Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 4

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 4
Dạng file: Excel

Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phần IV
Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Bảo hiểm và Ngân hàng
Biểu 30 Những chỉ tiêu chủ yếu
Biểu 31 Một số chỉ tiêu bình quân
Biểu 32 Giá trị sản xuất theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế
Biểu 33 Giá trị sản xuất theo giá tso sánh phân theo khu vực kinh tế
Biểu 34 Giá trị sản xuất theo giá thực tế phân theo TP kinh tế & ngành kinh tế
Biểu 35 Cơ cấu giá trị sản xuất theo giá thực tế phân theo TP kinh tế & ngành kinh tế
Biểu 36 Giá trị sản xuất theo giá so sánh phân theo TP kinh tế & ngành kinh tế
Biểu 37 Chỉ số giá trị sản xuất theo giá so sánh phân theo TP kinh tế & ngành kinh tế
Biểu 38 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế
Biểu 39 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh phân theo khu vực kinh tế
Biểu 40 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Biểu 41 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn
Biểu 42 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế
Biểu 43 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh tế (Năm trước = 100)
Biểu 44 Thu ngân sách
Biểu 45 Chi ngân sách
Biểu 46 Hoạt động bảo hiểm
Biểu 47 Cho vay và thu nợ tín dụng trung và dài hạn
Biểu 48 Dư nợ tín dụng ngắn hạn đến 31/12
Biểu 49 Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng
Biểu 50 Hoạt động kho bạc nhà nước
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 4 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 4 9 10 894