Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3363 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số
ứng dụng trong tài chính
Đào Việt Hùng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Văn Hữu
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu các khái niệm về chuỗi thời gian, các mô hình hồi quy với
sai số có phương sai không đổi, các loại mô hình với các loại nhiễu khác nhau.
Định nghĩa mô hình ARCH : Đưa ra các mô hình ARCH, GARCH, ARCH-M, các
ràng buộc về các tham số, tính chất dừng của các chuỗi thời gian ARCH. Ước
lượng và kiểm định các tham số của mô hình ARCH bằng phương pháp giả hợp lý
cực đại trong đó cần phải cực đại hóa hàm hợp lý có điều kiện. Trong phần này
cũng trình bày các phân tích thống kê và nhận dạng các mô hình chuỗi chứng
khoán ở thị trường Việt Nam nhờ sự trợ giúp của phần mềm Eview 6. Các ví dụ
minh họa. Các chuỗi thời gian ARCH nhiều chiều. Một vài ứng dụng trong việc
quản lý danh mục đầu tư trong tài chính.
Keywords: Toán ứng dụng; Xác suất; Thống kê; Mô hình ARCH; Tài chính
Content
Các mô hình chuỗi thời gian đã được nghiên cứu nhằm mô tả động học của các quá
trình thay đổi theo thời gian phục vụ cho việc dự báo và điều khiển các hệ. Trong những
năm 70 của thế kỷ 20 người ta đã đưa ra và nghiên cứu các quá trình tự hồi qui-trung
bình trượt (ARMA (Autoregressive-Moving Average)). Các mô hình ARMA rất dễ ràng
phân tích và ứng dụng trong thực hành. Các mô hình ARMA dựa trên giả thiết rằng giá
trị hiện tại của chuỗi được biểu diễn qua tổ hợp tuyến tính của các giá trị quá khứ của
chuỗi và các giá trị hiện tại và quá khứ của nhiễu trắng (các biến ngẫu nhiên không tương
quan với phương sai không đổi). Người ta cũng đặt các ràng buộc vào các hệ số hồi qui
để giải thích cấu trúc các hiện tượng chi phối sự tiến triển của chuỗi. Tuy nhiên trong một
số lĩnh vực ứng dụng, đặc biệt trong tài chính và tiện tệ, các mô hình ARMA chưa mô tả

chính xác động học của chuỗi thời gian trong đó độ biến động của nhiễu ( sai số trong mô
hình tự hồi qui) và do đó độ biến động của chuỗi không phải là hằng số mà thay đổi theo
thời gian. Trong những năm 80 và 90 của thế kỷ 20 Engle và nhiều tác giả khác đã đưa ra
các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi qui (ARCH ( Autoregressive
Conditional Heteroscedastic )) mô tả phù hợp hơn động học của các chuỗi thời gian trong
tài chính và thị trường tiền tệ. Cho đến nay có hàng chục các luận án và hàng trăm các bài
báo nghiên cứu về các mô hình ARCH.
Về quan điểm lý thuyết thống kê, các mô hình ARCH...
Phân tích thống hình ARCH một số
ứng dụng trong tài chính
Đào Việt Hùng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; số: 60 85 02
Người ng dẫn: GS. TS. Nguyn Văn Hu
m bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu các khái niệm về chuỗi thời gian, các mô hình hồi quy với
sai số phương sai không đổi, các loại mô hình với các loại nhiễu khác nhau.
Định nghĩa mô hình ARCH : Đưa ra các mô hình ARCH, GARCH, ARCH-M,c
ràng buộc về các tham số, tính chất dừng của các chuỗi thời gian ARCH. Ước
lượng và kiểm định các tham số của mô hình ARCH bằng phương pháp giả hợp
cực đại trong đó cần phải cực đại hóa m hợp điều kiện. Trong phần y
cũng trình bày các phân tích thống kê và nhận dạng các mô hình chuỗi chứng
khoán thị trường Việt Nam nhờ sự trợ giúp của phần mềm Eview 6. Các dụ
minh họa. Các chuỗi thời gian ARCH nhiều chiều. Một vài ứng dụng trong việc
quản lý danh mục đầu tư trong tài chính.
Keywords: Toán ứng dụng; Xác suất; Thống kê; Mô hình ARCH; Tài chính
Content
Các hình chuỗi thời gian đã được nghiên cứu nhằm tả động học của các quá
trình thay đổi theo thời gian phục vụ cho việc dự báo điều khiển các hệ. Trong những
năm 70 của thế kỷ 20 nời ta đã đưa ra nghiên cứu c quá trình tự hồi qui-trung
bình trượt (ARMA (Autoregressive-Moving Average)). Các mô hình ARMA rất dễ ràng
phân tích và ứng dụng trong thực hành. Các hình ARMA dựa trên giả thiết rằng g
trị hiện tại của chuỗi được biểu diễn qua tổ hợp tuyến tính của các giá trị quá khứ của
chuỗi và các giá trị hiện tại và quá khứ của nhiễu trắng (các biến ngẫu nhiên không tương
quan với phương sai không đổi). Người ta cũng đặt các ràng buộc vào các hệ số hồi qui
để giải thích cấu trúc các hiện tượng chi phối sự tiến triển của chuỗi. Tuy nhiên trong một
số lĩnh vực ứng dụng, đặc biệt trong i chính và tiện tệ, các mô hình ARMA chưa mô t
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính - Trang 2
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính 9 10 369