Ktl-icon-tai-lieu

Phát huy nguồn nhân lực bằng động lực thúc đẩy

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC BẰNG ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY
PROMOTING HUMAN RESOURCES BY MEANS OF MOTIVATION
Nguyễn Văn Long
Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
TÓM TẮT
Trong nền kinh tế tri thức, khi giá trị sản phẩm hơn 80% là hàm lượng chất xám, tài sản
nguồn nhân lực càng được đặt vào một vị trí quan trọng.Thúc đẩy người lao động làm việc hiệu
quả là vấn đề hết sức quan trọng trong các tổ chức. Người lao động làm việc nhiệt tình, năng
suất và hiệu quả công việc cao thì các mục tiêu của tổ chức sẽ dễ dàng đạt được hơn, từ đó
tạo thuận lợi không ngừng phát triển. Phát huy nguồn nhân lực bằng động lực thúc đẩy, bài viết
dựa trên các lập luận góp phần phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát
triển nhanh và bền vững.
SUMMARY
In the knowledge economy, when eighty percent of the brain is manifested in the
product value, the role of human resources is really important in production. It is an extremely
important issue for organizations to motivate employees to work efficiently. If labourers have
high ability, efficiency and enthusiasm in their work, all the enterprises and organizations may
easily attain their goals and increasing advantages in development will be obtained. This article
is concerned with the study on promoting human resources through motivation as a
fundamental factor for rapid and sustainable development.

1. Mở đầu
Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh
nghiệp. Việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả hay không ảnh hưởng rất lớn đến
tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để huy động
và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đã có là cả một nghệ thuật. Trên thực tế, nhiều
cơ quan, doanh nghiệp có nguồn nhân lực đông về số lượng, tốt về chất lượng. Đáng
tiếc, nguồn lực ấy chỉ là tiềm năng! Vì vậy, để nguồn nhân lực phát huy hết khả năng
của mình thì nâng cao động lực thúc đẩy người lao động được coi là giải pháp quan
trọng.
Nhu cầu của người lao động
Nhu cầu được hiểu là sự cần thiết về một cái gì đó. Nhu cầu là tính chất của cơ
thể sống, biểu hiện trạng thái thiếu hụt của chính cá thể đó và do đó phân biệt nó với
môi trường sống.
Nhu cầu của cơ thể sống là một hệ thống phức tạp, nhiều tầng lớp, bao gồm vô
số các chuỗi mắt xích của hình thức biểu hiện.
Hình thức biểu hiện nhất định của nhu cầu được cụ thể hoá thành đối tượng nhất
137

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

định. Đối tượng của nhu ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
137
PHÁT HUY NGUN NHÂN LC BNG ĐỘNG LC THÚC ĐẨY
PROMOTING HUMAN RESOURCES BY MEANS OF MOTIVATION
Nguyn Văn Long
Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nng
TÓM TT
Trong nn kinh tế tri thc, khi giá tr sn phm hơn 80% là hàm lượng cht xám, tài sn
ngun nhân lc càng được đặt vào mt v trí quan trng.Thúc đẩy người lao động làm vic hiu
qu là vn đề hết sc quan trng trong các t chc. Người lao động làm vic nhit tình, năng
sut và hiu qu công vic cao thì các mc tiêu ca t chc s d dàng đạt được h
ơn, t đó
to thun li không ngng phát trin. Phát huy ngun nhân lc bng động lc thúc đẩy, bài viết
da trên các lp lun góp phn phát huy ngun lc con người làm yếu t cơ bn cho s phát
trin nhanh và bn vng.
SUMMARY
In the knowledge economy, when eighty percent of the brain is manifested in the
product value, the role of human resources is really important in production. It is an extremely
important issue for organizations to motivate employees to work efficiently. If labourers have
high ability, efficiency and enthusiasm in their work, all the enterprises and organizations may
easily attain their goals and increasing advantages in development will be obtained. This article
is concerned with the study on promoting human resources through motivation as a
fundamental factor for rapid and sustainable development.
1. M đầu
Ngun nhân lc là yếu t quyết định s thành công hay tht bi ca doanh
nghip. Vic s dng ngun nhân lc có hiu qu hay không nh hưởng rt ln đến
tình hình sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Tuy nhiên, làm thế nào để huy động
và s dng có hiu qu ngun nhân lc đã có là c mt ngh thut. Trên thc tế, nhiu
cơ quan, doanh nghi
p có ngun nhân lc đông v s lượng, tt v cht lượng. Đáng
tiếc, ngun lc y ch là tim năng! Vì vy, để ngun nhân lc phát huy hết kh năng
ca mình thì nâng cao động lc thúc đẩy người lao động được coi là gii pháp quan
trng.
Nhu cu ca người lao động
Nhu cu được hiu là s cn thiết v mt cái gì đó. Nhu c
u là tính cht ca cơ
th sng, biu hin trng thái thiếu ht ca chính cá th đó và do đó phân bit nó vi
môi trường sng.
Nhu cu ca cơ th sng là mt h thng phc tp, nhiu tng lp, bao gm vô
s các chui mt xích ca hình thc biu hin.
Hình thc biu hin nht định ca nhu cu đưc c
th hoá thành đối tượng nht
Phát huy nguồn nhân lực bằng động lực thúc đẩy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát huy nguồn nhân lực bằng động lực thúc đẩy - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phát huy nguồn nhân lực bằng động lực thúc đẩy 9 10 272