Ktl-icon-tai-lieu

Phá chấp pháp của ngoại đạo

Được đăng lên bởi phap-nhu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3
PHÁ CHẤP PHÁP CỦA NGOẠI ĐẠO

I. SỐ LUẬN (Samkhyā)
1. Khái niệm
- Số luận do đếm căn bản của các pháp mà đặt tên. Người sáng lập là Kiếp-tỉ-la = Ca-tì-la, dịch là
Huỳnh Sắc.

2. Chủ trương:
- Là triết thuyết nhị nguyên luận, cho rằng n gã là tư duy (cit, cetana, caitanya, jñā), được phối thành
bởi 2 bản thể Thần ngã (Puruṣa), bản thể tâm linh; và Tự tánh (Prakṛti), bản thể của vật chất.
- Hai bản thể này kết hợp nhau, phát sinh 23 sự thật: đại (mahat), ngã mạn (ahaṃkāra); từ ngã mạn phát
sinh 16 thứ: 11 căn (indriyāni) và năm duy (pañca tanmātrāṇi). Từ 5 duy phát sinh 5 đại (pañca
mahābhūtāni). Trong đó, một nguyên lý duy bản chất là tự tánh; duy biến thái gồm có 5 đại và 11 căn vì
được sinh từ cái khác chứ tự thân không làm bản chất để phát sinh cái khác; vừa bản vừa biến gồm đại,
ngã mạn và 5 duy vì được sinh từ cái khác và cùng phát sinh ra cái khác. Thần ngã phi bản, phi biến.
Tổng thể, có tất cả 25 nguyên lý, từ đó phát sinh mọi hiện tượng.
3. Phản biện

- Như đoàn quân và đám rừng: Các pháp được tập đại thành bởi nhiều yếu tố như đoàn quân
hay đám rừng => giả hợp. Do đó, chúng không thể được tiếp nhận bằng hiện lượng ( pramāṇa),
nhận thức bởi trực giác.
- Nếu pháp là thực hữu chúng phải như là bản sự, không phải là hợp thành của 3 đức (tri-guṇa).
Ba đức = 3 yếu tính trong tự tánh (prakṛti): a) tát-đỏa (sattva) = dũng kiện => hỷ; lặc-xà (rajas) = vi (tế),
như lông bò, hạt bụi => ưu; đáp-ma (tamas) = ám độn => ám. Tượng trưng nhiễm, thô, hắc (đen) =
vàng, đỏ, đen. Do tỉ lệ hòa hiệp khác nhau của 3 yếu tính này mà xuất hiện các yếu tố khác nhau.
- Phản biện: Theo Phật giáo, 3 đức chuyển biến, không thường hằng, theo nghĩa hoại diệt, nghĩa chuyển
biến.

- Nếu ba tự thể là phổ biến, thì khi một nơi chuyển biến, các nơi khác cũng vậy. Vì tự thể
không dị biệt.
- Nếu thể và tướng của ba sự đều dị biệt, thế thì làm sao chúng hòa hiệp để cùng tác thành một
tướng? Không thể nói khi hiệp thì chúng trở thành một tướng, vì tự thể vẫn không dị biệt với
khi chưa hiệp.
- Nếu cho rằng thể của ba sự thì dị biệt nhưng tướng của chúng thì tương đồng, thì tự mâu
thuẫn với tông nghĩa của mình vì theo đó thể và tướng vốn đồng nhất. Thể tất phải như tướng,
mặc nhiên là một; tướng cũng phải như thể, hiển nhiên có ba. => Như vậy, không thể nói ba
hiệp thành một.
- Nếu pháp do ba sự hiệp thành, sẽ không có sự sai biệt giữa pháp này và pháp kia, thế thì sẽ
không có sự sai biệt giữa nhân và quả; giữa các duy lượng, các đại, các căn => Bằng một căn
mà có thể tiếp nhận được tấ...
Bài 3
PHÁ CHẤP PHÁP CỦA NGOẠI ĐẠO
I. SỐ LUẬN (Samkhyā)
1. Khái niệm
- Số luận do đếm căn bản của các pháp đặt tên. Người sáng lập Kiếp-tỉ-la = Ca-tì-la, dịch
Huỳnh Sắc.
2. Chủ trương:
- triết thuyết nhị nguyên luận, cho rằng n là duy (cit, cetana, caitanya, jñā), được phối thành
bởi 2 bản thể Thần ngã (Puruṣa), bản thể tâm linh; và Tự tánh (Prakṛti), bản thể của vật chất.
- Hai bản thể này kết hợp nhau, phát sinh 23 sự thật: đại (mahat), ngã mạn (ahaṃkāra); từ ngã mạn phát
sinh 16 thứ: 11 căn (indriyāni) năm duy (pañca tanmātrāṇi). Từ 5 duy phát sinh 5 đại (pañca
mahābhūtāni). Trong đó, một nguyên lý duy bản chất là tự tánh; duy biến thái gồm có 5 đại và 11 căn vì
được sinh từ cái khác chứ tự thân không làm bản chất để phát sinh cái khác; vừa bản vừa biến gồm đại,
ngã mạn và 5 duy được sinh từi khác cùng phát sinh ra cái khác. Thần ngã phi bản, phi biến.
Tổng thể, có tất cả 25 nguyên lý, từ đó phát sinh mọi hiện tượng.
3. Phản biện
- Như đoàn quân đám rừng: Các pháp được tập đại thành bởi nhiều yếu tố như đoàn quân
hay đám rừng => giả hợp. Do đó, chúng không thể được tiếp nhận bằng hiện lượng (pramāṇa),
nhận thức bởi trực giác.
- Nếu pháp là thực hữu chúng phải như là bản sự, không phải là hợp thành của 3 đức (tri-guṇa).
Ba đức = 3 yếu tính trong tự tánh (prakṛti): a) tát-đỏa (sattva) = dũng kiện => hỷ; lặc-xà (rajas) = vi (tế),
như lông bò, hạt bụi => ưu; đáp-ma (tamas) = ám độn => ám. Tượng trưng nhiễm, thô, hắc (đen) =
vàng, đỏ, đen. Do tỉ lệ hòa hiệp khác nhau của 3 yếu tính này mà xuất hiện các yếu tố khác nhau.
- Phản biện: Theo Phật giáo, 3 đức chuyển biến, không thường hằng, theo nghĩa hoại diệt, nghĩa chuyển
biến.
- Nếu ba tự thể phổ biến, thì khi một i chuyển biến, các nơi khác cũng vậy. tự thể
không dị biệt.
- Nếu thể và tướng của ba sự đều dị biệt, thế thì làm sao chúng a hiệp để cùng tác thành một
tướng? Không thể nói khi hiệp thì chúng trở thành một tướng, t thể vẫn không dị biệt với
khi chưa hiệp.
- Nếu cho rằng thể của ba sự thì dị biệt nhưng tướng của chúng thì tương đồng, thì tự mâu
thuẫn với tông nghĩa của mình vì theo đó thể và tướng vốn đồng nhất. Thể tất phải ntướng,
mặc nhiên là một; tướng cũng phải như thể, hiển nhiên ba. => N vậy, không thể nói ba
hiệp thành một.
- Nếu pháp do ba sự hiệp thành, sẽ không có sự sai biệt giữa pháp này và pháp kia, thế thì sẽ
không sự sai biệt giữa nhân quả; giữa các duy lượng, các đại, các căn => Bằng một căn
thể tiếp nhận được tất cả mọi cảnh; hoặc một cảnh thể được tiếp nhận bởi tất cả các
căn. Và như vậy, nhưng gì được nhận thức trong thế gian, hữu tình và phi tình, các vật tịnh hay
uế, hiện lượng hay tỉ lượng, vân vân, tất cả sẽ không có gì sai biệt. Thế thì hết sức sai lầm.
- Quan niệm pháp là thực hữu chỉ là hiện hữu do suy diễn bởi tưởng tượng cá nhân thôi.
II. THẮNG LUẬN (Vaiśeṣika)
1. Khái niệm: Sáng lập sáu phạm trù (lục cú luận), không có thuyết nào hơn nỗi, nên gọi là Thắng. Do
Thắng nhân sáng lập nên gọi là Thắng luận.
2. Chủ trương (Vaiśeṣika-sūtra): Các phạm t (padārtha) vốn đa thù, thực hữu tính, được nhận
thức bằng hiện lượng.
- Căn bản có 6 phạm trù: (1) thực thể (dravya), (2) đức tính (guṇa), (3) nghiệp (karma), (4) đồng
(sāmānya), (5) dị (sādṛśya), (6) hòa hiệp (samavāya).
- 10 phạm trù (Thắng tông thập nghĩa luận): 6 phạm trù đầu + (7) hữu năng (śakti), (8) năng
(aśkati), (9) câu phần (sādṛśya: tương tợ), (10) vô thể, vô thuyết (abhāva).
1/3
Phá chấp pháp của ngoại đạo - Trang 2
Phá chấp pháp của ngoại đạo - Người đăng: phap-nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phá chấp pháp của ngoại đạo 9 10 925