Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho
một số doanh nghiệp vùng Trung du miền núi
phía Bắc hiện nay
Hoàng Thị Thu Hằng
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Tùng Hoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu lý luận về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trình bày những năng lực đang hiện hữu trong nguồn nhân lực ở một số doanh
nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc nước ta hiện nay. Phân tích nhu cầu về sử
dụng nguồn lực lao động có chất lượng cao trong một số doanh nghiệp ở một số tỉnh
thuộc khu vực miền núi phía Bắc ở nước ta hiện nay. Từ đó kiến nghị một số giải
pháp cơ bản về phía doanh nghiệp, người lao động và các cơ sở, các trường đào tạo
để có được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các
doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.
Keywords. Chủ nghĩa xã hội khoa học; Chính sách lao động; Doanh nghiệp; Miền
núi phía bắc; Nguồn nhân lực
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Có thể nói trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì nguồn lực con
người luôn luôn là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát
triển của nền kinh tế. Nguồn lực con người với tiềm năng tri thức luôn luôn là lợi thế cạnh
tranh của các công ty, các ngành và nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Chưa lúc nào vấn đề phát triển con người và nguồn nhân lực lại trở thành vấn đề thời sự
nóng bỏng như ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đất nước đã và đang bước vào thời kỳ hội
nhập và phát triển, nhiều cơ hội, thách thức đang đặt ra và lợi thế so sánh của sự phát triển
kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài nguyên, nhiều tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế
về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của đất nước thời kỳ công nghiệp hóa và
hội nhập quốc tế trở nên hết sức quan trọng.
Lịch sử nhân loại đã chứng tỏ rằng nguồn lực con người là yếu tố quyết định sự phát triển
của các hình thái kinh tế xã hội, trong đó yếu tố quan trọng nhất của nguồn lực con người là
trí tuệ, bởi “tất cả cái gì thúc đẩy con người hành động tất nhiên phải thông qua đầu óc của
họ”. Trình độ trí tuệ thể hiện thông qua trình độ học vấn và khả năng sáng tạo. Trí tuệ của
con người là nguồn lực hàng đầu trong số các nguồn lực đã có trong lịch sử xã hội loài người.
Trên cơ sở quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và kế thừa truyền thống coi “hiền
tài là nguyên khí của quốc gia” của dân tộc, Ch...
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho
mt s doanh nghiệp vùng Trung du miền núi
phía Bắc hin nay
Hoàng Thị Thu Hng
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Ch nghĩa xã hội khoa hc; Mã số: 60 22 85
Người hướng dn: TS. Vũ Thị Tùng Hoa
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu lý lun v nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trình bày những năng lực đang hiện hu trong nguồn nhân lực mt s doanh
nghiệp vùng trung du miền núi phía Bắc nước ta hiện nay. Phân tích nhu cu v s
dng ngun lực lao động có chất lượng cao trong mt s doanh nghip mt s tnh
thuc khu vc miền núi phía Bắc nước ta hin nay. T đó kiến ngh mt s gii
pháp bn v phía doanh nghiệp, người lao động các sở, các trường đào to
để được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cu s dng của các
doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.
Keywords. Ch nghĩa hội khoa hc; Chính sách lao động; Doanh nghip; Min
núi phía bắc; Nguồn nhân lực
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
thể nói trong quá trình công nghiệp a, hiện đại hóa đất nước thì nguồn lc con
người luôn luôn nhân tố trung tâm, vai trò quyết định đối vi s tăng trưởng phát
trin ca nn kinh tế. Ngun lực con người vi tiềm năng tri thức luôn luôn li thế cnh
tranh của các công ty, các ngành và nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Chưa lúc nào vấn đề phát triển con người nguồn nhân lực li tr thành vấn đề thi s
nóng bỏng như nước ta trong giai đon hiện nay. Đất nước đã và đang bước vào thời k hi
nhập phát triển, nhiều hội, thách thức đang đặt ra lợi thế so sánh của s phát triển
kinh tế đang chuyển t yếu t giàu tài nguyên, nhiu tin vốn, giá nhân công r sang li thế
v nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của đất nước thi k công nghiệp hóa
hi nhp quc tế tr nên hết sc quan trng.
Lch s nhân loại đã chứng t rng ngun lực con người là yếu t quyết định s phát triển
của các hình thái kinh tế hội, trong đó yếu t quan trng nht ca ngun lực con người
trí tu, bởi “tất c cái thúc đẩy con người hành động tất nhiên phải thông qua đầu óc của
họ”. Trình độ trí tuệ th hiện thông qua trình độ hc vấn khả năng sáng tạo. Trí tu ca
con người là nguồn lực hàng đầu trong s các nguồn lực đã có trong lịch s xã hội loài người.
Trên sở quan đim khoa hc ca ch nghĩa Mác-Lênin kế tha truyn thống coi “hin
tài nguyên khí của quốc gia” của dân tộc, Ch tch H Chí Minh đánh giá cao luôn coi
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc hiện nay 9 10 34