Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển hệ quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp dựa trên mô hình UML

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phát triển hệ quản trị quan hệ khách hàng của
doanh nghiệp dựa trên mô hình UML
Phan Chí Hiếu
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Phùng
Năm bảo vệ: 2009
Abstract: Mô hình hóa phần mềm dựa trên UML: trình bày một số vấn đề của lý
thuyết ngôn ngữ mô hình hóa UML và việc mô hình hóa phần mềm dựa trên UML.
Tổng quan về bài toán quản trị quan hệ khách hàng: giới thiệu về bài toán quản trị
quan hệ khách hàng, hiện trạng ứng dụng và triển khai CRM trong các doanh nghiệp
tại Việt Nam; đưa ra chức năng và mô hình hệ thống của CRM. Mô hình hóa phân hệ
quản lý khách hàng với UML: mô tả hoạt động nghiệp vụ của phân hệ quản lý khách
hàng, phân tích và vẽ biểu đồ chi tiết các mô hình ca sử dụng như mô hình ca sử dụng
quản lý tổ chức, mô hình ca sử dụng quản lý hợp đồng/dự án, mô hình ca sử dụng
quản lý tiềm năng, mô hình ca sử dụng quản lý cơ hội… Mô hình hóa phân hệ bán
hàng với UML: trình bày một phân hệ thuộc hệ thống CRM là phân hệ quản lý bán
hàng; mô tả hoạt động nghiệp vụ của mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp và khách
hàng, giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp; đưa ra mô hình phân tích và biểu đồ chi tiết
các mô hình ca sử dụng như mô hình ca sử dụng bán hàng, mô hình ca sử dụng mua
hàng từ các nhà cung cấp, mô hình ca sử dụng bảo hành sản phẩm cho khách hàng.
Trình bày nội dung thử nghiệm và các kết quả thử nghiệm đạt được
Keywords: Công nghệ thông tin; Công nghệ phần mềm; Hệ quản trị; Doanh Nghiệp
Content
MỞ ĐẦU
Tại Việt Nam, trong 10 năm trở lại đây, một số hệ thống quản lý được quan tâm triển khai
trong tổ chức/doanh nghiệp(TC/DN) là: hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9000,
hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và mới đây là hệ thống quản trị quan hệ
khách hàng (Customer Relationship Managemet - CRM).
CRM là một thuật ngữ đã trở nên quen thuộc với nhiều doanh nghiệp, việc áp dụng CRM giúp
các doanh nghiệp phát triển mối quan hệ của mình với khách hàng, dựa trên những thông tin
có được về khách hàng, có thể đưa ra những chiến lược marketing, bán hàng và chăm sóc
khách hàng phù hợp với từng đối tượng.
Việc thiết lập CRM đã được khởi động từ giữa những năm 1980. Đó là khi các công ty lớn
như Oracle và Sybase bắt đầu giới thiệu những cơ sở dữ liệu có khả năng quản lý hồ sơ và các

thông tin về khách hàng. Đồng thời, các nhà phân tích trong lĩnh vực công nghiệp đã nêu lên
tính cần thiết của một "cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất". Nhờ đó, những người trong lĩnh
vực b...
Phát triển hệ quản trị quan hệ khách hàng của
doanh nghiệp dựa trên mô hình UML
Phan Chí Hiếu
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ phn mm; Mã số: 60 48 10
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Phùng
m bảo vệ: 2009
Abstract: hình hóa phần mềm dựa trên UML: trình bày một số vấn đề của
thuyết ngôn ngữ mô hình hóa UML việc mô hình hóa phần mềm dựa trên UML.
Tổng quan về bài toán quản trị quan hệ khách ng: giới thiệu về bài toán quản tr
quan hkhách hàng, hiện trạng ứng dụng triển khai CRM trong các doanh nghiệp
tại Việt Nam; đưa ra chức ng mô hình hệ thống của CRM. hình hóa phân hệ
quản khách hàng với UML: thoạt động nghiệp vụ của phân hquản khách
hàng, phân tích và vbiểu đồ chi tiết các mô hình ca sử dụng như hình ca sử dụng
quản lý tổ chức, nh ca sử dụng quản hợp đồng/dự án, mô nh ca sử dụng
quản tiềm năng, mô nh ca sử dụng quản hộihình hóa phân hệ bán
hàng với UML: trình bày một phân hệ thuộc hệ thống CRM là phân hệ quản bán
hàng; mô thoạt động nghiệp vcủa mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp và khách
hàng, giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp; đưa ra mô hình phân tích và biểu đồ chi tiết
các mô hình ca sử dụng như mô hình ca sdụng bán hàng, mô nh ca sdụng mua
hàng từ các nhà cung cấp, mô hình ca sử dụng bảo hành sản phẩm cho khách hàng.
Trình bày ni dung thử nghiệm và các kết quả thử nghiệm đạt được
Keywords: Công nghệ thông tin; ng nghệ phần mềm; Hệ quản trị; Doanh Nghiệp
Content
MỞ ĐẦU
Tại Việt Nam, trong 10 năm trở lại đây, mt s hệ thống quản được quan tâm triển khai
trong tổ chức/doanh nghiệp(TC/DN) là: h thống quản chất lượng phợp với ISO 9000,
hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và mới đây hệ thống quản tr quan hệ
khách hàng (Customer Relationship Managemet - CRM).
CRM một thuật ngữ đã trở nên quen thuộc với nhiều doanh nghiệp, việc áp dụng CRM giúp
các doanh nghiệp phát triển mối quan hệ của mình với khách hàng, dựa trên những thông tin
được về khách hàng, thđưa ra những chiến lược marketing, bán hàng chăm sóc
khách hàng phù hợp với từng đối tượng.
Việc thiết lập CRM đã được khởi động tgiữa những năm 1980. Đó là khi các công ty ln
như Oracle và Sybase bắt đầu giới thiệu những cơ sở dữ liệu có khnăng quản hồ sơ các
Phát triển hệ quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp dựa trên mô hình UML - Trang 2
Phát triển hệ quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp dựa trên mô hình UML - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phát triển hệ quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp dựa trên mô hình UML 9 10 511