên nhận quyền. Không có một kiểu mẫu chuẩn
cho loại hợp đồng này bởi vì những điều khoản,
điều kiện và điều hành thay đổi từ quyền kinh
doanh này tới quyền kinh doanh khác, từ ngành
kinh doanh này đến ngành kinh doanh khác.
Thông thường hợp đồng nhượng quyền có
những điều khoản chính sau:

1. Sự huấn luyện và hỗ trợ phát triển từ bên
nhượng quyền
Mỗi nhà nhượng quyền có một chương trình
huấn luyện riêng cho các cửa hàng nhận quyền
và nhân viên của bên nhận quyền, việc huấn
luyện có thể diễn ra tại nơi làm việc của họ hoặc

trụ sở chính của công ty hay liên kết hỗ trợ từ
một bên thứ 3. Hầu hết các bên nhượng quyền
thường đề nghị hỗ trợ về quản trị và kỹ thuật.
2. Khu vực được nhượng lại
Hợp đồng nhượng quyền sẽ chỉ định rõ khu
vực mà bên nhận quyền sẽ tiến hành hoạt động
hoặc có hay không có sự độc quyền khu vực.
3.Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền
Điều khoản này quy định thời gian mà bên nhận
quyền được quyền sử dụng các quyền thương
mại.
4. Phí sử dụng các quyền thương mại và
tổng đầu tư được định trước
Những nhà nhận quyền phải trả một khoản phí
ban đầu cho việc sử dụng các quyền thương
mại được nhượng lại và việc điều hành hệ
thống, đồng thời dự tính mức đầu tư bên

nhượng quyền phải đầu tư cho mỗi địa điểm
thực hiện việc kinh doanh.
5. Thương hiệu , các sáng chế, cách thức sử
dụng
Điều này quy định cách thức mà bên nhượng
quyền sẽ sử dụng thương hiệu và các sáng chế
được bên nhượng quyền nhượn lại quyền sử
dụng.
6. Quyền lợi và các khoản phí khác bên nhận
quyền phải trả
Hầu hết bên nhượng quyền yêu cầu bên nhận
quyền phải trả phí để có quyền sử dụng thương
hiệu và các quyền khác thông thường từ 4 – 8%
tổng doanh thu mỗi tháng.
7. Quảng cáo
Nhà nhượng quyền sẽ thực hiện việc quảng cáo
cho cả hệ thống và yêu cầu bên nhận quyền
đóng góp một vào chi phí quảng cáo chung

8.Phương thức vận hành
Quy định rõ phương thức mà bên nhận quyền
sử dụng để vận hành việc kinh doanh của mình
9. Tiếp tục, chấm dứt, hủy bỏ
Những điều khoản này quy định điều kiện để
các quyền thương mại được chuyển quyền sử
dụng trong hợp đồng được tiếp tục thực hiện
hay chấm dứt hoặc hủy bỏ. Một số nhà nhượng
quyền quy định trọng tài giải quyết các vấn đề
này, các nhà nhận quyền phải sử dụng các
quyền thương mại được chuyển nhượng theo
cách thức mà bên nhượng quyền cho phép nếu
không một trọng tài sẽ xem xét việc ...
Nhượng quyền thương mại: c điều khoản chính
của một Hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Hợp đồng nhượng quyền là một văn bản điều
chỉnh mối quan hệ giữa bên nhượng quyền và
bên nhn quyền. Không có một kiểu mẫu chuẩn
cho loại hợp đồng này bởi vì nhng điều khoản,
điều kiện và điều hành thay đổi từ quyền kinh
doanh này ti quyền kinh doanh khác, từ ngành
kinh doanh này đến ngành kinh doanh khác.
Thông thường hợp đồng nhượng quyền có
những điều khoản cnh sau:
1. Sự huấn luyện và hỗ trợ phát triển từ bên
nhượng quyền
Mỗi nhà nhượng quyền có một chương trình
huấn luyện riêng cho các cửa hàng nhận quyền
và nhân viên của bên nhn quyền, việc huấn
luyện có thể diễn ra tại nơi làm việc của họ hoặc
Nhượng quyền thương mại: Các điều khoản chính của một Hợp đồng nhượng quyền thương mại - Trang 2
Nhượng quyền thương mại: Các điều khoản chính của một Hợp đồng nhượng quyền thương mại - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhượng quyền thương mại: Các điều khoản chính của một Hợp đồng nhượng quyền thương mại 9 10 520