Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP MÁC

Được đăng lên bởi michicolode
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò c¬ng NLMLN
C©u 1:
HiÖn nay cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm vÒ vËt chÊt, ý thøc; trong sè ®ã quan ®iÓm
®óng ®¾n nhÊt lµ quan ®iÓm cña V.I.Lªnin lµ ®óng ®¾n nhÊt. Theo V.I.Lªnin
th×:
-Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta là chép lại, chụp lại,
phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
-ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có
sự cải biến và sáng tạo.

Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc:
VËt chÊt vµ ý thøc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau.
-Vai trß cña vËt chÊt ®èi víi ý thøc:

Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, vật chất là cái có trước, ý thức là cái
có sau; vật chất là nguồn gốc của ý thức; vật chất quyết định ý thức; ý thức là sự
phản ánh đối với vật chất.
-ý thøc lµ s¶n phÈm cña bé ãc con ngêi nªn chØ cã con ngêi míi cã ý thøc.

Trong mèi quan hÖ gi÷a con ngêi vµ thÕ giíi vËt chÊt th× con ngêi lµ kÕt qu¶
cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña thÕ giíi vËt chÊt, lµ s¶n phÈm cña thÕ giíi
vËt chÊt… nªn vËt chÊt cã tríc ý thøc cã sau.
-ý thøc lµ sù ph¶n ¸nh cña thÕ giíi vËt chÊt lµ h×nh ¶nh chñ quan vÒ thÕ giíi
vËt chÊt nªn néi dung cña ý thø ®îc quyÕt ®Þnh bëi vËt chÊt.
-Sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cña ý thøc, c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña ý thø bÞ c¸c
quy luËt sinh häc, quy luËt x· héi, m«i trêng sèng quy ®Þnh, nªn vËt chÊt
kh«ng chØ quyÕt ®Þnh néi dung mµ cßn quyÕt ®Þnh c¶ h×nh thøc biÓu hiÖn
còng nh sù biÕn ®æi cña ý thøc.
-Vai trß cña ®èi ý thøc víi vËt chÊt:
-ý thøc cã thÓ t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn cña
con ngêi.
-B¶n th©n ý thøc kh«ng trùc tiÕp thay ®æi ®îc g× trong hiÖn thùc. Muèn thay
®æi hiÖn thùc con ngêi ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t déng vËt chÊt.
-Sù t¸c ®éng trë l¹i cña ý thøc ®èi víi vËt chÊt ®iÔn ra theo hai híng:
+TÝch cùc: nÕu con ngêi nhËn thøc ®óng, cã tri thøc khoa häc, cã t×nh
c¶m c¸ch m¹ng, cã nghÞ lôc, ý chÝ th× hµnh ®éng cña con ngêi phï hîp víi
c¸c quy luËt kh¸ch quan -> thÕ giíi dîc c¶i t¹o.
+Tiªu cùc: ý thøc kh«ng ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan, b¶n
chÊt vµ quy luËt th× hµnh ®éng cña con ngêi ®i ngîc l¹i c¸c quy luËt kh¸c
quan -> t¸c dông tiªu cùc ®èi víi ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®èi víi hiÖn thùc
kh¸ch quan.
ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn:
Trong mäi ho¹t ®éng nhËn thøc vµ thùc tiÔn ®ßi hái ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ
kh¸ch quan, t«n träng kh¸ch quan ®ång thêi ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng chñ
quan.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan, t«n träng kh¸ch quan lµ xuÊt ph¸t tõ...
®Ò c¬ng NLMLN
C©u 1:
HiÖn nay rÊt nhiÒu quan ®iÓm vËt chÊt, ý thøc; trong ®ã quan ®iÓm
®óng ®¾n nhÊt quan ®iÓm cña V.I.Lªnin ®óng ®¾n nhÊt. Theo V.I.Lªnin
th×:
-Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại,
phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
-ý thức sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người
sự cải biến và sáng tạo.
Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc:
VËt chÊt vµ ý thøc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau.
-Vai trß cña vËt chÊt ®èi víi ý thøc:
Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, vật chất là cái có trước, ý thức là cái
có sau; vật chất là nguồn gốc của ý thức; vật chất quyết định ý thức; ý thức là sự
phản ánh đối với vật chất.
-ý thøc lµ s¶n phÈm cña bé ãc con ngêi nªn chØ cã con ngêi míi cã ý thøc.
Trong mèi quan hÖ gi÷a con ngêi vµ thÕ giíi vËt chÊt th× con ngêi lµ kÕt qu¶
cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña thÕ giíi vËt chÊt, lµ s¶n phÈm cña thÕ giíi
vËt chÊt nªn vËt chÊt cã tríc ý thøc cã sau.
-ý thøc ph¶n ¸nh cña thÕ giíi vËt chÊt h×nh ¶nh chñ quan thÕ giíi
vËt chÊt nªn néi dung cña ý thø ®îc quyÕt ®Þnh bëi vËt chÊt.
-Sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cña ý thøc, c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña ý thø c¸c
quy luËt sinh häc, quy luËt héi, m«i trêng sèng quy ®Þnh, nªn vËt chÊt
kh«ng chØ quyÕt ®Þnh néi dung cßn quyÕt ®Þnh h×nh thøc biÓu hiÖn
còng nh sù biÕn ®æi cña ý thøc.
-Vai trß cña ®èi ý thøc víi vËt chÊt:
-ý thøc cã thÓ t¸c ®éng trë l¹i vËt chÊt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn cña
con ngêi.
-B¶n th©n ý thøc kh«ng trùc tiÕp thay ®æi ®îc trong hiÖn thùc. Muèn thay
®æi hiÖn thùc con ngêi ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t déng vËt chÊt.
-Sù t¸c ®éng trë l¹i cña ý thøc ®èi víi vËt chÊt ®iÔn ra theo hai híng:
+TÝch cùc: nÕu con ngêi nhËn thøc ®óng, tri thøc khoa häc, t×nh
c¶m c¸ch m¹ng, nghÞ lôc, ý chÝ th× hµnh ®éng cña con ngêi phï hîp víi
c¸c quy luËt kh¸ch quan -> thÕ giíi dîc c¶i t¹o.
+Tiªu cùc: ý thøc kh«ng ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan, b¶n
chÊt quy luËt th× hµnh ®éng cña con ngêi ®i ngîc l¹i c¸c quy luËt kh¸c
quan -> t¸c dông tiªu cùc ®èi víi ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®èi víi hiÖn thùc
kh¸ch quan.
ý nghÜa ph¬ng ph¸p luËn:
Trong mäi ho¹t ®éng nhËn thøc thùc tiÔn ®ßi hái ph¶i xuÊt ph¸t thùc
kh¸ch quan, t«n träng kh¸ch quan ®ång thêi ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng chñ
quan.
XuÊt ph¸t thùc kh¸ch quan, t«n träng kh¸ch quan xuÊt ph¸t tÝnh
kh¸ch quan cña vËt chÊt, t«n träng quy lu©t, nhËn thøc hµnh ®éng theo
quy luËt; t«n träng vai trß cña ®êi sèng vËt chÊt ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn.
Ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng chñ quan lµ ph¸t huy vai trß chñ ®éng s¸ng t¹o cña
ý thøc pt huy nh©n con ngêi trong viÖc t chÊt hãa tÝnh n¨ng ®éng
s¸ng t¹o.
ÔN TẬP MÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP MÁC - Người đăng: michicolode
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ÔN TẬP MÁC 9 10 973