Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3205 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Mức độ cạnh tranh trong
ngành gia tăng tạo điều kiện
cho thị trường lớn mạnh.
2. Tương ứng với các nhóm
rủi ro đa dạng trên thực tế
(nhất là khi thị trường tài
chính phát triển), số lượng và
các loại hình bảo hiểm ngày
càng phong phú hơn, đáp ứng
được các nhu cầu khác nhau
của khách hàng.
3. Đặc trưng riêng có của
ngành bảo hiểm là giảm
thiểu rủi ro → khó có sản Cơ
phẩm thay thế hoàn toàn sản hội
phẩm của ngành.
4. Môi trường công nghệ phát
triển → cung cấp công cụ hỗ
trợ, giúp mở rộng các kênh
phân phối, nâng cao chất
lượng phục vụ khách hàng.
5. Chiến lược Marketing ngày
càng phát triển

1. Môi trường pháp lý đang trên
tiến trình hoàn thiện , tạo chuẩn
cho hoạt động hiệu quả, phát
triển bền vững, bảo vệ quyền lợi
của người mua bảo hiểm.
2. Kinh tế tăng trưởng, chất
lượng cuộc sống ngày một nâng
cao, nhu cầu về các sản phẩm
bảo hiểm được dự báo ngày một
tăng.
3. Phát triển kinh tế gắn liền với
các bất ổn liên quan đến lạm
phát, lãi suất, tỷ giá… tạo cơ hội
cho các nhà cung ứng đưa ra các
sản phẩm bảo hiểm mới nhằm
thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
4. Quy mô dân số lớn , nhưng chỉ
10% số đó có sử dụng dịch vụ
bảo hiểm → tiềm năng phát triển
thị trường.
5. Chính sách mở cửa, thu hút
khách hàng đến từ nhiều nơi trên
thế giới tạo cơ hội phát triển các
sản phẩm bảo hiểm du lịch…
6. Khí hậu nhiệt đới gió mùa tạo
cơ hội cho việc cung ứng các sản
phẩm bảo hiểm thiên tai, dịch
bệnh…

Điểm
yếu

1. Môi trường cạnh tranh
chưa lành mạnh (hiện tượng
“hàng nhái, cạnh tranh bằng
cách giảm phí bảo hiểm mà
không nghiên cứu thị trường,
không cải thiện chất lượng
dịch vụ..)
2. Thị phần bảo hiểm chủ
yếu tập trung vào một số
doanh nghiệp lớn, phát triển
lâu → hiện tượng độc quyền
thâu tóm thị trường.

1. Luật thay đổi thường xuyên tạo
ra thách thức trong chiến lược
kinh doanh dài hạn của doanh
nghiệp. Thêm vào đó, khi thị
trường bảo hiểm bắt đầu tăng
trưởng sôi động có nguy cơ hệ
thống pháp luật chưa theo kịp sự
biến động của thị trường → chất
lượng kiểm soát và quản lý thấp.
2. Nền kinh tế liên tục biến động
dẫn đến việc định phí bảo hiểm
khó khăn.

3. Các sản phẩm bảo hiểm
được thiết kế sẵn, khó đáp
ứng linh hoạt nhu cầu của
khách hàng. Chuỗi sản phẩm
còn hẹp, dịch vụ kèm theo
còn ít.

3. Các sản phẩm CNTT liên tục
được tung ra thị trường. Việc các
doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi
các phần mềm quản lý có thể gây
khó khăn trong việc sử dụng, gây
tốn chi phí và đòi hỏi phải có đội
ngũ nhân viên am hiểu về lĩnh
vực này.

4. Thị trường bảo hiểm còn
non trẻ, thiếu kinh nghiệm và
ít ...
1. M c đ c nh tranh trong
ngành gia tăng t o đi u ki n
cho th tr ng l n m nh. ườ
2. T ng ng v i các nhómươ
r i ro đa d ng trên th c t ế
(nh t khi th tr ng tài ườ
chính phát tri n), s l ng ượ
các lo i hình b o hi m ngày
càng phong phú h n, đáp ngơ
đ c các nhu c u khác nhauượ
c a khách hàng.
3. Đ c tr ng riêng c a ư
ngành b o hi m gi m
thi u r i ro khó có s n
ph m thay th ế hoàn toàn s n
ph m c a ngành.
4. Môi tr ng công ngh phátườ
tri n cung c p ng c h
tr , giúp m r ng các kênh
phân ph i, nâng cao ch t
l ng ph c v khách hàng.ượ
5. Chi n l c Marketing ngàyế ượ
càng pt tri n
Cơ
h i
1. Môi tr ng pp đang tnườ
ti n trình hoàn thi n , t o chu nế
cho ho t đ ng hi u qu , phát
tri n b n v ng, b o v quy n l i
c a ng i mua b o hi m. ườ
2. Kinh t tăng tr ng, ch tế ưở
l ng cu c s ng ny m t ngượ
cao, nhu c u v các s n ph m
b o hi m đ c d o ngày m t ượ
tăng.
3. Pt tri n kinh t g n li n v i ế
các b t n liên quan đ n l m ế
phát, lãi su t, t g t o c h i ơ
cho các nhà cung ng đ a ra các ư
s n ph m b o hi m m i nh m
th a mãn nhu c u kháchng.
4. Quy n s l n , nh ng ch ư
10% s đó s d ng d ch v
b o hi m → ti m năng phát tri n
th tr ng. ườ
5. Chính sách m c a, thu hút
khách hàng đ n t nhi u n i trênế ơ
th gi i t o c h i phát tri n cácế ơ
s n ph m b o hi m du l ch…
6. K h u nhi t đ i gió mùa t o
c h i cho vi c cung ng các s nơ
ph m b o hi m thiên tai, d ch
b nh…
Đi m
y uế
1. Môi tr ng c nh tranhườ
ch a lành m nh (hi n t ngư ư
“hàng nhái, c nh tranh b ng
cách gi m p b o hi m
không nghiên c u th tr ng, ư
không c i thi n ch t l ng ư
d ch v ..)
2. Th ph n b o hi m ch
y u t p trung o m t sế
doanh nghi p l n, phát tri n
lâu hi n t ng đ c quy n ư
thâu tóm th tr ng. ườ
1. Lu t thay đ i th ng xun t o ườ
ra thách th c trong chi n l c ế ượ
kinh doanh dài h n c a doanh
nghi p. Thêm o đó, khi th
tr ng b o hi m b t đ u tăngườ
tr ng sôi đ ng nguy c hưở ơ
th ng pháp lu t ch a theo k p s ư
bi n đ ng c a th tr ng ch tế ư
l ng ki m soát qu n lý th p.ư
2. N n kinh t liên t c bi n đ ng ế ế
d n đ n vi c đ nh phí b o hi m ế
khó khăn.
Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam - Trang 2
Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam Phân tích SWOT và giải pháp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam 9 10 170