Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần vật tư – xăng dầu comeco giai đoạn 2006 – 2009

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY8
1.1Phân tích báo cáo tài chính. 8
1.1.1Khái niệm8
1.1.2Mục đích, ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính công ty. 8
1.2Tổ chức công tác phân tích tài chính. 9
1.3Nguồn dữ liệu phân tích. 9
1.4Phương pháp phân tích. 10
1.4.1Phương pháp so sánh. 10
1.4.2Phương pháp phân tích các tỷ số. 11
1.4.4Phân tích cơ cấu. 19
1.4.5Phân tích Du Pont19

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU COMECO GIAI ĐOẠN 2006 - 2009. 22
2.1Khái quát về công ty. 22
2.2Phân tích tài chính công ty. 23
2.2.1Quan điểm phân tích và lựa chọn nguồn dữ liệu phân tích. 23
2.2.2Phân tích khái quát23
2.2.3Phân tích theo các tỷ số. 30
2.2.4Phân tích Du Pont43

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU COMECO45

KẾT LUẬN . 47

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 48
PHỤ LỤC . 49
Phụ lục 1: Bảng Cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007. 50
Phụ lục 2: Bảng Cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008. 53
Phụ lục 3: Bảng Cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009
Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần vật tư – xăng dầu comeco giai đoạn 2006 – 2009 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần vật tư – xăng dầu comeco giai đoạn 2006 – 2009 9 10 587