Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội Viettel

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4275 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỞ ĐẦU
Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang
cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến
lược. Các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch
hoá mới có đủ tính linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của thị trường. Chiến lược
kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự đoán các cơ hội, nguy cơ, điểm
mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có được những thông tin
tổng quát về môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như nội lực của doanh nghiệp.
Tổng công ty viễn thông quân đội Vitetel từ khi thành lập đến nay đã là thương
hiệu số 1 tai thị trường Việt nam và đang mở rông hoạt động sang các thị trường lân
cận nhờ có chiến lược xây dựng thương hiệu Viettel, lựa chọn đúng chiến lựợc tăng
trưởng tập trung nhằm tận dung lợi thế và tiềm năng của Công ty để mở thị phần và
chiếm lĩnh thị trường phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả. Vì vậy, việc hoạch
định và thực hiện chiến lược kinh doanh là rất quan trọng và cấp bách đối với sự tồn
tại và phát triển của Công ty.
Để hiểu thêm về thương hiệu Viettel cùng với sự thành công của Viettel nhóm
chúng ta cần thiết “ Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn
thông quân đội Viettel” với những nội dung sau:
Phần 1: Giới thiệu chung về Tổng công ty viễn thông quân đội (VIETTEL)
Phần 2: Phân tích môi trường
Phần 3: Phân tích chiến lược và đánh giá chiến lược kinh doanh của Viettel

1

- PHẦN I –
GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
I. Giới thiệu khái quát về Tổng công ty viễn thông quân đội (VIETTEL)
Trụ sở giao dịch: Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
•

Điện thoại: 04. 62556789

•

Fax: 04. 62996789

•

Email: gopy@viettel.com.vn

•

Website: 

•

Tên cơ quan sáng lập: Bộ Quốc phòng

Quyết định số 43/2005/QĐ-TTg ngày 02/03/2005 của Thủ tướng Chính Phủ phê
duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội và Quyết định số
45/2005/QĐ-BQP ngày 06/04/2005 của Bộ Quốc Phòng về việc thành lập Tổng công
ty Viễn thông Quân đội.
* Hoạt động kinh doanh:
- Cung cấp dịch vụ Viễn thông;
- Truyễn dẫn;
- Bưu chính;
- Phân phối thiết bị đầu cuối;
- Đầu tư tài chính;
- Truyền thông;
- Đầu tư Bất động sản;
- Đầu tư nước ngoài.
♦ Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng,
quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới,
cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngà...
1
M ĐẦU
nước ta, t khi chuyn đổi cơ chế qun lý kinh tế kế hoach hoá tp trung sang
cơ chế th trường, các doanh nghip đã rt lúng túng trong công tác hoch định chiến
lược. Các doanh nghip cn thiết phi hoch định trin khai mt công c kế hoch
hoá mi có đủ tính linh hot để ng phó vi nhng thay đổi ca th trưng. Chiến lược
kinh doanh được xây dng trên cơ s phân tích d đoán c cơ hi, nguy cơ, đim
mnh, đim yếu ca doanh nghip, giúp cho doanh nghip được nhng thông tin
tng quát v môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như ni lc ca doanh nghip.
Tng công ty vin thông quân đi Vitetel t khi thành lp đến nay đã thương
hiu s 1 tai th trưng Vit nam đang m rông hot động sang các th trường lân
cn nh chiến lược xây dng thương hiu Viettel, la chn đúng chiến lựợc tăng
trưởng tp trung nhm tn dung li thế và tim năng ca Công ty đ m th phn
chiếm lĩnh th trưng phát trin hot động kinh doanh hiu qu. vy, vic hoch
định thc hin chiến lược kinh doanh rt quan trng cp bách đối vi s tn
ti và phát trin ca Công ty.
Để hiu thêm v thương hiu Viettel cùng vi s thành công ca Viettel nhóm
chúng ta cn thiết Phân tích chiến lược tăng trưởng tp trung ti công ty vin
thông quân đội Viettel” vi nhng ni dung sau:
Phn 1: Gii thiu chung v Tng công ty vin thông quân đội (VIETTEL)
Phn 2: Phân tích môi trường
Phn 3: Phân tích chiến lược đánh giá chiến lược kinh doanh ca Viettel
Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội Viettel - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân tích chiến lược tăng trưởng tập trung tại công ty viễn thông quân đội Viettel 9 10 307