Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển du lịch thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển du lịch thành phố Hà Nội
Đỗ Thị Bích Huệ
Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Huy Đường
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch và phát triển du lịch. Đánh
giá vai trò, xu hướng vận động của du lịch trong nền kinh tế quốc dân hiện nay, và
kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và một số địa phương
ở nước ta. Nghiên cứu tiềm năng du lịch và ý nghĩa của phát triển du lịch đối với
thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch thành phố Hà Nội những
năm vừa qua, những vấn đề đặt ra hiện nay trên con đường phát triển tiếp theo. Đề
xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp: về phía nhà nước các ban ngành cần
có các chủ chương, chính sách cụ thể để phát triển du lịch; chú trọng đào tạo và bồi
dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi
trường du lịch Hà Nội; đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường
xúc tiến và quảng bá du lịch; về phía các doanh nghiệp: nâng cao chất lượng các
chương trình, sản phẩm du lịch; phát triển cơ sở kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện sẵn
sàng tiếp đón và phục vụ khách du lịch; đẩy mạnh hoạt động maketing nhằm nâng
cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch ở thành
phố Hà Nội nói riêng và ngành du lịch ở Việt Nam nói chung.
Keywords. Du lịch; Phát triển Du lịch; Hà Nội

Content
1. Lý do chọn đề tài
Du lịch, một nhu cầu không thể thiếu, một hiện tượng phổ biến trong đời sống xã hội
của hoạt động kinh tế của các nước. Kinh tế du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế quan
trọng và chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong thu nhập kinh tế quốc dân. Đặc biệt là ở những
nước đang phát triển, du lịch là một trong những ngành kinh tế phát triển năng động và khởi
sắc nhất, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế và là một trong những yếu tố quan trọng để thúc
đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Được mệnh danh là ngành “công nghiệp không khói”,
du lịch đã thực hiện “xuất khẩu tại chỗ” các loại hàng hoá vô hình, thông qua các hàng hoá
du lịch ở dạng tiềm năng. Càng xuất khẩu, tài nguyên du lịch không chỉ được bảo tồn, tôn tạo
mà ngày càng gia tăng giá trị kinh tế, đất nước, con người ngày càng văn minh và phát triển.
Ở nước ta, ngành du lịch đã hình thành từ lâu và phát triển mạnh mẽ kể từ sau đổi mới
và đã được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Hiện nay trong thời kỳ đẩy mạnh công nghi...
Phát triển du lịch thành phố Hà Nội
Đỗ Th Bích Huệ
Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dn: PGS.TS. Phan Huy Đường
Năm bảo v: 2008
Abstract. Trình bày cơ sở luận và thc tin v du lch phát triển du lịch. Đánh
giá vai trò, xu hướng vận động ca du lch trong nn kinh tế quốc dân hiện nay,
kinh nghiệm phát triển du lch ca mt s nước trong khu vực và một s địa phương
nước ta. Nghiên cu tim năng du lịch và ý nghĩa của phát triển du lịch đối vi
thành phố Nội. Nghiên cứu thc trạng phát triển du lịch thành phố Hà Nội nhng
năm vừa qua, nhng vn đề đặt ra hiện nay trên con đường phát trin tiếp theo. Đề
xuất quan điểm, định hướng các giải pháp: về phía nhà nước các ban ngành cn
các chủ chương, chính sách cụ th để phát triển du lịch; ctrọng đào tạo bồi
dưỡng nguồn nhân lc; tăng cường công tác quản lý, bảo v tài nguyên môi
trường du lịch Nội; đầu sở h tầng sở vt cht k thuật; tăng cường
xúc tiến quảng du lch; v phía các doanh nghiệp: nâng cao cht lượng các
chương trình, sản phm du lịch; phát triển cơ sở k thuật, đảm bảo các điều kin sn
sàng tiếp đón phục v khách du lịch; đẩy mnh hoạt động maketing nhằm nâng
cao sc cnh tranh của các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy phát triển du lch thành
ph Hà Nội nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.
Keywords. Du lch; Phát triển Du lch; Hà Nội
Content
1. Lý do chọn đề tài
Du lch, mt nhu cầu không th thiếu, mt hiện tượng ph biến trong đời sống hội
ca hoạt đng kinh tế của các nước. Kinh tế du lịch đã đang tr thành ngành kinh tế quan
trọng và chiếm t trọng ngày càng tăng trong thu nhập kinh tế quốc dân. Đặc biệt nhng
nước đang phát triển, du lịch một trong những ngành kinh tế phát triển năng động khởi
sc nhất, góp phần chuyn đổi cơ cấu kinh tế và là một trong nhng yếu t quan trọng để thúc
đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói”,
du lịch đã thc hiện “xuất khu ti chỗ” các loại hàng hoá hình, thông qua các hàng hoá
du lch dng tiềm năng. ng xut khẩu, tài nguyên du lịch không chỉ được bo tồn, tôn tạo
mà ngày càng gia tăng giá trị kinh tế, đất nước, con người ngày càng văn minh và phát triển.
nước ta, ngành du lịch đã hình thành từ lâu và phát triển mnh m k t sau đổi mi
và đã được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Hin nay trong thi k đy mạnh công nghiệp
hoá - hiện đại hoá đất nước, chuyển đổi các hoạt động kinh tế xã hội theo hướng tiên tiến,
hiện đại nhm mục tiêu dân giàu, nước mnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bo v
vng chc nền độc lp ca t quốc thì du lịch càng vai trò quan trọng. vậy, ngh quyết
hi ngh TW ln th 7 (khoá VII) đã chỉ phát triển mnh du lịch, hình thành ngành công
Phát triển du lịch thành phố Hà Nội - Trang 2
Phát triển du lịch thành phố Hà Nội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phát triển du lịch thành phố Hà Nội 9 10 221