Ktl-icon-tai-lieu

Phát huy vai trò của nông dân huyện Tây Sơn - Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phát huy vai trò của nông dân huyện Tây Sơn
- Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa
Đinh Thị Mai Hương
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học ; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Dương
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề nông
dân và phát huy vai trò của nông dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở các số liệu đã được khảo sát phân tích một cách
hệ thống thực trạng vấn đề nông dân huyện Tân Sơn - Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay: những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và
những vấn đề đặt ra. Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm phát huy một
cách có hiệu quả vai trò của nông dân huyện Tân Sơn - Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.
Keywords. Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Nông dân; Triết học
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, giai cấp nông dân luôn là lực
lượng hùng hậu, chiếm đa số trong dân cư. Chính lực lượng to lớn này đã tạo ra nhiều của cải
vật chất cho xã hội, làm cơ sở, nền tảng của sự ổn định kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước.
Ý thức được tầm quan trọng đó, ngay từ khi vừa ra đời, lãnh trách nhiệm gánh vác vai trò lịch
sử: lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: công - nông là gốc
của cách mạng. Từ đó đề ra đường lối chiến lược xuyên suốt là: nông thôn là địa bàn chiến
lược, nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, nông dân là đội quân chủ lực của cách mạng, là người
bạn đồng minh tự nhiên của giai cấp công nhân. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta rất quan
tâm đến vấn đề nông dân, phát huy vai trò của người nông dân trong quá trình cách mạng Việt
Nam và đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn để đẩy mạnh sự phát triển của nông
nghiệp, nông thôn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người nông dân.
Có thể nói, trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, Đảng ta
đã thành công rất lớn trong việc phát huy vai trò đội quân chủ lực cách mạng của giai cấp
nông dân. Dù bất kỳ thời đại nào của cách mạng, giai cấp nông dân luôn phát huy truyền
thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, cống hiến to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay do Đảng ta khởi xướng và
lãnh ...
Phát huy vai trò của nông dân huyện Tây Sơn
- Phú Thọ thi k đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa
Đinh Thị Mai Hương
Trung tâm Đào tạo, Bi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Ch nghĩa xã hội khoa hc ; Mã số: 60 22 85
Người hướng dn: TS. Nguyễn Văn Dương
Năm bảo v: 2010
Abstract. Nghiên cứu làm những vấn đ luận liên quan đến vấn đề nông
dân phát huy vai trò của nông dân thời k đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa c ta hiện nay. Trên cơ sở các s liệu đã đưc khảo sát phân tích một cách
h thng thc trng vấn đ nông dân huyện Tân Sơn - Phú Th thi k đẩy mnh
công nghiệp a, hiện đại hóa hiện nay: những thành tựu, hn chế, nguyên nhân
nhng vn đề đặt ra. Đề xut mt s phương ng, giải pháp nhằm phát huy một
cách có hiu qu vai trò của nông dân huyện Tân Sơn - PTh thi k đẩy mnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.
Keywords. Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Nông dân; Triết hc
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong tiến trình phát trin ca lch s dân tộc Vit Nam, giai cấp nông dân luôn là lực
ợng hùng hậu, chiếm đa số trong dân cư. Chính lực lượng to ln này đã tạo ra nhiu ca ci
vt cht cho xã hội, làm cơ sở, nn tng ca s ổn định kinh tế - chính tr - xã hội của đất nưc.
Ý thức được tm quan trọng đó, ngay từ khi vừa ra đời, nh trách nhiệm gánh vác vai trò lịch
s: lãnh đạo cách mạng Vit Nam. Đng Cng sn Việt Nam đã xác định: công - ng gc
ca cách mạng. T đó đề ra đường li chiến lược xuyên suốt là: nông thôn địa bàn chiến
lược, nông nghiệp là mặt trn ng đầu, nông dân là đội quân chủ lc của cách mạng,ngưi
bn đng minh t nhiên ca giai cấp công nhân. Chính vì vậy Đảng Nhà nước ta rt quan
m đến vấn đề nông n, phát huy vai trò của người nông dân trong quá trình cách mạng Vit
Nam đã những ch trương, chính sách đúng đắn để đẩy mnh s phát triển của nông
nghiệp, nông thôn nhằm phát huyn nữa vai trò của người nông dân.
thể nói, trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lp, t do cho T quc, Đng ta
đã thành công rt ln trong việc phát huy vai trò đội quân chủ lực cách mạng ca giai cp
nông dân. bất k thời đại nào của cách mạng, giai cấp nông dân luôn phát huy truyền
thống yêu nước cách mạng v vang, cng hiến to lớn quan trng trong s nghiệp đu
tranh giải phóng dân tộc, thng nhất nước nhà, xây dựng ch nghĩa xã hội và bảo v T quc
hội ch nghĩa. Đặc biệt, công cuộc đổi mi t 1986 đến nay do Đảng ta khởi xướng
lãnh đạo ớc đầu đã đạt đưc những thành tựu quan trọng, đưa s nghiệp ch mạng c
ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đó, có công góp sức to ln ca giai cp
Phát huy vai trò của nông dân huyện Tây Sơn - Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát huy vai trò của nông dân huyện Tây Sơn - Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phát huy vai trò của nông dân huyện Tây Sơn - Phú Thọ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 9 10 918